תביעות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל

כאשר בתי המשפט נדרשים לפרשנות פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ישנם שיקולים עסקים וכלכליים שמתחשבים בהם היות והפוליסה מוענקת בתמורה לפרמיה נמוכה יחסית לשאר פוליסות הביטוח. היא אינה מונפקת באופן אישי, זוהי פוליסת סל ומשתרעת על כל נסיעה לחו"ל. נסיבות הוצאת הפוליסה מלמדות גם על התכליות העסקיות והכלכליות של הצדדים בהוצאתה, ועל המטרות והאינטרסים שהחוזה נועד להגשים. לחברת הביטוח אינטרס כלכלי, לבטח ציבור גדול מאד של מבוטחים, ולציבור המבוטחים אינטרס לקבל בתמורה לתשלום נמוך ביטוח בעת נסיעתם לחו"ל, כאשר הם אינם צריכים להיטרד בהנפקת הפוליסה באופן מיוחד לפני כל נסיעה ונסיעה, באשר היא חלה באופן אוטומטי. מטבע הדברים, תכליות אלו מובילות למסקנה, שהיקף הכיסוי יהיה מוגבל ומצומצם, ומי אשר חפץ לרכוש כיסוי רחב או מקיף יותר, יעשה כן בפוליסה נפרדת ומיוחדת שתוצא עבורו באופן אישי לקראת נסיעתו, תכלית זו מתיישבת עם הכיסוי המוגבל והמצומצם שניתן בפוליסת ביטוח חו"ל לבעיות רפואיות וברוב המקרים היקף הכיסוי בגין נכות מוגבל רק למקרים בהם של אובדן מוחלט של איבר ואובדן חלקי של יכולת התפקוד של האיבר, אינו מספיק כדי לענות על הגדרת הפוליסה ובמקרה זה לא ינתן כיסוי ביטוחי. ביטוח נסיעות לחו"לפוליסה