חובת הזהירות של בנק כלפי לקוח

במשפט הישראלי ישנה חובת זהירות מושגית של בנק כלפי לקוח. בית המשפט קובע את רמת הזהירות שראוי מבחינה חברתית להציב כסטנדרט התנהגות מחייב. חובת הזהירות, היקפה וסטנדרט ההתנהגות הנובע ממנה נקבעים על פי מבחן אובייקטיבי. אולם מבחן זה אינו מנותק מהסביבה בה התרחש האירוע הקונקרטי ויש ליתן משקל גם לנתונים הייחודיים לכל מקרה. בתי המשפט קבעו כי היקף החובה ו"רמת הנאמנות" הנדרשים מהבנק מעל לרמה הבסיסית הכללית משתנים ממקרה למקרה ומושפעים מטיב היחסים בין הבנק ללקוח, ממידת מעורבותו של הבנק במערכת יחסים זו ומגורמים משתנים נוספים. חובת הזהירות של הבנקחובת הזהירותבנקלקוחות