ערעור על אי מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי

החלטה : 1. זו בקשת רשות ערעור על החלטתו של בימ"ש השלום בירושלים (כב' השופט ר' שטראוס) בת"א 13899/96 מיום 5.4.00, לפיה נדחתה בקשת המבקשת למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי לבדיקת נכותה הרפואית בתחום זה, שהיא, כנטען, תוצאה של שתי תאונות דרכים שעברה המבקשת, הן נשוא התביעה. בהסכמת הצדדים הבקשה תידון כערעור. 2. ראשית, אין כל ממש בטענותיה המקדמיות של חברת הביטוח לגבי אי עמידה במועד ולגבי סופיות הדיון, לאור החלטות קודמות שנתן ביהמ"ש קמא בעניין מינוי מומחה. ההחלטה נשוא הערעור ניתנה, כאמור, ב5.4.00-, ואילו בקשת הרשות לערער הוגשה ב16.4.00-, הרבה לפני חלוף המועד להגשתה. אין בהחלטות שהציגה המשיבה קביעה לגבי אי מינוי מומחה בתחום האורתופדיה, ובוודאי שאינן יכולות להוות בסיס לטענת מעשה בית דין. 3. למערערת מונה מומחה נוירולוג, שכבר בדק אותה לאחר התאונה הראשונה, ואשר בדק גם הפעם את הפגיעה בעמוד השדרה הצווארי במישור הנוירולוגי. בסופה של חוות דעתו כתב הנוירולוג פינקלשטיין כדלהלן: "הממצא החדש (בלט דיסק מינימלי C4-C3) שאינו בעל משמעות עצבית, עלול להיות בעל משמעות גרמית. למען מיצוי זכויותיה של הנבדקת ניתן, עקרונית, לבקש בדיקת מומחה באורתופדיה בשאלה של הגבלה בתנועות עמוד השדרה הצווארי. מנסיוני כפוסק רפואי ברור לי, שהנכות האורתופדית תיקבע עפ"י סעיף 37(5) במבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי. שיעור הנכות הצמיתה שתיקבע באופן זה (בגין שתי התאונות יחד) יהיה זהה, לדעתי, לשיעור הנוכחי של הנכות הנוירולוגית הקבועה כעת (עפ"י חוות דעתי הקודמת), תוך חפיפה בין שתי הנכויות. לכן אינני בטוח בתועלת המעשית שבמינויו של מומחה באורתופדיה לעניין זה, ואני מותיר את שאלת המינוי האורתופדי לשיקולו של כבוד בית המשפט, לאור הנתונים שהצגתי בפניו". 4. כעולה מדברי המומחה, לטעמו אין צורך בבדיקה הנוספת, אך יחד עם זאת, כיוון שלא מדובר בתחום מומחיותו, נמנע הוא מלהביע עמדה נחרצת בעניין, ותחת זאת הותיר פתח רחב למדי לאפשרות שתיקבע למערערת נכות אורתופדית, שעשויה להיות נפרדת מן הנכות הנוירולוגית שנקבעה. 5. אי לכך, נראה לי כי מן הראוי שלא לקפח את זכותה של המערערת להוכיח את טענתה, בפרט לאור העובדה שהיא מוכנה לשאת בעלות חוות הדעת. גם לא נראה לי שהמשיבה עשויה להינזק מן העיכוב שייגרם עקב הבדיקה. 6. התוצאה היא שהערעור מתקבל. ביהמ"ש קמא ימנה למערערת מומחה רפואי בתחום האורתופדיה, והיא תישא בהוצאותיו. 7. הוצאות הערעור בסך 1,500₪ ישולמו בהתאם לתוצאות. מומחהערעורמינוי מומחהמומחה מטעם בית המשפט