הגדרת תאונת דרכים - מה ההגדרה של תאונת דרכים ?

##כיצד יודעים האם תאונה מסוימת תיחשב כתאונת דרכים ?## בדיקת נסיבות השאלה האם תאונה מסוימת נחשבת ל"תאונת דרכים" תיבדק במסגרת הגדרת המונח "תאונת דרכים" בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים: הגדרת תאונת דרכים - "תאונת דרכים" - מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". המונח "שימוש ברכב מנועי", הנכלל בהגדרה בסיסית שהובאה לעיל, הוגדר אף הוא בחוק: "שימוש ברכב מנועי" - נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול דרך או תיקון דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו. בפסק הדין המנחה, לפרשנותו של חוק הפיצויים לאחר תיקון מס' 8, רע"א 8061/95 עוזר נ' אררט חברה לביטוח בע"מ - קבע בית המשפט העליון, מפי כב' הנשיא א' ברק, כי ההגדרה של "תאונת דרכים" שבסעיף 1 לחוק, מבוססת על הגדרה בסיסית של הדיבור, ולאחריה באות שלוש חזקות חלוטות (חזקות חלוטות מרבות) ולפיהן יראו מצבים מסוימים כתאונת דרכים, וחזקה חלוטה אחת (חזקה חלוטה ממעטת) ולפיה לא יראו מצב מסוים כתאונת דרכים. עוד נקבע שם, כי מבנה חקיקתי זה מוביל את בית המשפט לבדיקות נסיבות כל מקרה לגופו בשלושה שלבים: בשלב הראשון של הבדיקה יש לבחון האם המאורע נופל בגידרה של ההגדרה הבסיסית לרבות הבדיקה האם היה "שימוש", בשלב השני של הבדיקה, שהינה חיצונית להגדרה הבסיסית, לבחון האם המקרה נופל לגדר אחת החזקות החלוטות המרבות. באם המסקנה הינה חיובית, היינו, כי המקרה נופל בגידרה של ההגדרה הבסיסית, או במסגרת אחת החזקות החלוטות המרבות, כי אז יש לבדוק אם על המקרה אינה חלה החזקה החלוטה הממעטת, וכן לבחון אם נזק הגוף נגרם מפגיעת איבה. בהגדרה הבסיסית יש לבחון את ששת המרכיבים הללו: (1) מאורע; (2) נזק גוף; (3) עקב; (4) שימוש; (5) ברכב מנועי; (6) למטרות תחבורה. הנטל בשלב זה מוטל על הטוען לקיומה של תאונת דרכים. ## הגדרת תאונת דרכים - "עקב":## המונח "עקב" בהגדרה הבסיסית מביאנו לבחינת הקשר הסיבתי בין השימוש ברכב לבין המאורע. נדרש קשר סיבתי-עובדתי, המתמצה לרוב בסיבה - בלעדיה - אין, וקשר סיבתי-משפטי, כאשר המבחן הראוי של הקשר הסיבתי-המשפטי בחוק הפיצויים הוא מבחן הסיכון, תוך שילובו במבחן השכל הישר. במסגרת ההגדרה הבסיסית יהיה עלינו להפעיל את מבחן הסיכון, תוך שילובו במבחן השכל הישר, והתאמתו לסיכון התעבורתי שהשימוש ברכב גורם והמונח ביסוד ההגדרה הבסיסית. בפסק דין עוזר הנ"ל נקבע במפורש כי ביסוד ההגדרה הבסיסית מונח העיקרון כי השימוש ברכב אשר גרם לנזק הגוף צריך להיות "למטרות תחבורה". זהו הביטוי (המפורש) למבחן התעבורתי. בכך נדחה "המבחן הייעודי", אשר שלט בחוק הפיצויים מאז חקיקתו. באימוצו של המבחן התעבורתי ביקש תיקון מס' 8 לשנות מהדין הקודם ומהמבחן הייעודי שאומץ במסגרתו, בשורה ארוכה של פסקי דין. המבחן התעבורתי ("למטרות