עוולת שקר מפגיע | עו"ד רונן פרידמן

##(1) מהו "שקר מפגיע" ?## העוולה של הוצאת שקר מפגיע לפי סעיף 58 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], תשכ"ח 1968, היא פרסום הודעה כוזבת בזדון, בין בעל פה ובין בדרך אחרת, בנוגע לעסקו של אדם, למשלח ידו, למקצועו, או לטובין שלו או לזכות קנין שלו; אך לא ייפרע אדם פיצויים בעד פרסום כזה, אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון. "פרסום" לפי סעיף זה הינו בעל פה, בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר. ## (2) היסוד הנפשי הנדרש:## עוולת שקר מפגיע מכילה בתוכה, כגורם שבלעדיו אין יסוד של מצב נפשי המיוחס למעוול. היסודות הנפשיים נלמדים, בהכרח, מאמירות ומעשים של הצדדים לתביעה, ויש צורך להוכיח בבית המשפט אמירות ומעשים אלו. "ההשלכות לגבי שמו הטוב של התובע מהצהרה הנוגעת לעסקו או לעסוקו ברורה כמעט תמיד כשמדובר באדם פרטי, וגם כאשר מדובר בהשמצות כנגד עסק קטן, כי אז עדיין קיים זהוי של העסק עם בעליו, או עם האנשים הפועלים בו. הקשר הזה פחות ברור כשמדובר בתאגידים גדולים" (פ' פרידמן, "שקר מפגיע ולשון הרע – אפשרות התביעה במסגרת הגדרת סעיף 1(3) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965" הפרקליט לו (תשמ"ה) 77, 78). ##(3) עוולת שקר מפגיע:## כבר במבט ראשון ניתן להיווכח כי עוולת שקר במפגיע צרה מעוולת תיאור כוזב וכן מהעוולה של לשון הרע במספר היבטים מרכזיים: ראשית, עוולת השקר במפגיע טעונה הוכחת "זדון" מצד המעוול, בעוד שהן עוולת תיאור כוזב והן עוולת לשון הרע נעדרות דרישה שכזו (וראו לשון סעיף 2(א) לחוק עוולות מסחריות, הנוקטת לשון "אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת"); שנית, בעוולת השקר במפגיע התובע נדרש להוכיח "כזב" בפרסום, בעוד שבלשון הרע המפרסם-הנתבע הוא הנדרש לבסס את הגנת האמת בפרסום; שלישית, עוולת השקר במפגיע עוסקת אך ורק בפרסום הנוגע לעוסק אחר, להבדיל מעוולת תיאור כוזב הפורשׂת מצודתה גם על עוסק המפרסם שקרים על עסקו-שלו, ולהבדיל מלשון הרע שאינה דורשת זיקה לעסקו של אדם; ורביעית, התובע בעילה של שקר במפגיע נדרש להוכיח "נזק ממון" לצורך קבלת פיצוי, להבדיל מהתובע בגין לשון הרע הזכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק לפי סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע (אך השוו לסעיף 12 לחוק עוולות מסחריות, הקובע כי תובע בעילה של תיאור כוזב אינו זכאי לפיצוי ללא הוכחת נזק). מנגד, עוולת שקר מפגיע רחבה מעוולת תיאור כוזב, במובן זה שהיא חלה על כל מי שמפרסם הודעה כוזבת בזדון בנוגע לעסקו של אדם, בעוד שעוולת תיאור כוזב חלה רק על "עוסק" המפרסם מידע כוזב מסוג זה (וראו בדברי ההסבר בעמ' 348 וכן אצל דויטש בעמ' 61 ה"ש 69, מהם עולה כי הסיבה לאי-ביטולה של עוולת השקר במפגיע עם חקיקתו של חוק עוולות מסחריות, היתה כדי לשמר את תחולתה במקרים של מצג כוזב הנעשה שלא על ידי עוסק). ##(4) עוולת שקר מפגיע - סמכות בית הדין לעבודה:## סעיף 24(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, קובע כי " לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון – ( 1) בתובענות בין עובד או חליפו למעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עבודה ולמעט תובענה שעילתה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש]... (1ב) תובענה שעילתה בסעיפים 29, 31, 62 או 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בקשר לסכסוך עבודה". עילת התביעה בגין "שקר מפגיע" מנויה בסעיף 58 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש), ועל כן ברי כי עילת תביעה זו אינה נמצאת בגדר סמכותו העניינית של בית הדין לעבודה. ##(5) שקר מפגיע - סיכום:## תביעה של עוסק בעילה של תיאור כוזב היא "נוחה בהרבה" לעומת תביעה בעילה של שקר מפגיע ((יצחק עמית "הצעת חוק איסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו-1996" הפרקליט מג (תשנ"ז), עמ' 240) ולמעשה, ניתן לומר כי העוולה של שקר מפגיע איבדה מכוחה ובמידה רבה "הומרה" בעוולה של תיאור כוזב (ישראל גלעד דיני נזיקין – גבולות האחריות כרך ב 1168 ה"ש 53 (2012). כך הדבר בהשוואה בין שקר מפגיע לתיאור כוזב, וכך הדבר במידה רבה גם בהשוואה בין שקר מפגיע לתביעה לפי סעיף 1(3) לחוק איסור לשון הרע. לקשיים הניצבים בפני תובע בעילה של שקר מפגיע, ראו פנינה פרידמן "שקר מפגיע ולשון הרע – אפשרות התביעה במסגרת הגדרת סעיף 1(3) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965" הפרקליט לו 77, 84 (1984). על הקושי הכרוך בתביעה בעילה של שקר במפגיע לעומת תביעה לפי חוק איסור לשון הרע, ראו גם יובל קרניאל דיני התקשורת המסחרית 375-374 (2003); על הצורך להכניס שינויים בעוולת השקר במפגיע באמצעות חקיקה על מנת להוציאה מ"מצב הקיפאון" בו היתה נתונה, ראו פנינה פרידמן "שקר מפגיע – האופציה הלא מנוצלת להגנת המתחרה המסחרי מפני פרסום כוזב של יריבו" הפרקליט לו(3) 425 (1985). במאמרה הציעה המחברת, בין היתר, להמיר את דרישת ה"זדון" בדרישה להוכחת תום לב על ידי הנתבע, וכן להרחיב את יריעת העוולה ממצג "כוזב" למצג "מטעה". יצויין כי המאמר נכתב מספר שנים לפני בואם לעולם של חוק עוולות מסחריות ועוולת תיאור כוזב). שקר מפגיע