עורך דין בבאר יעקב | עורכי דין מומלצים באר יעקב

##(א) פסיקה בנושא עורכי דין באר יעקב:## ##(1) בקשה להגשת ראיות:## הקדמה: המסמכים שמבוקש להגישם עניינם הליכים משפטיים המתנהלים בתביעות הדדיות שהגישו המועצה המקומית ##באר יעקב ועורך דין## זה נגד זו. תקציר: בת"א 23249-11-16 הוגשה בקשת הנתבעים להגשת מסמכים ולזימון עדים נוספים. בית המשפט קבע כי אין להתיר הבאת ראיות שיש בהן כדי לפגוע בשמו הטוב של התובע, אלא אם הן רלוונטיות להוכחת טענות ההגנה של הנתבעים ביחס לפרסומים. הנתבעים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטה זו שנדחתה, תוך שבית המשפט הנכבד שלערעור קבע, כי ככל שיתקדם שלב ההוכחות, יוכלו הנתבעים לחזור על בקשתם וזו תידון נוכח ההתקדמות הראייתית בתיק. כך או כך, בית המשפט ציין כי לא כתבי הטענות ולא הנספחים אינם מפנים אצבע מאשימה אל התובע ואינם מפרטים בסיס לחשדות כלשהם המיוחסים לתובע (אדרבא, לטענת הנתבעים נעשה בכתבי הטענות שהוגשו מטעם המועצה ניסיון לגונן על התובע ולצמצם את חלקו), אלא שהנתבעים הם אלה שביקשו לטעון ולהסיק ממסמכים אלו או אחרים את הטענות שהם מייחסים לתובע. בכל הנוגע לנספחי כתבי הטענות – בית המשפט מצא לקבוע כי ביחס למסמכים אשר לגביהם העלו הנתבעים טענות קונקרטיות בקשר להתנהלות מושחתת או תמוהה של התובע – יהיו הנתבעים רשאים להגישם באמצעות העד בחקירתו הנגדית. לסיכום נפסק כי כפוף לזכותם של הנתבעים לחקור את התובע והעד ולהגיש באמצעותם את המסמכים שנזכרו לעיל – הבקשה נדחתה. ##(2) בקשה לארכת הפרדת אסירים:## הקדמה: בית המשפט קבע על סמך עיון בחוות דעת ##עו"ד בבאר יעקב##, כי יש להאריך את ההפרדה של האסיר בבית הכלא. תקציר: בעת"א 29194-02-11 לאחר שבית המשפט עיין בחוות הדעת של של עורכת דין יועצת משפטית לקמפוס באר יעקב, הוחלט כי אין לשנות החלטת כב' נשיא בית משפט מחוזי נצרת, כב' השופט חשין, ועל כן יש להמציא לבית המשפט חוות דעת פסיכיאטרית בעניינו של האסיר. בית המשפט ציין כי מן הראוי כי ב"כ המשיב ימציא באמצעות המבקש כל חומר רפואי שיש בידיו בעניינו של המשיב, ואשר יש לו זיקה ישירה לבסיס נתונים בהערכתו הפסיכיאטרית של המשיב. כמו כן הוחלט כי מומלץ מאוד לשלטונות הכלא לבחון אפשרות העברת המשיב לכלא גלבוע. יש לברר התנהגותו של המשיב בכלא גלבוע ישירות מול מפקד כלא גלבוע, עמדת מפקד כלא גלבוע תומצא לבית המשפט לישיבה הבאה. בית המשפט הורה על הארכת ההפרדה עד להחלטה אחרת. ##(3) הוצאות משפט גבוהות בגין דחיית התנגדות לקיום צוואה:## הקדמה: במסגרת היתה פניה של ##עורכי הדין לבאר יעקב## (מרכז לבריאות הנפש) ותשובה שהיה אשפוז בשנת 2717 אך אין אשפוזים פסיכיאטריים קודמים. תקציר: ת״ע 12-07-44563 עסק בסכסוך סבוך וממושך בין אח ואחות בנוגע לקיום צוואותיהם של הוריהם המנוחים. למרבה הצער, ההליך בעניינם של הצדדים התנהל ברמת קונפליקט גבוהה ביותר אשר המחישה את היריבות העמוקה והשורשית בין שני האחים אשר הלכה והתעצמה ביתר שאת לאחר פטירת הוריהם במסגרת המאבק על ירושתם. למרבה הצער, בקשות אלו הוגשו לעיתים בנושאים אשר אינם רלוונטיים לבירור המחלוקות בין הצדדים והיוו כר נוסף להעלאת האשמות הדדיות אשר גרמו בכל פעם מחדש לליבוי היצרים הטעונים מלכתחילה. עם זאת, חרף התנהלות הצדדים להרחבת יריעת הסכסוך אל עבר