סמכות רשם העמותות

##מהן סמכויות רשם העמותות ?## לרשם העמותות יש סמכות לא לרשום עמותה אם מטרה ממטרותיה שוללת את קיומה של מדינת ישראל או את אופייה הדמוקרטי או כשיש יסוד סביר למסקנה כי העמותה תשמש מסווה לפעולות בלתי חוקיות. אם נרשמה עמותה בשם שאסור להירשם בו , רשאי רשם העמותות לדרוש ממייסדי העמותה לשנות את שם העמותה. אם לא שינתה העמותה את שמה תוך הזמן שקבע הרשם בדרישתו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לעתור לבית המשפט לעניינים המינהליים תוך 45 יום לאחר שנמסרה להם הודעה של הסירוב. כאשר סירב הרשם העמותות לרשום עמותה או שדרש לשנות את שמה, רשאים מייסדי העמותה לעתור בפני בית המשפט לעניינים מינהליים תוך 45 יום לאחר שנמסרה למייסדי העמותה הודעה על סירוב רישום העמותה. חשוב לציין כי מיום רישום העמותה בתעודת הרישום, העמותה היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. הכשירות לשמש כחבר בעמותה גם היא כפופה להוראות הדין ונקבע כי בעמותה כשיר להיות חבר לכל אדם שמלאו לו 17 שנים וכל תאגיד, כמו כן החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה. תעודת רישום העמותה אשר ניתנה על ידי רשם העמותות מהווה ראיה חלוטה (שאין להתנות עליה) לכך שהעמותה נוסדה כדין. רשםרשם העמותותעמותות