תשקיף - פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר

סעיף 16(א) לחוק ניירות ערך, נאמר כי תשקיף יכלול כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות הערך המוצעים על פיו וכל פרט ששר האוצר קבע בתקנות לפי סעיף 17. ## פרט מטעה בתשקיף:## בסעיף 16(ב) לחוק ניירות ערך נאמר כי לא יהיה בתשקיף פרט מטעה. בית המשפט ציין בפסיקתו כי עצם האבחנה בין פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר לפי סעיף 16(א) הנ"ל לבין פרט מטעה לפי סעיף 16(ב) הנ"ל מצביעה על כך שגם לדעת המחוקק לא כל פרט חשוב הוא גם פרט מטעה עוד נקבע כי, החזקה היא כי הכללת פרט מטעה בתשקיף נועדה להטעות, והרוצה לטעון אחרת יוכיח זאת ברמה הנדרשת ממנו. סעיף 53(ב)(2) מהווה את המקבילה לסעיף 53(ג)(8), כאשר הוא מגדיר את העבירה של אי קיום הוראת סעיף 16(א) שדן רק ב"פרט חשוב" ולא בפרט מטעה או בכוונה להטעות וכפועל יוצא מכך, מנמיך את רף הענישה באופן ניכר.מסמכיםתשקיף