זכות שומר / מאבטח לקבל נשק - תביעת פיצויים

פסק דין : לבית המשפט הוגשה תביעת נזיקין של התובע נגד המעבידה שלו, בגין נזק שהתפתח אצלו כתוצאה מארוע שקרה בעת ביצוע עבודתו אצל הנתבעת. התובע הועסק כבודק בטחוני בקניון המנוהל ומוחזק על ידי הנתבעת בכל המועדים הרלוונטים לנזק נשוא התביעה. בית המשפט דן בשאלת זכות שומר / מאבטח לקבל נשק. מאחר והתובע לא קיבל כל אמצעי להגנה עצמית או להשתלטות על מפגעים, מלבד מיכל גז מדמיע. הרקע העובדתי : העובדות קשורות בהתרחשות הארוע שבמהלכו נפגע התובע, למעשה אינן שנויות במחלוקת, ואפרטם בקצרה להלן: הנתבעת לא העניקה לתובע שעבד בתפקיד בודק בטחוני, כל אמצעי להגנה עצמית או להשתלטות על מפגעים, אך התובע החזיק במיכל גז מדמיע, עובר לארוע נשוא התביעה. התקבלה תלונה בחדר הבקרה של הנתבעת לפיה גבר רעול פנים כשבידו סכין (להלן: החשוד), נטפל לאישה בחניון הקניון. בעקבות הנ"ל, ציווה סגן קב"ט הנתבעת על התובע שהיה עימו אדם אחר, להגיע למקום הארוע ולמנוע מהחשוד מלהתחמק עד הגיע המשטרה למקום. התובע וחברו התקרבו אל החשוד, ואז החל החשוד להתפרע, וברח. התובע וחברו רדפו אחר החשוד, כאשר במהלך המרדף דקר החשוד את התובע בבטנו בסכין קומנדו, וכן זרק עליו אבן אשר פגעה בכתפו הימנית של התובע. מיד לאחר מכן, הובהל התובע לבית החולים "הלל יפה", ושם אובחן: חתך באורך 4 ס"מ מדמם, כתוצאה מדקירת סכין בבטן שמאלית עליונה של התובע, וחבלה בכתף ימין מזריקת אבן. התובע הצליח להשתמש במיכל הגז שהיה בידו, אך ללא תועלת. הפציעה של התובע : בבית החולים הנ"ל בוצעה קשירה של כלי הדם המדמם ותפירת הקרע בקיבה, סגירת הבטן וחיטוי פצע הדקירה. כמו כן, ניתן לתובע טיפול אנטיביוטי. כשנה לאחר הארוע הנ"ל, בחודש ינואר התגלה אצל התובע כיב בתרסריון בעקבות כאבים ברום הבטן. וכן נתגלתה אצל התובע לראשונה סכרת. הנכות של התובע : הצדדים הסכימו שהנכות הרפואית היחידה ממנה סובל התובע כתוצאה מהארוע נשוא התביעה (הכוונה לנכות קבועה), הינה נכות פסיכיאטרית ששיעורה הרפואי 30%. ביחד עם זאת, הסכימו הצדדים כי הם יהיו רשאים להביא ראיות לגבי המשמעות הפונקציונאלית, אם בכלל של נכות זו. ולהביא ראיות ומסמכים לטיעוניהם. המחלוקת בין הצדדים : הנתבעת חולקת על עצם חבותה בנזקיו של התובע. הנתבעת טוענת כי התובע חרג מסמכותו ופעל בניגוד להוראותיה. זאת, מחמת שהוא נדרש להיות בקשר עין בלבד עם החשוד, ולא ליצור עימו מגע. אך התובע לא הסתפק במטלות אלה, ורדף אחרי החשוד אפילו מחוץ לשטח הקניון. לכן, אין הנתבעת לטענתה חבה באחריות לנזקים שנגרמו לתובע, ולחילופין, לתובע רשלנות