מחוזות רחוקים ובעייתיים, יש הכרח בענייננו לזקק מתוך כלל הטענות שהועלו את אותן טענות רלוונטיות לצורך הכרעה בשאלת תוקפן של צוואות המנוחים בשים לב לנסיבות הספציפיות האופפות את עריכתן, וזאת מבלי להידרש לכל יתר הטענות הרבות שאינן ממין העניין. בנוגע להעברת נטל ההוכחה בגין חזקת ההשפעה הבלתי הוגנת, בית המשפט קבע כי לא הוכחו יסודותיה העובדתיים של החזקה בהתאם למבחנים שהותוו בפסיקה ומשכך דין טענה זו להידחות ביחס לשתי הצוואות. גם טענת הנתבעת בנוגע לקיומו של נזק ראייתי שנגרם לה בהגשת צוואת המנוח בשיהוי ניכר לא תרמה לקיצור ופישוט ההליך, אלא להיפך. בית המשפט פסק כי ההתנגדויות שהוגשו לקיום צוואות המנוחים נדחות. בנסיבות אלו, לאחר בחינת מכלול השיקולים הרלוונטיים ובכללם היקף ההליכים המשפטיים, מספר הדיונים שהתקיימו, ריבוי הבקשות וההכרעות שניתנו, התנהלות הנתבעת כמפורט בהרחבה לעיל לצד התנהלות הנתבע בהגשת צוואת המנוח באיחור ובשים לב לתוצאת ההליך- בית המשפט קבע כי הסכום הסביר והמידתי שיש לפסוק בנסיבות העניין כהוצאות משפט הוא סך של 111,71 ₪ אשר ישולמו על ידי הנתבעת לתובע. ##(4) תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין:## הקדמה: הוגשה תביעה של משרד ##עורכי דין נ' באר יעקב## לתשלום שכר טרחה. תקציר: בת"א 16585-06-14 הוגשה תביעה למתן צו עשה המורה לשלם סך של 500,000 ₪ בגין שירותים משפטיים. הייצוג האמור נמשך כ-10 שנים בעניינים שונים הנוגעים, בין היתר, לפיתוח התשתיות ברחבי המועצה במסגרת תוכניות מתאר שאושרו ברחבי המועצה וזאת מכח הסכמים למתן שירותים משפטיים שנחתמו בין הצדדים. על רקע זה התגלעה מחלוקת רחבת היקף בין משרד עו"ד ובאר יעקב בגינה המשרד הגיש תביעה לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד והמועצה הגישה תביעה שכנגד. לא היה חולק כי משרדו של עורך הדין ביצע את רישום הפרצלציה ולאחר מכן הוסכם כי בגין טיפול זה המועצה תשלם לעו"ד בר שכר טרחה וכי בסופו של דבר ועל מנת לאפשר את הקדמת תשלום היטלי הפיתוח הותנה תנאי ע"י עורך הדין למסירתו כאמור בתשלום שכר טרחתו בגין רישום הפרצלציה. לאחר שבית המשפט עיין בכתבי הטענות ובתצהירים על נספחיהם, שמע את העדים ועיין במוצגים ובסיכום הטענות מטעם הצדדים, הגיע לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות. מהמכלול עלתה המסקנה שלא עלה בידי התובעת להוכיח טענתה כי ההמחאה נמשכה כנגד התחייבות של הנתבעת להפקיד את סכום ההמחאה בחשבון התובעת. ##דוגמאות לתביעות ביטוח ונזקי גוף בבאר יעקב:## ##(5) פציעה של ילד במהלך משחק בבאר יעקב:## הוגשה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לקטין בגין אירוע שארע לטענתו במרכז הקהילתי בבאר יעקב. בכתב התביעה נטען כי במהלך משחק מחבואים ששיחק עם חבריו נפגע התובע מדלת זכוכית שהתנפצה עליו וגרמה לו לנזקים רפואיים. מטעם הקטין העידה אימו ומטעם עיריית באר יעקב הופיע שנים מנהל המחלקה לתרבות נוער וספורט חוקר מטעם חברת הביטוח בית המשפט ציין בפסיקתו עת חובת הזהירות המושגית הנגזרת ממדיניות משפטית, שעיקרה במקרה הנדון כי בעלים ו/או מחזיק במקרקעין חייב חובת זהירות כלפי הנמצאים במקרקעין אשר לו השליטה עליהם, ממילא מקרקעין שנועדו לשהות של ילדים ובני נוער, ללא פיקוח. בית המשפט קבע כי במקרה זה אפשר