בדיקת רקמות - התרת נקיטת אמצעי רפואי פולשני בגוף הקטינה

בדיקת רקמות - התרת נקיטת אמצעי רפואי פולשני בגוף הקטינה : סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאופוטרופסות תשכ"ב-1962 קובע כי בית המשפט רשאי, בכל עת, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו או לבקשת צד מעוניין ואף מיזמתו הוא, לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת עניניו של קטין, של פסול דין ושל חסוי, אם על ידי מינוי אפוטרופוס זמני או אפוטרופוס לדין, ואם בדרך אחרת; וכן רשאי בית המשפט לעשות, אם הקטין, פסול הדין או האם החסוי פנה אליו בעצמו. כמו כן, היתה הבקשה להורות על ביצוע ניתוח או על נקיטת אמצעים רפואיים אחרים, לא יורה על כך בית המשפט אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים האמורים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין, פסול הדין או החסוי, בית המשפט קבע בפסיקתו כי הכלל הוא שאין לחייב קטין במעשה שאיננו לטובתו. במקרה שלפנינו בדיקת הרקמות מחייבת השתתפותו של הקטין בדבר שאינו לטובתו וכי בדיקה שכזו עלולה לפגוע בילד. לא רק תוצאות הבדיקה, אלא עצם מתן צו לבדיקת רקמות עלול להוות פיגעה בילד, שכן משמעו של מתן צו לבדיקת רקמות כזה הוא שיש יסוד סביר לחשד שמא ממזר הוא קטיניםרפואהאבהות / בדיקת רקמות