ביצוע שינויים יסודיים במושכר - הפרת חוזה שכירות

מרבית הסכמי השכירות מכילים סעיף האוסר על השוכר לבצע שנויים במושכר, להלן דוגמא לנוסח סטנדרטי של הסעיף "השוכר מתחייב בזה כלפי המשכיר לא לשנות את מבנה המושכר באיזה אופן שהוא, לא לעשות בו כל שינויים, ולא לבצע בו כל עבודות שיפוצים בלי קבלת רשות בכתב ומראש מאת המשכיר. מבלי לפגוע בכלליות הרי כל תוספת או שינוי שייעשו במושכר יחשבו כרכושו של המשכיר, אולם המשכיר יהיה רשאי לדרוש מהשוכר לסלק מהמושכר כל שינוי או תוספות כאלו על חשבונו של השוכר , ולהחזיר את המצב לקדמותו כפי שהיה בעת שהשוכר קבל בו חזקה לפי תנאי חוזה זה. עילת הפינוי של ביצוע שינויים במושכר אינה מנויה ברשימת עילות הפינוי שבחוק הגנת הדייר ובעל בית המעוניין לתבוע פינוי על פיה חייב להוכיח שלושה תנאים מצטברים: תנאי מפורש בחוזה השכירות אוסר על עשיית שינויים במושכר. תנאי זה הופר על ידי הדייר והתנאי שהופר מעניק לבעל הבית, על פי תנאי השכירות, את הזכות לתבוע פינוי.חוזה שכירותהפרת חוזהחוזהשכירות