טופס גילוי בעסקת רכישה של יחידת נופש

חוק הגנת הצרכן קובע כי בעסקה בענין רכישה של יחידת נופש העוסק יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את כל המידע שלהלן, ואותו בלבד: פרטי העוסק: שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא בארץ ובחוץ לארץ, היה העוסק תאגיד גם את סוג התאגיד, מספרו ומקום רישומו, אם העוסק אינו הבעלים של הזכויות באתר יחידות הנופש יפרט פרטי בעל הזכויות , תיאור מפורט של אתר יחידות הנופש ומיקומו, וכן של יחידת הנופש הנמכרת, מהות הזכות הנמכרת בעסקה ותקופת תוקפה, אם בניית אתר יחידות הנופש טרם הושלמה, שלב הבניה שבו מצוי האתר, המועד המשוער לסיום הבניה והמועד שבו מתחייב העוסק, שניתן יהיה לממש לראשונה את הזכויות באתר יחידות הנופש, פרטי הבטוחות, פירוט השירותים הכלולים בזכויות ביחידת הנופש, פירוט השטחים המשותפים באתר יחידות הנופש, שבהם תהיה לצרכן זכות שימוש, ותנאי השימוש בהם, מחיר יחידת הנופש, הסכומים שהצרכן יידרש לשלם כחלקו בניהול ובתחזוקת יחידת הנופש, זכותו של הצרכן לשימוש בזכויות דומות באתרי יחידות נופש אחרים, הגבלות בזכותו של הצרכן להשתמש, להעביר או לסחור בזכויותיו על פי החוזה, אם קיימות, פרטים בדבר זכותו של הצרכן לבטל את העסקה, פרטים בדבר סמכות בית משפט בישראל או מחוץ לישראל. טפסים משפטייםנופשמסמכיםביטול עסקה (יחידות נופש)