היה בנקל למנוע את הנזק, למשל אם היה המפגע נעקר ממקומו והיו מחליפים ריצוף תחתיו ו/או בכל דרך מקצועית אחרת. גם הזכוכית שבדלת הקיימת במקום, עבה ככל שתהיה, לא הייתה הפריט הנכון במקום הומה ילדים, והיה צורך להגן עליה אם בסורגים צפופים ואם בזכוכית מחוסמת. אלא שלא כך נעשה בניגוד לכל מחזיק סביר במקרקעין שילדים באים בשעריו, ואשר כלפיהם חב הוא חובת זהירות קונקרטית והתביעה התקבלה. ## (6) תביעה של חברת ביטוח כנגד מועצה מקומית באר יעקב:## הוגשה תביעה ע"י חברת ביטוח כנגד מועצה מקומית באר יעקב. בכתב התביעה נטען כי רכב המבוטח בחברת הביטוח נסע בכביש באר יעקב. בעודו נוסע, משאית אשר הגיעה מהמסלול הנגדי, סטתה לנתיב נסיעת רכב המבוטח, המבוטח סטה ימינה על מנת להמנע מפגיעה במשאית, לפתע נפגע רכב המבוטח מבור אשר היה בצד הכביש, תוך שלרכב המבוטח נגרם נזק רב. חברת הביטוח טענה כי התאונה ארעה עקב רשלנותה המלאה של הנתבעת - מועצה מקומית באר יעקב או עקב הפר חובה שבחוק ע"י הנתבעת, המתבטאים, בין היתר, בכך כי לא תחזקה כראוי את הכביש ו/או לא הציבה שלטי אזהרה המתריעים על מפגעים בכביש, או לא הקימה מערך פיקוח ובקרה של איתור ותיקון ליקויים ו/או לא הציבה גידור מתאים אשר ימנע מפגע לרכבים הנוסעים בכביש ועוד. מועצה מקומית באר יעקב טענה כי היא מקיימת סיורים ומתקנת מפגעים בכביש דרך קבע ואם היה קיים מפגע בכביש היתה מתקנת אותו; כי לא נמסר לה על מפגע במקום ע"י איש, לא לפני האירוע ולא אחריו, אף לא ע"י מבוטח התובעת, וכי לראשונה נודע לה על אירוע התאונה עם קבלת כתב התביעה. עוד נטען כי נסיבות אירוע התאונה מצביעות על רשלנות בלעדית של המבוטח של חברת הביטוח, אשר נהג רכבו בחוסר זהירות ולא שם ליבו לנעשה בדרך; לא התאים נהיגתו לתנאי השטח, נהג במהירות מופרזת. בית המשפט קבע, כי אילו היה המבוטח נוסע ביתר זהירות, שם ליבו לדרך, מבחין במשאית במועד, מאט מהירות נסיעתו, סוטה בזהירות לשוליים הימניים ואחר כך חוזר בזהירות לכביש, סביר כי לא היו נגרמות תוצאות האירוע. דהיינו, מהירות הנסיעה של מבוטח התובעת בדרך המסויימת, המועד בו הבחין כלל במשאית מולו, סטייתו החדה במהירות ימינה ואחר כך איבוד השליטה בחזרתו לכביש, תוך פגיעתו במדרכה אשר משמאל לדרך - כל אלה מצביעים על רשלנות רבתי של הנהג, מבוטח התובעת והתביעה נדחתה. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין בבאר יעקב:## ##(7) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית בבאר יעקב:## מהו שכר הטרחה של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית בבאר יעקב ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין בבאר יעקב ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש בבאר יעקב (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף בבאר יעקב (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(8) מה שכר הטרחה של עורך דין תאונות דרכים בבאר יעקב ?