סמכות בית המשפט לתת צו הגנה - חוק למניעת אלימות במשפחה

##סמכות בית המשפט לתת צו הגנה - חוק למניעת אלימות במשפחה:## לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, בית משפט השלום, בית המשפט לעניני משפחה, וכן בית דין דתי לגבי צדדים שבענינם הוא מוסמך לדון רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים - להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה, להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום, לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס. צו הגנה יכול שיכיל גם דרישה לערובה הן לקיומו והן להתנהגות טובה, או כל הוראה אחרת הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של בן משפחה, ויכול שיכיל גם הוראות בדבר הסידורים הנדרשים כתוצאה ממתן הצו. ## צו הגנה להגנתו של קטין:## במידה וניתן צו הגנה להגנתו של קטין, תימסר הודעה על כך על ידי בית המשפט, לפקיד סעד כמשמעותו בחוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-196. אם ניתן צו הגנה להגנתו של קטין, רשאי בית המשפט להורות לפקיד סעד להגיש תסקיר בכתב במועד שיקבע. אם ניתן צו הגנה להגנתו של קטין כלפי אדם האחראי על הקטין, יורה בית המשפט לפקיד סעד על הגשת תסקיר לבית המשפט, התסקיר יוגש בתוך 30 ימים ובו ימסור פקיד הסעד, בין היתר, את עמדתו ביחס לקיומה של אפשרות לשמירת קשר בין הקטין לבין האחראי על הקטין, אם נוכח בית המשפט, על סמך התסקיר כי שמירת הקשר בין הקטין ובין האחראי על הקטין שכלפיו ניתן צו ההגנה, עולה בקנה אחד עם טובת הקטין, רשאי הוא ליתן הוראות לעניין זה. אם ניתן צו הגנה כלפי אדם האחראי על קטין, ומטרת הצו אינה להגן על הקטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות לעניין שמירת הקשר שבין האדם לבין הקטין, ובלבד שנוכח, על סמך התסקיר או בדרך אחרת, כי מתן הוראות כאמור לא יהיה כרוך בפגיעה בקטין. ## העברת הודעה על מתן צו הגנה:## חוק למניעת אלימות במשפחה מורה לבית המשפט למסור לגורמים האלה הודעה על צו הגנה שנתן: פקיד הרישוי כהגדרתו בחוק כלי היריה, משטרת ישראל, צבא הגנה לישראל - אם המחויב בצו נמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל או אם נמסר לו נשק מטעם צבא הגנה לישראל או בהסכמתו כדי להחזיקו, לרבות נשק שנמסר לו לפי תעודת הרשאה כאמור בסעיף 5ב(ג) לחוק כלי היריה, רשות ביטחון - רשות הביטחון שעמה נמנה המחויב בצו. אלימותצו הגנהאלימות במשפחהצווים