טופס פתיחת הליך - רשימת קודים סעדים - בית משפט

מספר הסעד - 1 - סוג הסעד - תביעה כספית : תביעה לסכום כסף קצוב למעט פיצוי בשל נזקי גוף מספר הסעד - 2 - סוג הסעד - תביעה לפי חוק הפיצויים : תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים מספר הסעד - 3 - סוג הסעד - תביעה בנזקי גוף : תביעה לפיצויים בנזקי גוף שלא לפי חוק הפיצויים מספר הסעד - 4 - סוג הסעד - צו עיקול אחרי תביעה : צו עיקול זמני לאחר הגשת תביעה מספר הסעד - 5 - סוג הסעד - צו עיקול לפני תביעה : צו עיקול זמני לפני הגשת תביעה מספר הסעד - 6 - סוג הסעד - צו פינוי או סילוק יד : צו לפינוי נכס או לסילוק יד מנכס מספר הסעד - 7 - סוג הסעד - פסיקת דמי שכירות : פסיקת דמי שכירות מספר הסעד - 8 - סוג הסעד - תשלום תכוף : פסיקת תשלום תכוף לנפגעי תאונות דרכים לפי חוק הפיצויים מספר הסעד - 9 - סוג הסעד - עיכוב יציאה מן הארץ : צו עיכוב יציאה מן הארץ מספר הסעד - 10 - סוג הסעד - צו מניעה זמני : צו מניעה זמני מספר הסעד - 11 - סוג הסעד - תביעה לצו מניעה : תביעה לצו "לא תעשה" - מניעה מספר הסעד - 12 - סוג הסעד - צו עשה זמני : צו עשה למעט צו למסירת חזקה בנכס - זמני מספר הסעד - 13 - סוג הסעד - תביעה לצו עשה או אכיפה : תביעה לצו עשה / אכיפה למעט למסירת חזקה בנכס - קבוע מספר הסעד - 14 - סוג הסעד - צו הצהרתי זמני - לא לנכס : צו הצהרתי זמני פרט לצו המצהיר על זכות בנכס שבחזקת המצהיר מספר הסעד - 15 - סוג הסעד - צו הצהרתי - לא לנכס : תביעה לצו הצהרתי למעט צו המצהיר על זכות בנכס שבחזקת המצהיר - קבוע מספר הסעד - 16 - סוג הסעד - צו הצהרתי זמני - לנכס : צו זמני המצהיר על זכות בנכס למי שאינו מחזיק מספר הסעד - 17 - סוג הסעד - צו הצהרתי לזכות בנכס : תביעה לצו המצהיר על זכות בנכס למי שאינו המחזיק - קבוע מספר הסעד - 18 - סוג הסעד - בקשה לפסק דין בהעדר : בקשה לפסק דין בהעדר הגנה מספר הסעד - 19 - סוג הסעד - רשות להתגונן : בקשת רשות להתגונן - סדר דין מקוצר מספר הסעד - 21 - סוג הסעד - בקשת רשות ערעור : בקשת רשות ערעור מספר הסעד - 22 - סוג הסעד - מחיקת כותרת : בקשה למחיקת כותרת - סדר דין מקוצר מספר הסעד - 23 - סוג הסעד - רשות להפסיק את הדיון : רשות להפסיק את הדיון - הפסקת תובענה מספר הסעד - 24 - סוג הסעד - תיקון או מחיקת כתבי טענות : תיקון או מחיקה של כתבי טענות מספר הסעד - 25 - סוג הסעד - צירוף או החלפת או מחיקת צדדים : צירוף או החלפה או מחיקה של צדדים מספר הסעד - 26 - סוג הסעד - הודעה לצד שלישי : הודעה לצד שלישי מספר הסעד - 27 - סוג הסעד - איחוד דיון : איחוד דיון מספר הסעד - 28 - סוג הסעד - העברת דיון בהליך במחוז : העברת דיון בהליך במחוז מספר הסעד - 29 - סוג הסעד - תיקון טעות : בקשה לתיקון טעות בפסק הדין, בהחלטה או בפרוטוקול מספר הסעד - 30 - סוג הסעד - תביעה לבטל פסק דין או החלטה : תביעה לביטול פסק דין או החלטה אחרת מספר הסעד - 31 - סוג הסעד - ביטול פסק דין שניתן בהעדר : בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה תוך 30 ימים ממתן פסק הדין מספר הסעד - 32 - סוג הסעד - הארכת מועד לביטול : בקשה להארכת מועד לביטול פסק דין מספר הסעד - 33 - סוג הסעד - בקשה להארכת מועד : בקשה להארכת מועד מספר הסעד - 34 - סוג הסעד - ערעור או ערר בבית משפט שלום : ערעור או ערר בבית משפט שלום מספר הסעד - 35 - סוג הסעד - ערעור על פסק דין שלום : ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפט שלום מספר הסעד - 36 - סוג הסעד - גילוי מסמכים : גילוי מסמכים מספר הסעד - 37 - סוג הסעד - מתן