שאלות הנוגעות לסמכות של בורר

אין בורר מוסמך להחליט בעצמו על סמכותו : בית המשפט קבע כי השאלה אם הצדדים הסמיכו את הבורר להכריע בשאלות הנוגעות לסמכותו, הינה שאלה עובדתית ונפרדת מהתנהלות הבוררות לגופה, מכל מקום, בין אם הוסמך הבורר באופן מפורש לדון בשאלת סמכותו, ובין אם לאו, ובכל זאת דן הבורר והכריע בשאלה זו, הרי שהכרעתו איננה סופית, ובית המשפט הוא שיכריע אם הסכסוך מצוי בסמכותו של הבורר, אם לאו. עוד נקבע כי הבורר רשאי לקבוע את העובדות שמהן נובעת סמכותו, אלא שקביעה זו אינה סופית, כי רשאי בעל דין לכפור בה לפני בית משפט ואם עשה כן, יהיה בית המשפט הדן בדבר חייב, לפי הראיות שיובאו לפניו, לבחון את העובדות הקובעות את סמכות הבורר, ההלכה היא כי להבדיל מקביעותיו האחרות, אשר בית המשפט לא יהרהר אחריהן או מקביעה הנובעת מהסכמה מפורשת לפסוק בשאלה שבסמכות, פתוחה קביעה כזאת לדיון לפני בית משפט, אשר הוא ורק הוא מוסמך להחליט בה סופית. רעיון זה הוא המונח ביסוד הכלל, כי אין בורר מוסמך להחליט בעצמו על סמכותו.יישוב סכסוכיםבורר