הועדה המקומית אינה מוסמכת לאשר בניה מעבר לקו שנקבע בתכנית

הועדה המקומית אינה מוסמכת לאשר בניה מעבר לקו שנקבע בתכנית אלא בכפוף לסעיף 2(5)ו - 2 (6) לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) התשס"ב -2002. עפ"י מידת הסטייה הקיימת אין בסמכות הועדה המקומית לאשרה. ערר זה הוגש על החלטת הועדה המקומית מצפה אפק (להלן:הועדה המקומית")לסרב לבקשה לתוספת בניה בבית מגורים דו משפחתי במקרקעין הידועים כחלקה 604 בגוש 6189 ברחוב שפונדל יונה 10 בגבעת שמואל. נימוקי ההחלטה סטייה ניכרת מקו בניין, כן צוין כי הבקשה כפופה לאישור הועדה המחוזית שכן על פי תת"ל 10 פורסמו תנאים לפי סעיף 77ו - 78 המחייבים אישור כזה. נימוקי העוררים הבית נרכש ע"י העוררים במצבו הנוכחי לפני יותר מ -16 שנים להעברת הזכויות ניתנה כדין הסכמת הרשות והועדה המקומית וללא כל הסתייגות. עיקרי הבקשה הרחבה ותוספת ממ"ד למבנה קיים. מבנה הבית נבנה בשנות ה - 60 וקו החזית תואם למבנה הנוכחי. מרחק זה לא השתנה בבקשה זו. החזית הקיימת בנויה בקו ישר אחד עם חזית המבנה הדו הצמוד וכך גם עולה מהיתר הבניה משנת 1972.קן הבניין הקדמי הינו 3.86 מ' הבקשה לתוספת עניינה בחזית האחורית ובגובה, אם קיימת סטייה בקו בניין אחורי תתבקש הקלה. נימוקי הועדה המקומית. המדידה שברקע הבקשה מראה חריגות בקווי הבניין הקיימים החזיתי והצדדי.הועדה המקומית אינה מוסמכת לאשר בניה מעבר לקו שנקבע בתכנית אלא בכפוף לסעיף 2(5)ו - 2 (6) לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) התשס"ב -2002. עפ"י מידת הסטייה הקיימת אין בסמכות הועדה המקומית לאשרה. במהלך הדיון בועדת הערר הובהר כי בתיק הבניין לא מצוי היתר הבית המקורי אלא היתר בו השכן המתגורר בדו משפחתי ביקש תוספת וזו אושרה לאחר שהועדה המקומית לא נתנה דעתה על החריגה. בקשות העוררים נכנסות לגדר זכויות מוקנות והבעייתיות שלקווי הבניין אינה נוגעת לאותן בקשות אלא לבית המקורי. התוספת המבוקשת הינה ממ"ד ובניה מעליו. העוררים הבהירו כי התוודעו לחריגה של (30 ס"מ) רק לאחר הגשת הבקשה. עוד הובהר כי בנסיבות לא תתנגד הועדה המקומית לתקן המצב במסגרת תבע נקודתית. בסיום הדיון הציע ב"כ הועדה המקומית לסמן הבניה החורגת להריסה ולאפשר הבקשה עם הפקדת ערבות בהתאם לדין בתנאי שתוגש תב"ע מתקנת. הערבות תוארך עד סיום הדיון בתב"ע. עוד הובהר כי אותה תב"ע תצטרך לקבל אישור הועדה המחוזית בשל התנאים שפורסמו על פי סעיף 78. בסופו של הדיון הועמדה ההצעה לתגובת העוררים. בתגובתם חזרו העוררים על עמדתם לפיה אילו הייתה הועדה המקומית מיידעת אותם בדבר חריגות בנכס עובר לרכישה, לא היו רוכשים אותו וכי הפקדת הערבויות מסתכמת במאות אלפי ₪ הינה נטל שאין באפשרותם לעמוד בו. לפיכך הציעו לחלק ההליך לשני שלבים: האחד תוספת מקלט למבנה הקיים ותיקון תכסית הקרקע ללא ערבות ובמקביל הגשת התכנית נשוא הערר לשינוי תב"ע נקודתית. הועדה המקומית טענה כי הפקדת הערבות הינה חובה שבדין ולכך השיבו העוררים כי על פי סעיף 21 לתקנות התו"ב (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות ) התש"ל 1970, הועדה המקומית רשאית לפטור את בעל ההיתר ממתן ערבות מטעמים מיוחדים שירשמו ובנסיבות ענייננו עולות כדי טעם מיוחד ברור. המשיבה השיבה כי ניתן יהיה להגיש לדיון במליאה בקשה בדבר הפחתת גובה הערבות. דיון והכרעה ענייננו במקרה מובהק בו נפגע אזרח שרכש מקרקעין בהסתמך על בדיקה בועדה המקומית ואישור שניתן להעברת הזכויות בנכס כתוצאה מהעדר אינפורמציה נכונה בתיקי הועדה. עיון בהוראות תכנית ממ /853 ממנה נגזרו קווי הבניין על פי תיק המידע העדכני שהומצא לנו על ידי העוררים, מעלה כי קווי הבניין הרלוונטיים לחזית על פי התשריט כ - 5 מ', ובנוסף מותרת הקמת מרפסת עד 4 מ'.אשר לקו הבניין הצידי הרי שהוא קבוע כדי 3 מ' ומרפסות ניתן לבנות עד 2.70 מ' מגבול המגרש. עיון בתשריט שצורף על ידי הועדה המקומית מעלה כי קו הבניין הקדמי מגיע בפועל על פי אותה מדידה כדי 3.95מ' וקו הבניין הצידי כדי 2.81מ'. הואיל והבקשה לא הושארה בתיק הועדה אין בפנינו נתונים בדבר קיומן של מרפסות סמוך לקווי בניין אל האולם ברי כי אם אכן החריגה הינה של 5 ס"מ בלבד, הרי שזו נכנסת ובמיוחד בנסיבות העניין בגדר זוטי דברים. לפיכך אנו קובעים כדלקמן: הוועדה המקומית תבדוק את מידות החריגה כמוסבר לעיל. במידה וחלק המבנה הפונה לחזית ולצד ניתן להגדרה כמרפסת, איננו רואים כי קיימת חריגה מקווי הבניין וניתן לאשר את הבקשה. מסקנה כזו תעלה בקנה אחד עם חזקת חוקיות המנהל ותסביר את מתן האישור להעברה בטאבו על ידי הועדה המקומית. במידה והבדיקה תעלה כי יש צורך בתיקון קווי הבניין, אנו קובעים כי היתר לתוספת הממ"ד המבוקש יינתן בתנאי שתוגש לועדה המקומית תב"ע מתוקנת תוך סימון החלק החורג להריסה. ההיתר יותנה בערבות של עד 10,000 ₪ לפי שיקול דעת הועדה המקומית. 3. לאחר תיקון התב"ע יוכלו העוררים לבקש היתר ליתר השטחים שנתבקשו על ידם. בניהועדה מקומית לתכנון ובניה