פרטים נוספים : מתן פרטים נוספים מספר הסעד - 38 - סוג הסעד - בזיון בית המשפט : בזיון בית המשפט מספר הסעד - 39 - סוג הסעד - עתירת אסיר או עציר : עתירת אסיר או עציר מספר הסעד - 40 - סוג הסעד - התנגדות לביצוע שטר : התנגדות לביצוע שטר מספר הסעד - 41 - סוג הסעד - עיכוב הוצאה לפועל : עיכוב הליכים בהוצאה לפועל מספר הסעד - 42 - סוג הסעד - טען ביניים כספי : טען ביניים כספי מספר הסעד - 43 - סוג הסעד - טען ביניים אחר : טען ביניים אחר מספר הסעד - 44 - סוג הסעד - הליך ביניים בתביעה אזרחית : התיך ביניים בתביעה אזרחית מספר הסעד - 45 - סוג הסעד - בקשה לא פטורה : הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על פי התקנות מספר הסעד - 46 - סוג הסעד - תחליף המצאה : תחליף המצאת מסמכי בי-דין מספר הסעד - 47 - סוג הסעד - המצאה מחוץ לתחום : המצאה מחוץ לתחום השיפוט מספר הסעד - 48 - סוג הסעד - גביית עדות בחו"ל : גביית עדות בחו"ל מספר הסעד - 49 - סוג הסעד - פירוק שיתוף : פירוק שיתוף במקרקעין מספר הסעד - 50 - סוג הסעד - פירוק חברה : פירוק חברה למעט בקשה המוגשת לפי החלטת החברה מספר הסעד - 51 - סוג הסעד - פירוק שותפות : פירוק שותפות מספר הסעד - 52 - סוג הסעד - הכרזת פשיטת רגל : הכרזת פשיטת רגל למעט בקשה המוגשת על ידי החייב מספר הסעד - 53 - סוג הסעד - צו אכיפה : צו אכיפה - למעט צו למסירת חזקה בנכס מספר הסעד - 54 - סוג הסעד - אכיפת פסק בוררות : אכיפת פסק בוררות מספר הסעד - 55 - סוג הסעד - אכיפת פסק חוץ : אכיפת פסק חוץ מספר הסעד - 56 - סוג הסעד - קביעת גובה פיצויים : קביעת גובה הפיצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע מספר הסעד - 57 - סוג הסעד - צו ירושה : בקשה למתן צו ירושה מספר הסעד - 58 - סוג הסעד - התנגדות לצו ירושה : התנגדות למתן צו ירושה מספר הסעד - 59 - סוג הסעד - עשיית צוואה : עשיית צוואה מספר הסעד - 60 - סוג הסעד - הפקדת או החזרת צוואה : הפקדת צוואה והחזרת צוואה מספר הסעד - 61 - סוג הסעד - מתן צו קיום צוואה : מתן צו קיום צוואה מספר הסעד - 62 - סוג הסעד - התנגדות לקים צוואה : התנגדות למתן צו קיום צוואה מספר הסעד - 63 - סוג הסעד - צו ניהול עיזבון זמני : מתן צו הנהלת עיזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה או צוואה מספר הסעד - 64 - סוג הסעד - חלוקת עיזבון : חלוקת עיזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה או צואה מספר הסעד - 65 - סוג הסעד - הנהלת רכוש של נעדר : הנהלת רכוש של נעדר מספר הסעד - 66 - סוג הסעד - מתן הוראות ניהול רכוש : מתן הוראות בקשר לניהול עיזבון או לניהול רכוש של נעדר מספר הסעד - 67 - סוג הסעד - התנגדות להנהלת עיזבון : התנגדות למתן צו הנהלת עיזבון או חלוקת עיזבון מספר הסעד - 68 - סוג הסעד - צו ירושה או קיום צוואה : מתן צו ירושה וקיום צוואה מספר הסעד - 69 - סוג הסעד - התנגדות לירושה או צוואה : התנגדות למתן צו ירושה וקיום צוואה מספר הסעד - 70 - סוג הסעד - אפוטרופוס : מינוי אפוטרופוס מספר הסעד - 71 - סוג הסעד - צו הצהרת מוות : צו הצהרת מוות מספר הסעד - 72 - סוג הסעד - קביעת אבהות או אמהות : תביעה לקביעת אבהות או אמהות מספר הסעד - 73 - סוג הסעד - החזרת קטין חטוף : תביעה להחזרת קטין חטוף מספר הסעד - 74 - סוג הסעד - הוצאת דרכון לקטין : הוצאת דרכון לקטין מספר הסעד - 75 - סוג הסעד - היתר נישואין : היתר נישואין מספר הסעד - 76 - סוג הסעד - התרת נישואין : התרת נישואין מספר הסעד - 77 - סוג הסעד - הגנה או מניעת אלימות במשפחה : צו הגנה או מניעת אלימות במשפחה