מטרת חוק הגנת הצרכן - איסור הטעיה בעניין מהותי

מטרתו של חוק הגנת הצרכן : בית המשפט פסק כי תכלית דיני הגנת הצרכן הינה פירוט מלא, שקיפות מלאה ומתן מידע ללא סייג, על מנת שהצרכן יוכל לכלכל צעדיו בהתאם למלוא המידע המצוי ברשותו. מטרתו של חוק הגנת הצרכן היא להגן על הצרכן מפני מעשי מרמה, עושק והטעיה ולהבטיח כי בעשותו עסקה יעמוד לרשות הצרכן מידע, מלא ככל האפשר, על טיב העסקה ועל פרטיה. ההנחה העומדת בבסיסו של החוק הינה כי בהינתן מידע מלא והוגן, יוכל הצרכן לכלכל את צעדיו ולהתקשר בעסקה מטיבה ורצויה. לשם כך נכללה בחוק חובת הגילוי הרחבה, נקבע בו האיסור על כל דבר "העלול להטעות את הצרכן", איסור על ניצול מצוקתו של הצרכן, חולשתו הגופנית או הנפשית או אי ידיעתו את השפה, וכן איסור על הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו. האיסור להטעות את הצרכן בעניין מהותי : סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן קובע כי לא יעשה עוסק דבר במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה: הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות, המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס, מועד ההספקה או מועד מתן השירות, השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם, דרכי הטיפול בנכס, זהות היצרן, היבואן או נותן השירות, השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות, מקום הייצור של הנכס, תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו, החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות, התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם, קיומם של חלפים, אביזרים או חמרים המיוחדים או המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו, המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית, חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם,  והסיכונים הכרוכים בהם, השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ, שירות אחזקה ותנאיו, תנאי אחריות לנכס או לשירות, כמות הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה, היות העסקה שלא במהלך עסקים, היות מקורו של הנכס הנמכר בפשיטת רגל, בכינוס נכסים או בפירוק של חברה, תנאי הביטול של עסקה. חוק הגנת הצרכןעניין מהותיהטעיהצרכנות