נטל ההוכחה בתביעות ביטוח רכוש

לקביעה על מי יוטל נטל השכנוע לעניין הגרימה למקרה הביטוח, (על חברת הביטוח או על המבוטח ) עשויות להיות השלכות משמעותיות. ראשית, במקרה של ספק שקול ביחס לגרימה המכוונת, כאשר השופט אינו יכול להכריע איזו מהגרסאות מסתברת יותר, יפסיד הצד שעליו נטל השכנוע. שנית, נטל הבאת הראיות רובץ בתחילת המשפט על הצד שנושא בנטל השכנוע. על כן, השאלה מי נושא בנטל השכנוע תשפיע במידה רבה על הדרך בה יתנהל המשפט, ועל הראיות שיביא כל אחד מהצדדים לביסוס טענותיו. שלישית, נטל השכנוע משליך על הכלל לפיו אם צד לא הזמין עד שחיוני לביסוס טענתו, ניתן להסיק מכך מסקנה ראייתית כנגדו. רביעית, נטל השכנוע משפיע על התנהגות הצדדים מחוץ לכתלי בית המשפט. הוא עשוי להשפיע על החלטת חברת הביטוח האם להעניק למבוטח תגמולים אם לאו ועל החלטתו של המבוטח אם להתפשר עם חברת הביטוח או שמא להגיש תביעה בבית המשפט על מלוא הנזק. נטל השכנוע משתנה בין מקרי הביטוח השונים. הכלל המטיל את נטל השכנוע באופן שונה לפי סוג הביטוח מכניס אלמנט של אי ודאות לתוך דיני הביטוח ואי הוודאות פוגעת בעיקר במבוטחים שאינם יודעים מה עליהם להוכיח באיזה מקרה, גניבה שריפה וכיוצ"ב. פוליסהנטל ההוכחהביטוח רכושתביעת ביטוח