ביטוח מקיף - גניבת רכב

לעיתים החלטת חברת הביטוח לדחות את הכיסוי הביטוחי של המבוטח במקרה של גניבת רכב, נטענת בחוסר תום לב ולא נועדה אלא כדי להימנע מתשלום תגמולי הביטוח וכדי ללחוץ על המבוטח להגיע לכלל פשרה מופחתת משווי הנזקים שנגרמו לו עקב הגניבה. בית המשפט קבע כי, על המבוטח להוכיח את התרחשות מקרה הביטוח, כאשר אך אם יצליח לעשות כן יעבור נטל ההוכחה לכתפי חברת הביטוח, נפקות הטלת נטל ההוכחה על כתפי המבוטח הינה, כי עליו מוטל הנטל להביא את הראיות לשם הוכחת מקרה הביטוח. למעשה, נטל זה מפורש כנטל שיתוף הפעולה המוטל עליו לאחר קרות מקרה הביטוח. בית המשפט קבע בפסיקתו כי, "הצורך בהוכחת כוונת מרמה מציב בפני חברת הביטוח דרישה חמורה ולשם הוכחת כוונת מרמה יש להוכיח כוונה שלילית ואי מוסריות ברמה חמורה ביותר מצד המבוטח. בעניין נטל הראיה בביטוח גניבת רכב הפסיקה בישראל שומרת על הכלל לעניין נטל הראיה בתביעות לנזקי רכוש לפיו על המבוטח להוכיח כי מקרה הביטוח התרחש בעוד שעל חברת הביטוח, הטוענת לפטור מאחריות על פי איזה מן הסייגים שנכללו בתניות הפוליסה, מוטל להוכיח, כי המקרה נושא תביעתו של המבוטח נכנס לגדרו של אותו סייג". רכבגניבת רכבביטוח גניבת רכבביטוח מקיף