חתימה על טופס הצעת ביטוח | סעיף 33 לחוק חוזה הביטוח

סעיף 33 לחוק חוזה הביטוח: בית המשפט קבע כי הצעת הביטוח, הגם שהיא ערוכה על טופס אחיד של חברת הביטוח, מהווה הצעה של מועמד לביטוח להתקשר בחוזה ביטוח. מועד הקיבול הנו בסיומו של הליך החיתום, אז מחליטה חברת הביטוח אם לדחות את ההצעה או לקבלה ולהתקשר בחוזה עם המציע. ראוי לזכור כי לפי סעיף 32 לחוק חוזה הביטוח, סוכן הביטוח הנו מתווך בין מבוטח למבטח, המשמש שלוח של המבטח, אלא אם סוכם אחרת במפורש, לעניין המשא ומתן לצורך כריתת חוזה הביטוח לפי סעיף 33 לחוק חוזה הביטוח, לכן, עצם החתימה על הצעה לביטוח ונקיבת מועד לתחילת הביטוח אינו יוצר עדיין קשר חוזי בין המועמד לביטוח לבין המבטח. בית המשפט קבע בפסיקתו כי חוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981 הנו בבחינת דין מיוחד המסדיר את היחסים בין מבטח סוכן ביטוח ומבוטח. עם זאת, הוא חלק מדיני החוזים ומכאן, כל אימת שחוק חוזה הביטוח שותק ניתן לפנות לדיני החוזים הכללים. כך בנוגע למועד כריתת חוזה הביטוח וכך בסוגיות נוספות. מושכלות ראשונים, כי חוזה נכרת עם קיבול ההצעה על ידי הניצע, זאת בהתבסס על סעיף 1 לחוק החוזים. חוזהמסמכיםפוליסההצעת ביטוחחוזה ביטוח