הועדה המקומית מסרבת לאשר תשריטי חלוקה המתקנים טעות סופר

הועדה המקומית מסרבת לאשר תשריטי חלוקה המתקנים טעות סופר (הכללת מגרש 2 במגרשים האמורים להירשם על שם העירייה במקום על שם העוררת) כאשר החלטת הועדה המקומית בנדון, שהיא נשוא הערר היא: "לעניין תשריטי החלוקה - לשוב ולדון לאחר אישור פת/63/1268" (היא התוכנית המתקנת - ו.ע.מ.) העוררת טוענת נגד החלטה זו, הקושרת את תיקון תשריט החלוקה באישור התוכנית המתקנת. לטענתה, היה על הועדה המקומית לאשר את תשריט החלוקה המתוקן, התואם את התוכנית החלה במקום, ללא קשר לאישור התוכנית המתקנת שכן, תשריט החלוקה נועד לאפשר לרשום את המגרשים על שם העירייה והעוררת, ואין לרישום קנייני זה כל קשר לשימוש וליעוד של מגרשים אלה. הועדה המקומית לעומת זאת טענה בכתב תשובתה לערר כי יש ללמוד מסעיף 143 לחוק התכנון והבנייה כי לא קיימת הפרדה בין הפן הקנייני לפן התכנוני, ככל שמדובר ברישום חלוקת קרקע בפנקסי המקרקעין. בדיון שהתקיים לפנינו טענו באי כח הועדה המקומית כי הם חוששים ממצב שבו לאחר רישום מגרש 2 על שם העוררים, יוכלו דיירי הבניינים אשר נועדו לשמש לדיור מוגן, ואשר נמכרו לטענתה לדיור רגיל, להרשם כבעלי הזכויות בדירותיהם ולהעביר את זכויותיהם לצדדים שלישיים, וכל זאת עוד קודם ששימוש נוגד תוכנית זה הותר בתוכנית המתקנת. בהחלטת ביניים שנתנו בתיק זה איפשרנו לצדדים לנסות להגיע להסכמה. נסיון זה לא צלח, וכפי שהודיעה לנו העוררת, הסכמה שהושגה בין באי כח הצדדים לא אושרה על ידי הועדה המקומית. לפיכך, נדרשים אנו להכריע בתיק זה. לדעתנו דין ערר זה להתקבל. אין במחלוקת הקיימת בין הצדדים כדי למנוע את רישום המגרשים האמורים להירשם על שם העוררת לפי התוכנית החלה במקום. הטענה כי העוררת הפרה לכאורה את הוראות אותה תוכנית בכך שהיא מכרה שני בניינים המצויים במגרש זה לדיור רגיל, ולא לדיור מוגן, אין בה כדי לעכב את הרישום הקנייני של החלקה על שם העוררת כפי שנקבע בתוכנית החלה. לפיכך, התנאת אישור תשריט החלוקה המתוקן בכך כי תאושר קודם לכן התוכנית המתקנת אינה במקומה. הוראות סעיף 143 לחוק המקרקעין אינן תומכות לדעתנו בדרך פעולה זו. עם זאת, רואים אנו טעם בחששה של הועדה המקומית כי רישום מגרש 2 על שם העוררת, בעקבות אישור תשריט החלוקה, יאפשר יצירת עובדות קנייניות בשטח, של העברת יחידות הדיור בבניינים על שם רוכשים לצורך דיור רגיל, בניגוד להוראות התוכנית החלה במקום כי יחידות אלה ישמשו לדיון מוגן. ואולם, חשש זה של הועדה המקומית יכול לבוא על פתרונו בדרך של רישום הערה בלשכת רישום המקרקעין לעניין היעוד או השימוש בחלקה, לפי סעיף 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תש"ל - 1969, ואין בחשש זה כדי למנוע את רישום הזכויות. לפיכך הערר מתקבל. הועדה המקומית תאשר תוך 30 ימים את תשריט החלוקה המתוקן שהוגש לה, בתנאי כי זה תואם את תוכנית פת/47/1268. אם ירצה בכך יו"ר הועדה המקומית, יפעל זה בד בבד עם אישור התוכנית כאמור לרישום הערה תכנונית כאמור לעיל. תוכנית בניהבניהתשריטטעות סופר / טעות קולמוס / השמטה מקריתועדה מקומית לתכנון ובניה