תאונת דרכים בשטחי הרשות הפלסטינית

תאונת דרכים בשטחים - רשות פלסטינית - תביעות פיצויים: סעיף 12 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים העוסק במקרה של תאונת דרכים בשטחים, קובע כי אם אירעה תאונת דרכים באזור או בשטחי האחריות הפלסטינית או באזורים, תפצה קרנית נפגע שאינו ישראלי הזכאי לפיצויים ואין בידו לתבוע פיצויים מאת מבטח מאחר ולמבטח מונה מנהל מורשה לפי סעיף 68(א)(3) לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 או במקרה שהמבטח נמצא בפירוק הפיצוי יהיה בהתאם לדין החל במקום התאונה, אם הגיש נפגע, שהוא ישראלי, לבית משפט בישראל תביעה או בקשה לתשלום תכוף נגד מבטח משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, נגד קרנית הפלסטינית כמשמעותה בהסכם, או נגד המועצה הפלסטינית, בשל תאונת דרכים שאירעה בישראל, באזור או בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית והנתבע לא הגיש כתב הגנה לאחר שנמסר לו כתב התביעה כדין, או חדל מלהתגונן, יורה בית המשפט על המצאת כתב התביעה לקרן והיא תודיע על כך למועצה הפלסטינית או למי שהיא הסמיכה לענין זה; לא הגיש הנתבע כתב הגנה או לא הודיע על חידוש הגנתו, לפי הענין, בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הודעה כאמור, תנהל קרנית את ההגנה בתביעה ותפצה את הנפגע בהתאם לפסק הדין שיינתן בה הפיצוי יהיה בהתאם לדין החל במקום התאונה ובשיעור שחל שם. המדינה תשפה את קרנית בשל הוצאות ותשלומים ששילמה קרנית בשל התביעה, והיא רשאית לקזזם מן הסכומים המועברים כמשמעותם בסעיף 12 לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה-1994, ויראו אותם לכל ענין, לרבות לענין ערבות המועצה לפי ההסכם, כתשלום בשל פסק דין נגד הנתבע שאין עליו עוד ערעור. קרנית תשלם לנפגע שהוא ישראלי, אשר נפגע בתאונת דרכים שאירעה באזור או בשטחי האחריות הפלסטינית או באזורים, ואשר החבות לגביה אינה מכוסה בפוליסה שהוציא מבטח, השלמת פיצויים בסכום ההפרש שבין הפיצויים שהיה זכאי להם אילו אירעה התאונה בישראל, לבין הפיצויים שהוא זכאי לקבל לפי הדין במקום התאונה; קרנית רשאית לשלם לבית חולים את הוצאות הטיפול בנפגע כאמור, כשם שמבטח חייב לשלמן לפי סעיף 28 לפקודת הביטוח. קרנית רשאית לייצג נפגע, שהוא ישראלי, בהתאם לייפוי כוח שנתן לה, במשא ומתן עם מבטח מהאזור או משטחי עזה ויריחו או עם קרן באזור או בשטחי עזה ויריחו, או בהליכים משפטיים נגדם, וכן רשאית היא להצטרף להליכים משפטיים כאמור אם יש לעניין בתוצאותיהם. תאונת דרכיםפלסטינים