תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח

רקע עובדתי: ביום 28.11.01 רכב התובע על אופנוע מסוג קוואנג יאנג מ.ר. 3890210, שהיה בבעלות צד ג' (להלן - האופנוע), וזאת במסגרת עבודתו כשליח אצל צד ג'. במהלך הנסיעה נפגע התובע בתאונת דרכים. התובע עתר לחיוב הנתבעת בגין נזקיו בעטיה של תאונת הדרכים. בתאריך 4.6.07 ניתן תוקף להסכם פשרה אליו הגיעו כל הצדדים בתיק זה, ולפיו שילמה הנתבעת לתובע פיצוי בסך 60,000 ש"ח בצירוף שכר טרחת עורך דין בשיעור 11% בתוספת מע"מ וזאת בנוסף לתשלום תכוף ששולם לו קודם לכן בסך 36,154 ש"ח. בהתאם להסכמת הצדדים יש להכריע בהודעה לצד ג', ששלחה הנתבעת, ובהודעה לצדדי ד' ששלח צד ג'. יצויין, כי אין מחלוקת בין הצדדים, כי בהתאם לפוליסת הביטוח שהוצאה לאופנוע במועד התאונה לא היה כיסוי ביטוחי לנהיגת התובע באופנוע, כלומר מדובר במקרה תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח טענות הנתבעת: הנתבעת טוענת, כי צד ג', כבעליו של האופנוע וכמי שהתיר לתובע להשתמש באופנוע, חייב לשפות אותה בגין סכום הפיצוי במלואו. לטענת הנתבעת, משלא היה כיסוי ביטוחי לנהיגת התובע באופנוע ובהתאם להוראות סעיף 9 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (להלן - החוק), זכאית היא לשיפוי מלא מצד ג' עבור מלוא סכום הפיצוי ששילמה לתובע טענות צד ג: צד ג' טוען, כי על פי ידיעתו במועד התאונה היה מבוטח בביטוח חובה תקף ע"י צד ד2, במועד מסוים החליף צד ג' אופנוע, כאשר צד ד1 ו/או צד ד2 שינו את תנאי פוליסת ביטוח החובה לביטוח נקוב בשם המכסה את נהיגת צד ג' בלבד, וזאת ללא ידיעתו של צד ג טענות צד ד1: צד ד1 טוען כי טענות צד ג' הינן טענות בעל פה כנגד מסמך בכתב, ומשכך דין הודעתו להימחק. צד ד1 טוען, כי תנאי הפוליסה הנדונה נכתבו בהתאם לדרישותיו של צד ג'. המדובר בבעל עסק לשליחויות הבקיא בפוליסות ביטוח לאופנועים, היות שהוא מחזיק והחזיק באופנועים רבים, ומשכך אין הוא יכול להישמע בטענה, כי לא היה מודע לתנאי הפוליסה. על צד ג' היתה מוטלת האחריות לבדיקת התאמת פוליסת הביטוח של האופנוע לנהיגת התובע הקטנוע שהיה מעורב בתאונה היה מבוטח בביטוח נהג יחיד וכיסה את נהיגתו של צד ג' בלבד. גם אם יתקבלו טענותיו של צד ג', יש לראות בצד ד1 שלוח של צד ד2, ולכן יש לחייב את צד ד2 בכל סכום בו יחוייב צד ד1 טענות צד ד2: אם התרשל או שגה צד ד1, אזי מתנתק הקשר הסיבתי בין מעשיו לבין אחריות צד ד2. במועד התאונה נשוא התביעה לא היה כיסוי ביטוחי לתובע ולפיכך לא ניתן להטיל על צד ד2 אחריות כלשהי תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח - דיון : צד ג' אישר בעדותו, כי היה הבעלים של האופנוע, וכן היה זה שאישר את נהיגתו של התובע באופנוע בעת שארעה תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח (עמ' 31 לפרוטוקול, שורות 2-4). בסעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן - הפקודה) נאמר:"בכפוף להוראות פקודה זו, לא ישתמש אדם - ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש - ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו". בסעיף 2(ב) לחוק נאמר: "היה השימוש ברכב על פי התר מאת בעל הרכב או המחזיק בו, תחול האחריות גם על מי שהתיר את השימוש בסעיף 7 לחוק נאמר "נפגעים אלה אינם זכאים לפיצויים לפי חוק זה: מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב; בעל הרכב או המחזיק בו, שהתיר לאחר לנהוג ברכב כשאין לו ביטוח לפי