הכרעה בסוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים

מקרה של פירוד בין ההורים הם רשאים להסכים ביניהם מי "יחזיק בקטין, ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע" (סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962). הסכם כאמור טעון אישור בית משפט, שיינתן רק אם יימצא כעולה בקנה אחד עם טובת הילד (שם). בהיעדר הסכמה, יכריע בית המשפט בשאלת המשמורת הפיזית גם כן על פי טובת הילד (סעיף 25 לחוק הכשרות). לעניין זה נזכיר כי בהיעדר סיבות מיוחדות, תימסר המשמורת הפיזית על ילדים עד גיל 6 לידי האם – הסדר הידוע בתור "חזקת הגיל הרך" (בע"ם 1858/14 פלוני נ' פלונית, פסקה לג (3.4.2014) (להלן: בע"ם 1858/14); לדיון מקיף בשאלת הצדקת הותרת חזקת הגיל הרך על כנה ראו: משרד המשפטים דו"ח הביניים של הוועדה לבחינת ההיבטים המשפטיים של האחריות ההורית בגירושין (2008) ##הכרעה בסוגיית "טובת הילד" על פי חוות דעת מומחים:## המושג "טובת הקטין" או "טובת הילד" הינו מושג כללי ורחב, ובתי המשפט נדרשים מעת לעת לצקת בו תוכן ולעצב קריטריונים לצורך יישומו במקרה הקונקרטי העומד לדיון. סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962 קובע כי מקום שהורים החיים בנפרד לא באו לכלל הסכם בענייני אפוטרופסות לרבות משמורת וסדרי ראיה, רשאי בית המשפט להכריע בדבר כפי שיראה לו לטובת הקטין. על פי הפסיקה בית המשפט הוא שיכריע מה היא טובתו של ילד, ובהכריעו כך יוסיף ויחליט לאן ילך, מה חינוך יזכה לו, היכן יגור ומה תהיה דרכו, עם זאת במרבית המקרים לא יקבע בית משפט טובת הילד מהי עד אשר יונחו לפניו חוות דעתם של מומחים, קרי רופאים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, בשאלה מה היא טובת הילד, ומה היא רעתו, מה ייטב לילד ומה ירע לו. טובתו של ילד אינה מושג תיאורטי. לעניינה נדרש בית המשפט לקביעת ממצאים שבעובדה. ממצאים אלה בית משפט לא יכול לקבוע בדרך כלל, אלא אם יובאו לפניו ראיות בצורה של חוות דעת של מומחים ## פסיקה בניגוד לחוות דעת מומחים:## על פי הפסיקה בארץ בית המשפט אינו קשור בחוות דעתם של מומחים, האחריות להכרעה בית המשפט נושא בה, והיא בצד סמכות ההכרעה, אולם כמי שאמור להכריע בסמכות ובאחריות, יבקש בית המשפט לאסוף חומר רקע ככל הניתן כדי להזין את שיקול דעתו ורק לעיתים נדירות ובנסיבות יוצאות דופן נמצא בית המשפט פוסק בעניינים של בריאותו הנפשית של ילד בניגוד לחוות-דעת מומחים מומחהקטיניםטובת הילדחוות דעת מומחהחוות דעת