כתב תשובה לכתב הגנה

ככלל, לאחר הגשת כתב תביעה הנתבע מגיש כתב הגנה ולאחר מכן התיק נקבע לדיון, אולם התובע רשאי להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה. מטרת כתב התשובה מוגבלת להעלאת עובדות חדשות, הבאות להשיב על הטענות שבכתב ההגנה ואין התובע רשאי להשתמש בכתב התשובה כדי להעלות בו נימוקי תביעה חדשים, שלא נטענו בכתב התביעה. עקרונות אלה באים לידי ביטוי בתקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת, כי אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל דין מאחר ששימוש בתשובה לשם העלאת נימוקי תביעה חדשים היה גורם לשיבוש בסדרי הדין, שכן הנתבע אינו רשאי להשיב על תשובת התובע ואם יכלול התובע בתשובתו נימוקי תביעה חדשים, יתנהל המשפט מבלי שנדע כלל מהן השאלות שבמחלוקת. עם הגשת כתב התשובה באו כתבי הטענות לקיצם וממילא רואים את הנתבע ככופר בתשובת התובע והטענות הכלולות בתשובת התובע צריכות ראיה. הרציונאל העומד בבסיס תקנה 64 הוא חוסר האפשרות של הנתבע להתגונן, שכן הליך הגשת כתבי הטענות בא לסיומו. המקרה בו יתעורר הצורך בהגשת כתב התשובה הוא כשמבקש תובע לשלול את התוצאה המשפטית העלולה לנבוע מטענות ההגנה.כתב הגנהכתב תשובהמסמכים