בקשה לרישום הסכם שיתוף

יש להגיש בקשה לרישום הסכם שיתוף ללשכת רישום המקרקעין ולצרף לה בקשה לרישום חתומה על ידי כל השותפים, עותק אחד או יותר מהסכם השיתוף חתום על ידי כל השותפים, אישורי המיסים, במידה שמנהל מס שבח קבע, כי הסכם השיתוף מהווה מכירת זכות המקרקעין. יש לזכור כי כאשר מקרקעין נמצאים בבעלות משותפת, הבעלות של כל אחד השותפים מתפשטת, לפי חלקו, בכל חלק של המקרקעין, ואין לשום שותף חלק מסוים במקרקעין, לאחר רישום הסכם שיתוף בלשכת רישום המקרקעין, הוא מחייב כל אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכן כל אדם אחר. לעומת זאת, הסכם שיתוף שלא נרשם מחייב את הצדדים להסכם בלבד. כל שותף רשאי להעביר את חלקו במקרקעין המשותפים או לעשות בחלקו עסקה אחרת, ללא הסכמת יתר השותפים . תניה בהסכם שיתוף אשר שוללת או מגבילה את זכותו של שותף לעשות עסקה בחלקו תהא תקפה רק לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, אף אם בהסכם צוינה תקופה ארוכה יותר. כאשר נקבעה בהסכם בין השותפים הדרך לפירוק השיתוף,יתבצע פירוק השיתוף בדרך שנקבעה בהסכם . בהעדר הסכם בין הצדדים, יבוצע פירוק השיתוף על-פי צו של בית המשפט. בית המשפט יתחשב ככל האפשר בדרישת מקצת השותפים לקיים את השיתוף. הסכם שיתוףחוזה