## קיימת הבחנה בין שכר טרחת עורך דין המתמחה בתאונות דרכים בבאר יעקב הקבוע בחוק (כגון: עורך דין תאונת אופנוע בבאר יעקב, עורך דין תאונות אופניים, תאונת פגע וברח) לבין שכר טרחת עורך דין מומלץ: לדוגמא בתחומים: צו סגירה, צו מניעה, צו הריסה, רישוי עסקים (רישיון עסק), עתירה מנהלית, אכיפת חוזים - תחומים בהם הסעד הוא בד"כ לא כספי. ##(9) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי:## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור באר יעקב שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב בבאר יעקב, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לדיני עבודה, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, פוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(10) שכר טרחת עורך דין מקרקעין בבאר יעקב:## עורך דין נדל"ן בבאר יעקב הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ##(11) שכר טרחת עורך דין גירושין בבאר יעקב:## עורך דין לענייני משפחה בבאר יעקב עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה בבאר יעקב, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין בבאר יעקב, המתמחה בדיני משפחה. ##(12) שכר טרחת עורך דין הוצאה לפועל בבאר יעקב:## מה הדין בסוגיית שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל בבאר יעקב ? (מחיקת חובות, איחוד תיקים, ביצוע שטר) מה גובה שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל ? (כינוס נכסים, הפטר) למי שייך שכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת הזוכה ? למי שייך שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ? סוגיית שכר טרחה של עורך דין הוצאה לפועל, מוסדרת בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 הקובע כי זו כה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל יהיה זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימאלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין (על כך נדון בהרחבה בהמשך). ##(13) שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה בבאר יעקב:## בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה בבאר יעקב חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה בבאר יעקב (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה בבאר יעקב, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. ##(14) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי בבאר יעקב ? / כמה מקבל עורך דין תעבורה בבאר יעקב ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ##(15) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עו"ד לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון / ענייני צבא. נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ##(16) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות בבאר יעקב ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות בבאר יעקב ? (על כך בהמשך). ##(ג) עורכי דין מומלצים בבאר יעקב: (פרסומת):## ##שם המשרד:## בת אל זוהר סגל משרד עורכי דין וגישור ##טלפון:## 077-8066035 ##עיר / יישוב:## באר יעקב ##אודות המשרד:## משרדנו עוסק בתחום המשפט האזרחי מסחרי, הוצאה לפועל וחדלות פירעון. למשרדנו ניסיון עשיר והצלחות רבות בתיקים מורכבים, בתחום ההוצאה לפועל, פשיטת רגל (חדלות פירעון) ובמגזר העסקי נזאת למעלה מעשור. ##תחומי עיסוק:## ביטול עיקול, ביצוע שטר, דיני בנקאות, דיני הלוואה, דיני חוזים, דיני שטרות, הוצאה לפועל, מחיקת חובות, פשיטת רגל, תביעות כספיות. עורך דין