עילת הפגיעה בניהול סביר ותקין של החיים | אלימות במשפחה

עילת הפגיעה בניהול סביר ותקין של החיים : בפסיקת בית המשפט נקבע כי קיימת מגמה לבחון קיומה של עילת הפגיעה בניהול סביר ותקין של החיים בדגש על מבחן סובייקטיבי, הבודק את אורחות חייה ודרכי התנהגותה של המשפחה הספציפית העומדת בפני ביהמ"ש. בית המשפט מוסיף למבחן זה מבחן אובייקטיבי הבוחן את אורחות חיי המשפחה הספציפית גם תחת אמות מידה אובייקטיביות, ולתת למבחן האובייקטיבי משקל יתר. במסגרת המבחן הסובייקטיבי צוין בפסיקת בית המשפט כי ראוי לבחון את הנסיבות העומדות בבסיס הבקשה מנקודת מבטו של הסובל מאלימות המבקש הגנה מבית המשפט. המבחן האובייקטיבי לא ישלים עם אמות מידה בלתי סבירות של התנהגות הכוללת אלימות מכל מין וסוג שהוא, גם אם היא מהווה חלילה חלק מאורחות חיי המשפחה העומדת בפני בית המשפט אלימותבניהאלימות במשפחה