מספר הסעד - 78 - סוג הסעד - עיכוב יציאת קטין : עיכוב יציאת קטין במסגרת אחזקת ילדים מספר הסעד - 79 - סוג הסעד - אישור פעולת אפוטרופוס : אישור פעולת אפוטרופוס מספר הסעד - 80 - סוג הסעד - אישור הסכם ממון : אישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג מספר הסעד - 81 - סוג הסעד - הליך בעניין הקדש : הליך בעניין הקדש מספר הסעד - 82 - סוג הסעד - הודעה לצד ג - מזונות : הודעה לצד שלישי בעניין מזונות מספר הסעד - 83 - סוג הסעד - תביעה למזונות : תביעה למזונות מספר הסעד - 84 - סוג הסעד - בקשה לאחזקת ילדים : בקשה לאחזקת ילדים מספר הסעד - 85 - סוג הסעד - הליך בעניין אימוץ : הליך בעניין אימוץ מספר הסעד - 86 - סוג הסעד - שינוי החלטת פקיד הסדר : שינוי החלטת פקיד הסדר מספר הסעד - 87 - סוג הסעד - תביעה לקביעת גיל : תביעה לקביעת גיל מספר הסעד - 88 - סוג הסעד - שינוי שם : שינוי שם מספר הסעד - 89 - סוג הסעד - ביטול פסק דין למזונות : תביעה לביטול פסק דין למזונות מספר הסעד - 90 - סוג הסעד - שינוי פסק דין למזונות : תביעה לשינוי פסק דין למזונות מספר הסעד - 91 - סוג הסעד - שיפוי בעניין מזונות : תביעה לשיפוי בעניין מזונות מספר הסעד - 92 - סוג הסעד - בקשה לראיית ילדים : בקשה לראיית ילדים מספר הסעד - 93 - סוג הסעד - שינוי באחזקת ילדים : שינוי באחזקת ילדים במסגרת תובענה לאחזקת ילדים מספר הסעד - 94 - סוג הסעד - שינוי באחזקת ילדים : שינוי באחזקת ילדים שלא במסדרת תובענה לאחזקת ילדים מספר הסעד - 99 - סוג הסעד - תביעה כספית : תובענה שפריט 8 בתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט (אגרות), התשמ"ח-1987, לא חל עליה מספר הסעד - 100 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה למינוי כונס נכסים זמני מספר הסעד - 101 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה למתן צו חיפוש או תפיסת נכסים מספר הסעד - 102 - סוג הסעד - תביעה כספית : תביעה למתן חשבונות מספר הסעד - 103 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה למינוי כונס נכסים מספר הסעד - 104 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה לביטול צו עיקול זמני מספר הסעד - 105 - סוג הסעד - תביעה כספית : התראה על פשיטת רגל מספר הסעד - 106 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה להחייאת חברה מספר הסעד - 107 - סוג הסעד - הפקעת מקרקעין : הפקעת מקרקעין, הקניית רכוש ציבורי מספר הסעד - 108- סוג הסעד - תביעה כספית : התנגדות לבקשת פירוק מספר הסעד - 109 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה לביטול צו עיקול יציאה מן הארץ מספר הסעד - 110 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה לביטול צו מניעה זמני מספר הסעד - 111 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה למחיקה או דחייה של תובענה על הסף מספר הסעד - 112 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה לצו הגנה מספר הסעד - 113 - סוג הסעד - תביעה כספית : אישור עיקול זמני מספר הסעד - 114 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה לפיצול סעדים מספר הסעד - 115 - סוג הסעד - תביעה כספית : ערעור או ערר בבית המשפט המחוזי מספר הסעד - 116 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי מספר הסעד - 117 - סוג הסעד - ערעור על פסק דין : ערעור על פסק דין במחוזי מספר הסעד - 134 - סוג הסעד - בר"ע - תביעות קטנות : בקשת רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות מספר הסעד - 139 - סוג הסעד - ערעור בעתירת