ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

סעיף 24 לחוק הבוררות קובע כי אחת הסיבות בהן בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, היא כי תכנו של הפסק מנוגד לתקנות הציבור. במידה והחליט בית המשפט להחזיר לבורר פסק בוררות, יפסוק הבורר תוך תקופה של שלושה חדשים מיום ההחלטה, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת. גישת בית המשפט : בית המשפט קבע כי המונח תקנת ציבור נועד למנוע מבעלי הדין להכשיר בדרך של בוררות את תוכנם של הסכמים הפוגעים פגיעה של ממש בערכי היסוד של השיטה המשפטית. לדוגמא, שכלולו של הסכם העומד בניגוד להסכם קודם מהווה הפרה של חובת אמון, ובתורת שכזה הוא נוגד את תקנת הציבור. יש לציין כי בית המשפט רשאי לדחות בקשת ביטול על אף היותו של פסק הבורר נוגד את תקנת הציבור אם היה סבור שלא נגרם עיוות דין.יישוב סכסוכיםבורר