מהו ערעור על "שאלה משפטית" בלבד לבית הדין לעבודה ?

במקרים בהם המונח "שאלה משפטית" תוחם את מסגרת הערעור במסגרת ביטוח לאומי, הוא מכוון להבחנה משאלות עובדתיות ומשאלות רפואיות. בהליך הביקורת השיפוטית בוחן בית הדין לעבודה האם הוועדה הרפואית לערר טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה, הפגם המשפטי בהחלטת הוועדה הרפואית לעררים יכול להתבטא בסטייה מהוראות החוק והתקנות או בפגם בסדרי עבודתה של הוועדה. במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן בית הדין האם טעתה הועדה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה, אך כאשר נראה על פני הדין וחשבון שהועדה התייחסה לפגימות השונות שפקדו את המערער והעריכה, לפי שיקול דעתה הרפואי, את מידת הנזק (באחוזי נכות) שנגרם על ידי הפגימות, ואם לא נראית אי התאמה בולטת או סתירה גלויה בין הממצאים הרפואיים-עובדתיים שנמצאו והמבחנים שהופעלו - אזי אין מקום לטענה, כי ישנה שאלה של חוק המצדיקה התערבות בית הדין ובית הדין ולא יעמיד דעתו במקום דעתה של הועדה לענין ממצא עובדתי מבחינה רפואית. "שאלה משפטית היא שאלה שמטרת ההכרעה בה אינה - ברב או במעט - קביעתו של מצב עובדתי, אלא מטרתה רק הסקת מסקנה ממצב עובדתי נתון. במלים אחרות, כאשר פתרון הבעיה העומדת להכרעה אינו צריך מכול וכול לקביעת ממצאים שבעובדה, אלא הוא נסמך רק על מימצאים שבעובדה שנקבעו, או על מימצאים שבעובדה שאינם במחלוקת, הבעיה היא בעיה משפטית". האם קביעת אחוזי נכות היא "שאלה משפטית" ? ברע"א 7481/08 פלוני נ' קצין התגמולים נקבע כי אין לקבל טענה שעלתה מטעם המבקש, כאילו "קביעת אחוזי נכות, להבדיל ממצאים רפואיים, היא שאלה משפטית.שאלות משפטיותערעורשאלה משפטית (ערעור)בית הדין לעבודה