אסיר : ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר מספר הסעד - 140 - סוג הסעד - תשובה לשאלון : תשובה לשאלון מספר הסעד - 141 - סוג הסעד - הגשת דין וחשבון : הגשת דו"חות על ידי מנהל עיזבון מספר הסעד - 142 - סוג הסעד - מתן פסק דין או החלטה : בקשה למתן פסק דין שלא בהעדר החלטה הגנה או החלטה מספר הסעד - 143 - סוג הסעד - שומת הוצאות : בדיקה לשמת הוצאות על ידי רשם מספר הסעד - 144 - סוג הסעד - קביעת הוצאות : בקשה לקביעת הוצאות על ידי בית המשפט, הרשם או המזכיר הראשי מספר הסעד - 145 - סוג הסעד - מומחה רפואי : בקשה למינוי מומחה רפואי מספר הסעד - 146 - סוג הסעד - בורר או מגשר : בקשה למינוי בורר או מגשר מספר הסעד - 147 - סוג הסעד - עיכוב פסק דין : בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין מספר הסעד - 148 - סוג הסעד - הקדמת מועד או קביעתו : בקשה להקדמת מועד או לקביעתו מספר הסעד - 149 - סוג הסעד - תביעה כספית : בקשה לתת תוקף של פסק דין מספר הסעד - 150 - סוג הסעד - פירוק חברה : בקשה לפירוק על פי בקשת החברה מספר הסעד - 151 - סוג הסעד - פירוק תאגיד אחר : פירוק תאגיד אחר מספר הסעד - 152 - סוג הסעד - הכרזת פשיטת רגל : הכרזת פשיטת רגל לפי בקשת החייב מספר הסעד - 154- סוג הסעד - ביטול פסק בוררות : ביטול פסק בוררות מספר הסעד - 160- סוג הסעד - פסילת בורר : פסילת בורר מספר הסעד - 161 - סוג הסעד - בקשות נלוות בפשיטת רגל ובפירוק : בקשה הנלווית לתיק פשיטת רגל או לפירוק מספר הסעד - 162 - סוג הסעד - החזר אגרה : בקשה להחזר אגרה מספר הסעד - 163 - סוג הסעד - שחרור מייצוג : בקשה לשחרור מייצוג על ידי עורך דין מספר הסעד - 164 - סוג הסעד - הבהרת פסק דין : בקשה למתן הבהרה לפסק דין מספר הסעד - 165 - סוג הסעד - הזמנת עד : בקשה להזמנת עד מספר הסעד - 166 - סוג הסעד - צו הבאה : בקשה להוצאות צו הבאה או לביטולו של צו הבאה לעד מספר הסעד - 167 - סוג הסעד - זכות לחקור עד מייד : בקשה לחקור עד מייד מספר הסעד - 168 - סוג הסעד - מינוי מפרק : בקשה למינוי מפרק זמני או קבוע לחברה מספר הסעד - 169 - סוג הסעד - בקשה למינוי : בקשה מינוי אחר מספר הסעד - 170 - סוג הסעד - פסלות שופט : בקשה לפסילת שופט מספר הסעד - 173 - סוג הסעד - בקשה על דרך תובענה ייצוגית : בקשה להגשת תובענה ייצוגית מספר הסעד - 174 - סוג הסעד - היתר לזכות : לפי חוק שירות הציבור - הגבלה לאחר פרישה מספר הסעד - 175 - סוג הסעד - רישיון לעבודת חשמל : לפי חוק החשמל מספר הסעד - 176 - סוג הסעד - ערוער על קביעת שומה : לפי חוק מיסוי מקרקעין - שבח, מכירה ורכישה מספר הסעד - 177 - סוג הסעד - הגנת כינויי מקור : לפי חוק הגנת כינויי מקור מספר הסעד - 178 - סוג הסעד - רישום כסוכן מכס על ידי מנהל המכס והמע"מ : לפי חוק סוכני המכס מספר הסעד - 179 - סוג הסעד - מיזוג חברות : לפי חוק ההגבלים העסקיים מספר הסעד - 180 - סוג הסעד - התיר זמני לנהוג על פי הסדר או ביטולו : הסדר שטרם אושר לפי סעיף 13 לחוק ההגבלים העסקיים מספר הסעד - 181 - סוג הסעד - ביטול החלטת ממונה לפטור מאישור הסדר : לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים מספר הסעד - 182 - סוג הסעד - הוראות לבעל מונופולין : לפי סעיף 30 לחוק ההגבלים העסקיים מספר הסעד - 183 - סוג הסעד - ערעור על קביעת שומה לקרקע : לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים מספר הסעד - 197 - סוג הסעד - סעד לתיקים ישנים ללא חיוב באגרה : סעד מיוחד לתיקים ישנים מספר הסעד - 198 - סוג הסעד - סעד להתנגדות לביצוע שטר : סעד להתנגדות