שלילת רישיון עסק תכנון ובניה - סעיף 1(א)(6) לחוק רישוי עסקים

סעיף 1(א)(6) לחוק רישוי עסקים : סעיף 1(א)(6) לחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 קובע כי שר הפנים רשאי לקבוע בצווים עסקים טעוני רישוי ולהגדירם כדי להבטיח, בין היתר, קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה. על פי סעיף 1(א)(6) לחוק רישוי עסקים, אחת ממטרות רישוי העסקים היא קיום הדינים הנוגעים לתיכנון ולבניה. בית המשפט קבע בפסיקתו כי בכך שרשות רישוי שנתבקשה לתת רישיון לפי חוק הרישוי חייבת להביא בחשבון שיקולים של תכנון ובניה. מקום שהשימוש בנכס פלוני נוגד את הלכות תיכנון ובנייה, חזקה על רשות רישוי שלא תיתן רישיון המרשה את ניהול העסק במקום אסור באיזון בין חופש העיסוק לבין אכיפת חוקי התכנון והבניה נשאלת השאלה האם המכשיר של שלילת רישיון עסק הולם את מטרות החקיקה וההגנה על קניינו של הפרט. בית המשפט קבע כי תכלית אכיפת חוקי הבניה ניתנת למימוש באמצעים הספציפיים שנקבעו בחוק התכנון והבניה מאחר ששלילת רישיון העסק משמעותה פגיעה בחופש העיסוק וקיפוח פרנסה.רישוי עסקיםתכנון ובניהרישיון עסקבניה