חובת הפיקוח על אלימות בבית הספר

הצורך בקיומה של חובת הפיקוח על התלמיד נעוץ, מטבע הדברים, בכך שילדים, שטרם פיתחו מנגנוני בקרה ושיקול דעת שבגיר מחזיק בהם, נוטים להתנהגות פזיזה העלולה לסכן אותם ואחרים, ויש בנוכחות מבוגר אחראי כדי למנוע התנהגות פזיזה או למצער לרסנה, ולמנוע התממשות של הסיכונים האפשריים. על מורים מוטלת חובה לפקח ולהשגיח על תלמידים בבית הספר על מנת להבטיח את שלומם ובטחונם ולמנוע כל פגיעה בהם. חובת הפיקוח וההשגחה המוטלת על המורים מקורה גם בקשר החוזי הנוצר, בין במפורש ובין במשתמע, בין התלמיד והוריו מצד אחד, לבין הנהלת בית הספר מצד שני. עם רישום התלמיד לבית הספר, מתחייבת הנהלת בית הספר לפקח על התלמיד בעת שהייתו בבית הספר ולשמור על שלמות גופו ובטחונו למנוע אלימות ומקרים של תקיפה, הפרת התחייבות זו, מהווה הפרת החוזה ואף הפרת האמון, בהן חבה הנהלת בית הספר כלפי הורי התלמיד ואף כלפי התלמיד עצמו. ההורה, המפקיד את ילדו, בידי צוות בית הספר, מסתמך על התחייבות ההנהלה לשמור על ילדו תוך מילוי תקנות הבטיחות ויתר ההוראות הרלוונטיות. הפרת חובה זו, תביא בחלק מהמקרים להטלת אחריות על צוות המורים לכל נזק שיגרם לתלמיד כתוצאה ממעשה אלימות שניתן וצריך היה למנוע.דיני חינוךאלימותאלימות בבית ספרבית ספר