תחבורה") מכוון כלפי השאלה, אם השימוש שנעשה ברכב הוא בגדריו של סיכון תעבורתי. כל שימוש ברכב הגורם נזק גוף והנופל לגדריו של סיכון תעבורתי זה הוא "למטרות תחבורה". ## הגדרת תאונת דרכים - "שימוש ברכב מנועי":## כל צורות השימוש המנויים במרכיב של "שימוש ברכב מנועי", שבהגדרה הבסיסית, חייבים אף הם להיות "למטרות תחבורה", בניגוד לחזקות החלוטות המרבות שאינן חייבות בכך. בפס"ד עוזר הנ"ל, אמר הנשיא ברק כי מושג מפתח בהגדרה הבסיסית היא של "שימוש" ברכב המנועי, ועל בית המשפט יהיה לתת מובן לחלקים השונים של ההגדרה כפי שהינה מופיעה בסעיף 1 לחוק: "עלינו להתאים את מהותם של השימושים העיקריים ושימושי הלוואי לפרטי ההגדרה של הדיבור "שימוש" ולמבחן התעבורתי המונח ביסוד ההגדרה הבסיסית. בדרך זו נוכל לקיים את האחדות וההרמוניה החקיקתית הנדרשת בפרשנות תכליתית ראויה". ##הגדרת תאונת דרכים - "החנייה":## לאור דברים אלו נשאלת השאלה מהי פעולת "החניית הרכב"? כב' השופט ריבלין בספרו מגיע למסקנה כי - ה"החנייה" הנכללת בהגדרת ה"שימוש ברכב מנועי", תהא אותו מצב, מוגבל בזמן, המסתיים עם הגעת הרכב לכלל עמידה מוחלטת". ומעבר לכך מדובר בשלב "חניה", הכלול באחת החזקות המרבות בהגדרת "תאונת דרכים". כב' השופטת מ' שריר בת.א. (הרצליה) 3099/94 גיטה נ' דולב חברה לביטוח בע"מ, סבורה כי - "ההחניה היא אותו מצב, מוגבל בזמן, המסתיים עם הגעת הרכב לכלל עמידה מוחלטת וסיום שלב יציאת הנפגע ממנו, משמע, משסיים הנהג או הנוסע יציאתו מהרכב חדל להיות בגדר משתמש והרכב הפך מרכב ב"החנייה" ל"רכב חונה". לדעת פרופ' אנגלרד יש להרחיב הגדרת ה"החנייה" אף מעבר לכך. לדעתו "יש לכלול בו את כל פעולות הלוואי הקשורות להחניית הרכב, כגון נעילת הדלתות והחלונות, הכנסת האנטנה, כיסוי המכונית ופעולות כיוצא באלה". את הפעולות הנעשות להחניית הרכב יש לבחון האם נעשו אף הם למטרות תחבורה, כפי שנבחנים המרכיבים האחרים של הגדרת המונח "שימוש ברכב מנועי", כגון "תיקון דרך" או "טיפול דרך". ##הגדרת תאונת דרכים - "טיפול דרך ברכב":## אף את ההגדרה של "טיפול דרך" יש לבחון האם נעשה למטרה תחבורתית והאם מדובר בפעולה המהווה חלק מהליך הנסיעה ומקדמת אותו והאם הטיפול "חיוני" להמשך הנסיעה, שאם לא כן אינו מהווה משום "טיפול דרך" או "תיקון דרך". בע"א 4469/95 דראוושה נ' אררט חברה לביטוח בע"מ - קובע הנשיא ברק כי - ה"טיפול" הוא "טיפול דרך" אם הוא נועד למנוע או להקטין את הסיכון התעבורתי, והוא נעשה אגב הנסיעה או לצורך המשכתה המיידית". ##הגדרת תאונת דרכים - "ירידה מהרכב":## פעולה של עלייה לרכב או ירידה ממנו היא אחד משימושי הלוואי התחבורתיים, אולם כדי שפעולה זו תיחשב לשימוש ברכב למטרות תחבורה, תנאי הוא שהיא תהיה קשורה בעשיית שימוש לתכלית תעבורתית, כגון פגיעה כתוצאה מפתיחת דלת המכונית או מסגירתה, או ממעידה בשעת ירידה מן הרכב. תאונת דרכיםשאלות משפטיותהגדרות משפטיות