הבורסה לניירות ערך

הבורסה לניירות ערך הינה תאגיד פרטי אשר מופקד על ניהול זירת המסחר העיקרית בניירות ערך במדינת ישראל. מבנה הבורסה, כמו גם סמכויותיה, מעוגנים בחוק ניירות ערך והיא נתונה לפיקוחה של הרשות לניירות ערך. בעוד שהרשות לניירות ערך אמונה בעיקר על בדיקת הגילוי של חברות המנפיקות את מניותיהן לפי תשקיף, הבורסה עוסקת בעיקר בשאלות של מסחר שוטף בניירות ערך, כדוגמת שאלת פיזור ניירות הערך בקרב הציבור. תכליתה של הבורסה היא תכלית ציבורית, היינו הסדרת המסחר בניירות ערך, סמכויותיה מוגדרות בחוק, היא בעלת מונופולין בתחומה והיא מספקת שירותים, יחד עם זאת, פעילותה של הבורסה חשופה לביקורת שיפוטית. בתי המשפט נוהגים להפעיל ביקורת שיפוטית זהירה על החלטותיה, תוך התחשבות בשיקול-דעתה המקצועי, ככל שזה מופעל בנושאים בהם יש לה מומחיות מיוחדת. חוק ניירות ערך קובע כי הקמת בורסה טעונה רישיון, מגדיר את מבנה דירקטוריון הבורסה וקובע קווים מנחים באשר לסמכויותיה, כפי שיקבעו בתקנון. תקנון הבורסה קובע כללים לניהול תקין והוגן של הבורסה, אשר עליהם נמנים, כאמור, כללי הרישום לצד כללים רבים נוספים אשר מטרתם העיקרית היא להגן על תקינות המסחר בניירות הערך.דיני חברותשוק ההון / ניירות ערך