תורמת משמעותית עד כדי הטלת מלוא האחריות לנזק עליו. הנתבעת טוענת כי גם אם נגרמה נכות פסיכיאטרית לתובע עקב התאונה, לא נגרמה לו נכות תיפקודית כי לטענת הנתבעת הנכות התפקודית הפסיכיאטרית אם היא קיימת, תוצאתה מהסכרת ולא מהתאונה. הכרעת בית המשפט השאלת הזכות לקבל נשק : בית המשפט פסק כי אין המעביד רשאי להעמיד את עובדו בחזקת סכנה, כאשר בפוטנציאל עשוי העובד להיתקל בסכנה, כחלק בלתי נפרד מתפקידו אצל מעבידו, מבלי שימסרו לו אמצעי הגנה מספיקים, ועוד יטען נגדו כי היה עליו שלא להיפגע מהסכנה שהיתה מאיימת עליו. פשיטא שתפקידו של בודק בטחוני הוא לעקוב אחר כל חשוד, ואף לנסות להשתלט עליו, וזו בעצם חובתו. למרות טענות המעביד שהוא הגביל את העובד מלבצע פונקציות מסויימות. סופה של הפרשה, מראה לנו שאכן היה כלי נשק מסוכן בידיו של החשוד, ויתכן שלולא ההתקלות שלו בתובע, החשוד היה גורם לפגיעה חמורה יותר באזרחים שלווים. "הפרס" של התובע על חרוף נפשו להגנה על סביבתו, הוא התנערותה של הנתבעת מעבידתו מהנזק שנגרם לו, כתוצאה מכך שביצע את תפקידו כמיטב יכולתו. זאת ועוד, אינטרס הציבור הוא לאפשר למי שעוסק בביטחון לנקוט באמצעים סבירים להגנתו ולהגנת אחרים. הגבלתו של העובד "וריסונו" כשהוא רואה את פני הסכנה, מאיימת את עצם תפקידו, והכלל הוא כי בגדר קביעת המדיניות המשפטית יש לשקול בין השאר גם את האינטרס שיש לחברה בקיום הפעילות העשויה לגרום לנזק, לעומת ההסתברות למימוש הנזק, בהתחשב בערך החברתי של הפעילות שבגינה נוצר הסיכון (ע"א 434/94 שי ברמן נ. המכון למידע רפואי בע"מ, פ"ד נא(4) 205, 212). אם אסור לעובד ביטחון לנקוט באמצעי ביטחון, מה טעם בהעסקתו של עובד ביטחון? מדוע יסכימו אנשי ביטחון לפעול במסירות וביעילות אם חלילה יפגעו, יתנער מעבידם מאחריות כלפיהם לתוצאות. כבר נפסק לא אחת כי מעביד חייב לצפות גם מעשה רשלני של עובד, אפילו שהוא בא בניגוד לחובות מפורשות, ואף כשהעובד מודע לסכנה שבמעשהו (ע"א 323/56 שותפות ברשקב ואח' נ. ש.שירצקי פ"ד יא 1429, 1433. ע"א 422/62 בראושטיין נ. שותפות רפיח את בן אפריים ואח' פ"ד יז' 589, 592. ע"א 688/79 יזבאק נ. קובטי פ"ד לו(1) 785, 790). בנסיבות, בית המשפט לא ראה כיצד יכולה הנתבעת להשתחרר מחבותה כלפי התובע וקבע כי לנתבעת אחריות מלאה כמעבידה של התובע, וכמי שלא סיפקה לו כל אמצעי הגנה מספיקים כאשר התאונה ארעה לו במסגרת מילוי תפקידו אצל הנתבעת. לכן, חבה הנתבעת באחריות מלאה לנזקים שנגרמו לתובע, עקב הפגיעה בו על ידי החשוד, ואינני רואה רשלנות תורמת מצד התובע. נשקענף השמירהפיצוייםשומריםעובד אבטחה (מאבטח)