תביעות בגין פגיעה בשם הטוב

הגישה של בתי המשפט בארץ היא כי הזכות לשם טוב נגזרות מכבוד האדם ועל כן חופש הביטוי אינו חופש ללא גבולות. גם בגדרו נמתחים קווים אדומים, שמעבר להם פורש המשפט את הגנתו על כבודו של אדם, ועל שמו הטוב, לבל יהא הפקר. לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול לפגוע בנכס היקר ביותר לאדם - שמו הטוב וכבודו כאדם בעיני עצמו ובעיני זולתו. פגיעה בשם הטוב עלולה להכתים את אישיותו בעיני הזולת, ולפגוע בביטחונו הפנימי גם כלפי עצמו. פרסום לשון הרע הוא דבר העלול להרוס במחי יד, וכהרף עין, שם טוב שנבנה ועוצב במשך שנים רבות באופן שלא ניתן להחזירו לקדמותו, פגיעתה של הדיבה רעה לא רק כלפי מושא לשון הרע עצמו, אלא גם כלפי סביבתו הקרובה - משפחתו, ילדיו וידידיו. היא עלולה לפגוע קשות בנפש האדם, וכן בעיסוקו ובמעמדו החברתי והכלכלי. היא עלולה לפגוע פגיעה ללא תקנה בטעם חייו ובאיכות חייו. ולכן לעיתים נקבע פיצוי כספי אשר ייטיב באופן אמיתי את הנזק שנגרם. עם זאת בחלק מהמקרים בתי המשפט מעדיפים את זכות חופש הביטוי על פני הזכות לשם טוב בעיקר כאשר מדובר בפרסומים כנגד אנשי ציבור ורשויות, מתוך התפישה הגורסת כי יש לשמר את האינטרס החשוב של התבטאות חופשית וזכות הציבור לדעת אודות פעולותיהן של הרשויות. פגיעה בשם הטובלשון הרע / הוצאת דיבה