עררים בנושא הגשת תשריט חלוקה לאישור הועדה המקומית

עררים בנושא הגשת תשריט חלוקה לאישור הועדה המקומית בשעתו עמד שטח החלקה על 700 מ"ר נוכח הפקעה בשיעור של 88 מ"ר להרחבת תוואי הדרך הסמוכה למקרקעין. ביום 29.8.99 פורסמה למתן תוקף תכנית רנ / 197 / א' בה בוטלה חלקית ההפקעה הנ"ל והדרך הורחבה מצידה השני על חשבון שטחים ציבוריים. הועדה המקומית הבהירה כי אין מניעה להשיב את אותם 88 מ"ר לחלקה בכפוף להסדרת המצב הקנייני בממ"י שכן החלקה רשומה ע"ש רשות הפיתוח. בינתיים העבירה העוררת תשריט חלוקה חדש המבוסס על שטח חלקה לפיו יוקצה לה ובהתאם לייפוי כוח בלתי חוזר שהציגה שטח של 371 מ"ר בתוספת 47 מ"ר חלקה לדבריה ב - 88 המ"ר הנוספים, ואילו למשיבים יוקצו 329 מ"ר בתוספת 41 מ"ר חלקם לדבריה באותם 88 המ"ר. היחס (53% לעוררים לעומת 47% למשיבים) נגזר לשיטת העוררת על בסיס העסקה שערכה עם המשיבים בשעתו לפיה רכשה 371 מ"ר. לחיזוק טענתה הציגה העוררת יפוי כוח בלתי חוזר שם נכתב כי המשיבים מייפים את כוחו של עו"ד צברי להעביר לעוררת "מחצית מהזכויות בחלקה הידועה כגוש 4272 חלקה 78 (חלקה) המהווה קרקע ריקה בשטח של 371 מ"ר והמהווה את המחצית האחורית של החלקה לרבות שביל כניסה מהרחוב אל החלקה ולפי התכניות". ייפוי כוח זה נחתם בשנת 1994. גם הדיווח למס שבח דווח על בסיס 371 מ"ר. עמדת הועדה המקומית מדובר בסכסוך קנייני אשר אין הועדה המקומית מעוניינת/ מוסמכת ליטול בו חלק. תשריט חלוקה קודם שנרשם בשעתו בחלקה עפ"י חלוקה שהגישו המשיבים מבלי שהעוררת ידעה אודותיו - בטל. לא בוצע הליך פורמאלי לביטול חלק מההפקעה. דיון ככלל ועדת התכנון אינן מוסמכות לדון בשאלות קנייניות. יחד עם זאת מקום בו המצב הקנייני אינו מטיל צל של ממש על זכויות צדדים, אין הועדה המקומית רשאית להתחמק ממתן החלטה. לעניין זה ר' פסה"ד בעניין הלן אייזן 1578/90 הלן אייזן נ' הועדה המקומית לתו"ב ת"א. דא עקא, שמהמסמכים שהובאו בפנינו עולה התמונה הבאה: עפ"י תצהירי העברה משפ' דעוס העבירה מחצית מזכויותיה למשפ' אמסלם. עפ"י כתב העברת זכות החכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין הועברו למשפחת אמסלם ודעוס גם יחד כל הזכויות במקרקעין. עפ"י ייפוי כוח (רגיל) יפו כל הצדדים את כוחו של עו"ד צברי לבצע העברת מחצית מהזכויות במקרקעין ע"ש אמסלם. עפ"י אישור שלטונות מס שבח מיום 7/7/05 הועברו ע"ש אמסלם 350 מ"ר. עפ"י רישום משכנתא בבנק טפחות ניתן אישור להעברת מחצית המגרש. עפ"י אישור שלטונות מס שבח מיום 16/6/94 הועברה בעסקה קרקע ריקה בשטח של 371 מ"ר. עפ"י ייפוי כוח בלתי חוזר לפי סעיף 91 לחוק לשכת עוה"ד ניתנה לעו"ד צברי / שולמית בן ציון הוראה בלתי חוזרת להעביר לאמסלם "מחצית מן הזכויות בחלקה הידועה כגוש 4272 חלקה 68 המהווה קרקע ריקה בשטח של 371 מ"ר ומהווה מחצית האחורית של החלקה לרבות שביל כניסה מהרחוב אל החלקה ולפי התכנית"..... במצב דברים זה, בו קיימת סתירה חזיתית בין הראיות אין מנוס אלא לחכות לפסיקת הערכאה המוסמכת שתשמע ראיות ותפסוק את פסקה. לפיכך, נכון פסקה הועדה המקומית כי יש להמתין לבירור המצב המשפטי תחילה. זאת ועוד, כלל לא נהיר למי יש להשיב את ההפקעה שבוטלה וממילא גם סוגיה זו צריכה להתברר בערכאות ככל שעומדת במחלוקת. לאור כל האמור אנו דוחים את הערר. העוררת תוכל להגיש תשריט חלוקה לאחר השלמת ההליכים המשפטיים / קנייניים. תוכנית בניהבניהתשריטעררועדה מקומית לתכנון ובניה