היסודות להוכחת קשר של ידועים בציבור

שני היסודות להוכחת קשר של ידועים בציבור, חיי משפחה וניהול משק בית משותף פורשו כמבחן כפול ומשולב אשר מטרתו איתור אורח חיים הדומה במהותו לאורח חיים של זוג נשוי, שהרי ידועים בציבור משמעותו ידוע בציבור כבעלה וידועה בציבור כאישתו, בית המשפט פסק כי אין המדובר כאן על שני יסודות מנותקים שאינם משתלבים זה בזה אלא על שני מרכיבים השזורים זה בזה: לא על חיי משפחה לבד המדובר כאן אלא על חיי משפחה בעלי אופי מוגדר, היינו כאלה שביטויים בקיום משק בית משותף. עיקר עניינו של הביטוי חיי משפחה במשק בית משותף הוא בתהייה אחר טיבה ואופייה של מערכת היחסים שבין בני הזוג. מקום שמערכת היחסים בין בני הזוג היא כשל בני זוג נשואים, צומחת הזכות לרשת, למרות היעדרו של קשר נישואין פורמאלי כלומר, על בית המשפט להחיל את חזקת השיתוף בין בני זוג לבחון, בשלב ראשון, אם נתקיימו התנאים הנדרשים לצורך גיבושה של החזקה, קרי, קיום חיי נישואין במשך תקופה ארוכה תוך מגורים משותפים וחיי שלום. הוכחת תנאים אלה, מקימה חזקה בדבר כוונה משוערת לשיתוף מלא בכל הנכסים, כאשר ברקעה של כוונה זו מצויים הרכיבים של אורח חיים תקין ומאמץ משותף המשמשים זה עם זה בערבוביה. ידועים בציבור