תביעה בגין רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין

##רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין:## הוגשה תביעת פיצויים בגין רשלנות מקצועית של שמאי מקרקעין , בטענה כי שמאי מקרקעין, נתן שירותי שמאות מקרקעין רשלנייים לבנק, כבטוחה למתן אשראי - הלוואה לצורך רכישת דירות והבנק שהסתמך על השומות המופרזות. בית המשפט פסק כי לאחר עיון בטענות הצדדים ובסיכומיהם, ובהסתמך על קביעות וממצאי מומחה מטעם בית המשפט, דין התביעה להתקבל בחלקה מאחר ומחוות דעת המומחה עולה בבירור כי קיים פער בין הערכות שווי הדירות כפי שנקבעו לבין הערכות המומחה. ##טענת הבנק להפסד ריבית:## הבנק גם טען כי הוא זכאי להפסד ריבית אולם בית המשפט לא קיבל טענה זו מאחר שתביעה בגין הפסד ריבית הפיגורים הנה תביעה בעילה חוזית הצומחת מתוך הסכם ההלוואה, שבין הבנק ללווים, וכבר מטעם זה אינה מחייבת את השמאי. מאפייניה של עילה חוזית נובעים ממהותו של ההסדר החוזי המסדיר באופן כולל את מערכת היחסים השוטפת בין הצדדים להסדר. מאחר והשמאי איננו צד להסכם ההלוואה שמכוחו גובה הבנק את ריבית הפיגורים ותביעת הבנק נגדו מבוססת על רשלנותו דהיינו על עילה נזיקית, הרי שדינה של התביעה בגין הפסד ריבית הפיגורים הגבוהה להידחות. ## פוליסת ביטוח אחריות מקצועית:## עוד נפסק כי על חברת הביטוח המבטחת את השמאי בביטוח אחריות מקצועית אשר צורפה לתביעה לשאת בכל סכום בו יחויב השמאי מאחר וחברת הביטוח לא כפרה בסיכומים בחובתה לשפות את השמאי בסכום בו יחויב אם יחויב. מקרקעיןרשלנות מקצועיתרשלנותשמאות