תקנון עמותה

##מהו תקנון עמותה ?## לכל עמותה חייב להיות תקנון, מייסדי העמותה רשאים להגיש לרשם העמותות תקנון. אם המייסדים החרו שלא להגיש תקנון לרשם ה"תקנון המצוי" אשר הינו תקנון סטנדרטי, אשר קבוע בחוק ישמש כתקנון של העמותה. הוראות התקנון המצוי יחולו במקרים הבאים: לא נרשם תקנון: בתקנון שנרשם לא מסודר עניין אשר מסודר בתקנון המצוי או שהוא מסודר בו באופן חלקי: בתקנון שנרשם מסודר עניין באופן לקוי כך שהוא נוגד את ההוראות החוק או התקנון המצוי. ## הוראות התקנון:## התקנון הוא חוזה בין העמותה, לבין חבריה וכן בין חבריה ובין החברים לבין עצמם על כל המשתמע מכך לעניין הפרת התקנון. עמותה רשאית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה בהחלטה של האסיפה הכללית שהתקבלה ברוב קולות של הזכאים להצביע בה, חשוב לציין כי ההחלטה על שינוי מטרות העמותה טעונה רישום על ידי רשם העמותות. תנאי החברות בעמותה, פקיעת החברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם יקבעו בתקנון אולם לא תותנה פרישתו של חבר אלא במתן הודעה תוך זמן סביר מראש וכן חבר יפוטר מהעמותה רק לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני חברי העמותה. מסמכיםעמותותתקנון עמותה