פקודת הביטוח או כשהביטוח שיש לו אינו מכסה את החבות הנדונה ושנפגע בתאונת דרכים שאירעה באותה נהיגה, בין בהיותו ברכב ובין מחוצה לו בסעיף 7א לחוק נאמר: "על אף האמור בסעיף 7(5), מי שנפגע כשנהג ברכב בהיתר מאת בעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח אינו מכסה את שימושו ברכב, והוא לא ידע על כך ובנסיבות הענין גם לא היה סביר שיידע, יהא זכאי לתבוע פיצויים מן הקרן כפי שזכאי לכך נפגע לפי סעיף 12(ב)" בסעיף 9(א) לחוק נאמר: "מי ששילם פיצויים המגיעים לפי חוק זה לא תהא לו זכות חזרה על אדם אחר החייב בפיצויים לפי חוק זה זולת הזכות לחזור על אחד מאלה: מי שאינו זכאי לפיצויים כאמור בסעיף 7; בעל הרכב או המחזיק בו כאמור בסעיף 7א צד ג' היה בעליו של האופנוע בעת תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח. צד ג' התיר לתובע לנהוג באופנוע, למרות שלא היה כיסוי ביטוחי לנהיגתו של התובע באופנוע. בנסיבות אלו, ובהתאם להוראות החוק המצוטטות לעיל, זכאית הנתבעת לחזור אחר צד ג', ולקבל ממנו שיפוי בגין הפיצויים ששילמה לתובע בע"א 483/84, קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' אברהם, פד"י מא(4)754, 766-767, נקבע , כי זכות החזרה בהתאם להוראות סעיף 9 לחוק קיימת גם ללא אשם בנזיקין. כן ראה ע"א 7580/03, קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים נ' צורדקר. העולה מן הדברים, כי משהתיר צד ג' לנהוג באופנוע ללא שיש לנהיגה זו כיסוי ביטוחי, זכאית הנתבעת לחזור אל צד ג' ולקבל ממנו שיפוי מלא בגין כל התשלומים ששילמה לתובע, וזאת גם אם לא קיים אשם כלשהו מצידו של צד ג' גם אם נאמר, שאין מדובר באחריות מוחלטת, דין ההודעה לצד ג' להתקבל במלואה. על בעליו של רכב מוטלת החובה לוודא את דבר קיומו של ביטוח תקף, בעת שהוא מתיר לאחרים לעשות שימוש ברכבו. לכן קשה לקבל טענה של בעלים לפיה לא ידע ולא צריך היה לדעת שאין ביטוח תקף. אשר למקרה שבפנינו, אני לא שוכנעתי כי צד ג', שהתיר לתובע את השימוש באופנוע, נהג בסבירות. צד ג' מפעיל עסק, שלצורך הפעלתו הוא מבטח אופנועים, כאשר חלקם מבוטחים בביטוח נקוב בשם הנהג וחלק אחר בביטוח לכל נהג צד ג' מודע להבדל שבין שני סוגי ביטוח אלו. משנמנע צד ג' מבדיקת פוליסת הביטוח שהוצאה לאופנוע, ולמרות שהאופנוע בוטח בביטוח נקוב בשם הנהג, התיר לתובע לנהוג בו ללא כיסוי ביטוחי, אין לו להלין אלא על עצמו והתנהגותו מהווה רשלנות ואולי אף מעשה של עצימת עיניים שחומרתו רבה יותר. העולה מן האמור לעיל הוא שדין ההודעה לצד ג' להתקבל, ועל צד ג' לשפות את הנתבעת בגין כל התשלומים ששילמה לתובע ההודעה לצדדי ד : האם זכאי צד ג' לשיפוי מצדדי ד' או ממי מהם בגין תשלומים שישלם לנתבעת עפ"י פסק דין זה? צד ג' בכתב סיכום טענותיו נמנע מלהתייחס בדרך כלשהי לטענות הנתבעת כלפיו, והעדיף להתייחס רק לטענותיו כלפי צדדים ד', אך גם זאת נעשה בצמצום רב ובהעדר פירוט כלשהו, וחבל על כך ב"כ צד ד1 טוען בכתב סיכום טענותיו, כי דין ההודעה לצדדי ד' להידחות על הסף. הוא מנמק זאת בכך שזכות החזרה של מי ששילם פיצויים לפי החוק הוגבלה בסעיף 9 לחוק, כפי שראינו לעיל. אין מי מצדדי ד' נמנה אל אותם אלו שאליהם ניתן לחזור בהתאם להוראות סעיף 9 הנ"ל, ולכן יש לדחות את ההודעה, שנשלחה אליהם. אין בידי לקבל טענה זו. סעיף 9 דן בזכות החזרה של "מי ששילם פיצויים המגיעים לפי חוק זה", וקובע כי "לא תהא לו זכות חזרה על אדם אחר החייב בפיצויים לפי חוק זה ... (ההדגשה אינה