תביעת פיצויים בגין נזק לרכב עקב שריפה במוסך עקב הצתה

בתביעת פיצויים כספיים שהוגשה כנגד מוסך רכב בגין נזק לרכב עקב שריפה במוסך עקב הצתה נפסק על ידי בית המשפט כי כי אין מעשה פלילי מנתק בהכרח את הקשר הסיבתי שבין התרשלות אדם לנזק שנגרם לאחר, באותם מקרים בהם המעשה הפלילי הספציפי היה צפוי, אם לא יינקטו אמצעי זהירות סבירים למניעתו לפיכך, גם אם הוכח שהשריפה פרצה עקב הצתה, אין ללמוד מכך בהכרח כי לא הייתה התרשלות מצד המוסך. על המוסך להראות שההצתה לא נגרמה עקב התרשלותו, אשר גרמה או תרמה לאותה הצתה. כדי להראות זאת, עליו להראות אחת מהשתיים: או שההצתה לא היתה בגדר סיכון צפוי, שאז לא היה חייב לנקוט בצעדים למניעתה או שאם זו היתה צפויה, הוא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעתה.כאמור, על במוסך מוטל נטל ההוכחה להראות כי נתקיימו שני התנאים במצטבר, וכל זמן שלא הוכיח זאת, הרי שאינו פטור מאחריות. אחריותו של שומר שכר קבועה בסעיף 2(ב) לחוק השומרים כדלקמן: שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן; אך כשהמטרה לשמור על הנכס היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור השומר אם אבדן הנכס או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו של השומר. מוסךשריפהרכבפיצוייםהצתהנזק לרכב