לביצוע שטר מספר הסעד - 199 - סוג הסעד - פטור מתשלום אגרה : פטור מתשלום אגרה מספר הסעד - 201 - סוג הסעד - דחיית מועד או הקדמתו : דחיית מועד דיון או הקדמתו מספר הסעד - 202 - סוג הסעד - החזרת מוצג : החזרת מוצג מספר הסעד - 203 - סוג הסעד - עיון בתיק : בקשה לעיון בתיק מספר הסעד - 204 - סוג הסעד - צילום מסמך בתיק : בקשה לצילום מסמך בתיק מספר הסעד - 205 - סוג הסעד - ערובה : בקשה לפטור מערובה, להפקדתה, להמרתה, לשינויים בה או להחזרתה מספר הסעד - 206 - סוג הסעד - החזרת פיקדונות : החזרת פיקדונות מספר הסעד - 208 - סוג הסעד - העתק מתאים למקור : אישור העתק מתאים למקור מספר הסעד - 209 - סוג הסעד - תצהיר בפני שופט או רשם : עשיית תצהיר בפני שופט או רשם מספר הסעד - 301 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : מזונות, מדור, החזקת ילדים, ראיית ילדים מספר הסעד - 302 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : אבהות א אמהות מספר הסעד - 303 - סוג הסעד - חוק סעד - טיפול במפגרים : תובענה לפי חוק הסעד - טיפול במפגרים מספר הסעד - 304 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : כשרות משפטית אפוטרופסות מספר הסעד - 305 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : הנהלת רכוש נעדרים מספר הסעד - 306 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : היתר נישואין - לפי חוק גיל נישואין מספר הסעד - 307 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : מניעת אלימות במשפחה מספר הסעד - 308 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : אימוץ מספר הסעד - 309 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : חטיפת ילדים מספר הסעד - 310 - סוג הסעד - מעמד אישי בבית משפט מחוזי : התרת נישואין מספר הסעד - 316 - סוג הסעד - ביטול פסק דין שניתן בהעדר : ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה מספר הסעד - 460 - סוג הסעד - סעד כספי קצוב בבית המשפט לענייני משפחה : תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים בבית משפט לענייני משפחה לסכום כסף קצוב לפי פרט 1 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בענייני משפחה מספר הסעד - 461 - סוג הסעד - סעד ברכוש שאינו קצוב : תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים בבית משפט לענייני משפחה לסכום כסף קצוב לפי פרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בענייני משפחה מספר הסעד - 462 - סוג הסעד - סעד למזונות או למדור : תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה אחרים בבית משפט לענייני משפחה לסכום כסף קצוב לפי פרט 5 בתוספת הראשונה לתקנות האגרות בענייני משפחה מספר הסעד - 463 - סוג הסעד - תביעה בעניין קטין : לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות - משמורת, חינוך, יציאה מן הארץ, ביקור מספר הסעד - 464 - סוג הסעד - תביעה שלא בעניין קטיןרונן : לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מספר הסעד - 465 - סוג הסעד - תביעה לאבהות או לאמהות : תביעה לאבהות או לאמהות מספר הסעד - 466 - סוג הסעד - אישור הסכמים אחרים : כשאין תביעה תלויה ועומדת מספר הסעד - 467 - סוג הסעד - החזרת קטין חטוף : לפי חוק אמנת האג - החזרת ילדים חטופים מספר הסעד - 468 - סוג הסעד - מניעת אלימות במשפחה : לפי חוק למניעת אלימות במשפחה מספר הסעד - 469 - סוג הסעד - אימוץ : לפי חוק אימוץ ילדים מספר הסעד - 470 - סוג הסעד - התרת נישואין : תביעה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין - במקרים מיוחדים מספר הסעד - 471 - סוג הסעד - גיל נישואין : תביעה לפי חוק גיל נישואין מספר הסעד - 472 - סוג הסעד - קביעת גיל : תביעה בעניין קביעת גיל מספר הסעד - 473 - סוג הסעד - שינוי שם : תביעה בעניין שינוי שם מספר הסעד - 474 - סוג הסעד - אכיפת פסק חוץ למזונות : תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני מזונות מספר הסעד - 475 - סוג הסעד - אכיפת פסק חוץ בענייני משפחה : תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני משפחה למעט מזונות מספר הסעד - 476 - סוג הסעד - ערוער על החלטת רשם : ערוער על החלטת רשם מספר הסעד - 477 - סוג הסעד - ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה : ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה מספר הסעד - 478 - סוג הסעד - סעד לפי חוק לנשיאת עוברים : סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים - אישור הסכם ומעמד הילוד מספר הסעד - 479 - סוג הסעד - הליך ביניים : בתביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה מספר הסעד - 480 - סוג הסעד - הליך ביניים : בתביעה למעט למזונות בבית המשפט לענייני משפחה מספר הסעד - 481 - סוג הסעד - סעד לפי חוק הנוער טיפול והשגחה : סעד לפי חוק הנוער - טיפול והשגחה מספר הסעד - 482 - סוג הסעד - סעד לפי חוק הבוררות : סעד לפי חוק הבוררות מספר הסעד - 483 - סוג הסעד - שינוי במרשם האוכלוסין : שינוי במרשם האוכלוסין מספר הסעד - 484 - סוג הסעד - אישור הסכמי ממון - גירושין : אישור הסכמי ממון גירושין מספר הסעד - 485 - סוג הסעד - אישור הסכם ממון - נישואין : אישור הסכם ממון נישואין מספר הסעד - 486 - סוג הסעד - בקשה ליישוב הסכסוך : בקשה ליישוב הסכסוך על ידי פנייה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה מספר הסעד - 487 - סוג הסעד - בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין : בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין מספר הסעד - 488 - סוג הסעד - בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית : בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין ללא שומה כספית מספר הסעד - 499 - סוג הסעד - תביעה אחרת בענייני משפחה : תביעה אחרת בענייני משפחה מספר הסעד - 501 - סוג הסעד - חברות - פירוק : חברות - פירוק מספר הסעד - 502 - סוג הסעד - חברות : חברות - בקשות אחרות מספר הסעד - 503 - סוג הסעד - שותפויות : שותפויות - פירוק מספר הסעד - 504 - סוג הסעד - שותפויות : שותפויות - בקשות אחרות מספר הסעד - 505 - סוג הסעד - תאגידים אחרים : תאגידים אחרים - פירוק מספר הסעד - 506 - סוג הסעד - תאגידים אחרים : תאגידים אחרים - בקשות אחרות מספר הסעד - 507 - סוג הסעד - שעבודים : אכיפת שעבודים מספר הסעד - 508 - סוג הסעד - בקשות לאחר צו : בקשות לאחר צו עיקרי - צו פירוק, צו לכינוס נכסים, צו לאכיפת שעבוד מספר הסעד - 509 - סוג הסעד - פשיטת רגל : פשיטת רגל מספר הסעד - 551 - סוג הסעד - תביעות קטנות : תביעות כספיות מספר הסעד - 599 - סוג הסעד - תביעות קטנות : תביעות אחרות מספר הסעד - 601 - סוג הסעד - שכירות : דמי שכירות בדירות מספר הסעד - 602 - סוג הסעד - שכירות : תיקונים - דירות מספר הסעד - 603 - סוג הסעד - שכירות : דמי מפתח - דירות מספר הסעד - 604 - סוג הסעד - שכירות : דמי שכירות - בתי עסק מספר הסעד - 605 - סוג הסעד - שכירות : תיקונים - בתי עסק מספר הסעד - 606 - סוג הסעד - שכירות : דמי מפתח - בתי עסק טופס פתיחת הליך / קוד סעדיםמבחן הסעד המבוקשטפסים משפטייםמסמכים