במקור - נ"ש)". ההגבלה הקבועה בסעיף 9 נוגעת אך ורק לזכות חזרה על מי שחייב בפיצויים לפי הוראות אותו חוק. אין סעיף 9 לחוק מגביל את זכות החזרה על מי שאינו חייב בפיצויים על פי הוראות החוק. גם עניין ייחוד העילה, לטעמי, אינו נוגע להודעה לצדדי ד'. ייחוד העילה הקבוע בסעיף 8 לחוק נוגע רק למי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה לפי הוראות החוק אינני סבור, כי במקרה דנן תאונת הדרכים שארעה לתובע היא זו המקנה לצד ג' עילת תביעה כלשהי כלפי צדדי ד' או מי מהם. עילת התביעה של צד ג' מקורה ברשלנות הנטענת על ידיו בכל הנוגע להנפקת הפוליסה לאופנוע. עילה זו אין מקורה בחוק. לפיכך אין חלות, ככל שהדברים נוגעים להודעה ששלח צד ג' לצדדי ד', הוראות סעיפים 8 ו-9 לחוק למרות זאת סבורני, כי דין ההודעה לצד ד' להידחות, וזאת מנימוקים הנוגעים לגופו של ענין. צד ג' הודה בעדותו בפני, כי לא טרח לבדוק את תעודת ביטוח החובה, שהוצאה על ידי צד ד1 לאופנוע, למרות שהאופנוע היה בבעלותו במשך כמעט חודש עד למועד התאונה (עמ' 37 לפרוטוקול, שורות 23-25). אין ספק, כי אילו היה בודק את תעודת הביטוח היה מגלה שמדובר בביטוח נקוב בשם, אשר אינו מעניק כיסוי ביטוחי לנהיגת התובע באופנוע. נראה כי די בכך כדי להטיל את מלוא האחריות לאי קיומו של כיסוי ביטוחי לתובע על כתפיו של צד ג', אשר נמנע מלבדוק את תעודת ביטוח החובה שהוצאה לאופנוע, אופנוע שאותו העמיד צד ג' לרשות התובע לשם ביצוע עבודתו אצל צד ג'. צד ג' החזיק בבעלותו כמה אופנועים, כאשר חלק מהם בוטחו בביטוח נקוב בשם הנהג, וחלק אחר בוטחו בביטוח לכל נהג. במצב דברים זה ודאי שהיה על צד ג' לנקוט במשנה זהירות מתוך חשש לבלבול, ולבדוק היטב את תעודות הביטוח המוצאות לכל אחד מן האופנועים. משלא עשה כן, אין לצד ג' להלין אלא על עצמו. יצויין עוד, כי בתצהיר עדותו טוען צד ג', כי מעולם לא ביקש מצד ד1 לערוך עבורו ביטוח נקוב בשם, טענה שהוכחה כלא נכונה, כאשר צד ג' עצמו הודה, שלחלק מהאופנועים שהיו בבעלותו היה ביטוח נקוב בשם יתירה מכך, צד ג' לא זכר בעדותו בפני, מה אמר לצד ד1, כאשר ביקש ממנו לערוך ביטוח לאופנוע (עמ' 43 לפרוטוקול, שור26 - עמ' 44 לפרוטוקול, שורה 6). אם כך, כיצד טוען צד ג' בפסקנות, שביקש מצד ד1 לבטח את האופנוע בביטוח לכל נהג, וצד ד1 היה זה שהתרשל והוציא פוליסה לנהג נקוב בשם? הרי צד ג' מודה שאין הוא זוכר את תוכן השיחה אם צד ד1! צד ג' לא הצליח להרים, איפוא, את הנטל המוטל עליו, ולא הוכיח טענותיו כלפי צדדי ד'. נראה, כי לא רק שהדברים לא הוכחו, אלא אף הוכח ההיפך מכך. צד ג' נמנע מלעשות את המוטל עליו, והתיר לתובע לנהוג באופנוע בהעדר כיסוי ביטוחי, כאשר ידע על כך או היה עליו לדעת זאת. אשר על כן, ההודעה לצדדי ד' נדחית תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח - סיכום: צד ג' ישלם לנתבעת את הסכום ששילמה הנתבעת לתובע בהתאם להסכם הפשרה, 67,623 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד ביצוע תשלום סכום זה לתובע ועד התשלום המלא בפועל. צד ג' ישלם לנתבעת את הסכום ששילמה הנתבעת לתובע כתשלום תכוף, 36,154 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד ביצוע תשלום סכום זה לתובע ועד התשלום המלא בפועל צד ג' ישא בהוצאות הנתבעת, צד ד1 וצד ד2, וכן בשכר טרחת עורך דינו של כל אחד מצדדים אלו בסך 11,000 ש"ח בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל אופנועתאונת דרכיםביטוח אופנועתאונת אופנוע