אחרי כמה זמן אפשר להגיש לבית המשפט בקשת ביטול פסק בורר ?

אחרי כמה זמן אפשר להגיש לבית המשפט בקשת ביטול פסק בורר : בסעיף 27(א) לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 נקבע כי לא ייזקק בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים וחמישה יום מיום מתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או מהיום שנמסר למבקש, על ידי הבורר או על ידי בעל-דין, העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו. בית המשפט פסק כי מלשון סעיף 27(א) לחוק הבוררות עולה כי על בית המשפט מוטלת החובה שלא להיזקק לבקשה שהוגשה באיחור ולהעלות טענה זו אף אם בעלי הדין לא טענו דבר בנוגע לכך. כמו כן יש לציין כי הלכה פסוקה היא כי בבקשות בענייני בוררות תקופת הפגרה תבוא במניין הימים שנקבעו בחוק הבוררות. המועד להגשת בקשת ביטול אינו נעוץ בהחלטה שיפוטית שניתן לערער עליה או לבקש לשנותה, אלא, כי מקור מועד זה הוא בהוראת חוק הבוררות, אשר כוונתו לשרת את תכלית מוסד הבוררות. בהתאם לכך, קבע בית המשפט כי תקנה 529 מתייחסת על פי לשונה לזמנים שנקבעו בתקנות בידי בית משפט או רשם, אך אינה מתייחסת להוראת חוק הקוצבת זמנים. על כן, לא ניתן להאריך את מסגרת הזמן שנקבעה.יישוב סכסוכיםבוררשאלות משפטיותביטול פסק בוררות