בקשה להיתר בניית מועדון צופים

בקשה להיתר בניית מועדון צופים העוררים בעלי זכויות במגרשים הגובלים טוענים כי ההיתר הוצא שלא כדין שכן תכנית הצ / 1-5 / 104 (להלן: "התכנית"). התכנית מתירה בניה בשב"צ נשוא הערר מתנה זאת הן בהכנת תכנית בינוי ופיתוח שתאושר על ידי הועדה המקומית, וכן כי היתר בניה יוצא לאחר תסקיר השפעה סביבתית באישור המשרד לאיכות הסביבה. העוררים טוענים כי המבנה המיועד הכולל אמפי עצום בגודלו ומשתרע על שטחים נרחבים בליבה של השכונה ולא לשווא חייב תסקיר במקרה זה. העוררים הבהירו כי הערר הוגש שנתיים לאחר מתן ההחלטה הואיל ולא לוותה בפרסומים והואיל ואינם מתגוררים במקום גילו דבר אישורה רק לאחר שהתחילה הבניה בשטח. עמדת הועדה המקומית והמועצה המקומית מדובר בבניית 300 מ"ר במגרש בשטח של כ - 3 דונם שהינם 1/12 מהשטח המותר לבניה במגרש (120%). דבר הייעוד והיקף הבניה המותר בשצ"פ ידוע לעוררים הואיל ומגרשיהם הינם יציריה של אותה תכנית ממש. בניה בהיקף שולי כזה - אין לה השלכות בשיעור המחייב עניינית הכנת תסקיר. פעילות הצופים מתנהלת שנים ארוכות במגרש הגובל במקרקעין נשוא הערר והעוררים רכשו מגרשיהם נוכח מצב קיים בפועל. התכנית כוללת הנחיות מפורטות ומדויקות בנושא איכות הסביבה הנותנות מענה נכון. הועדה תדרוש תסקיר השפעה כתנאי למתן טופס 4 לאכלוס המבנה. מדובר בפעילות נקודתית ומבורכת של בני נוער ביישוב. דיון והכרעה לית מאן דפליג כי הערר הוגש באיחור לכאורי ביחס למועד קבלת ההחלטה להוציא ההיתר שכן ההחלטה אושרה ביום 7/2/08 ואילו הערר הוגש ביום 2/11/08. יחד עם זאת הואיל ומדובר בשטח לא מיושב ובבקשה אשר אינה כוללת הקלות ולא פורסמה בכל דרך שהיא, אנו סבורים כי במקרה דנן אין באיחור הנ"ל כדי להשמיט את זכות הערר של העוררים אשר קובלים כנגד היתר שהוצא שלא בהתאם לתנאי התכנית הרלוונטית. ועדת הערר אינה סבורה כי ניתן להתעלם מדרישה מפורשת המופיעה בתב"ע הרלוונטית (הצ / 5 / 1 / 104) (להלן:"התכנית"), המחייבת תכנית בינוי ופיתוח תחילה. תכליתו של סעיף כזה הינה הבטחת ראיה כוללת ותכנון מושכל של השטח לבנייני ציבור באופן יעיל תוך נקיטת האמצעים הסביבתיים הנדרשים. העובדה כי מדובר בניצול מינורי של הזכויות הניתנות לניצול במגרש, דווקא היא הנותנת כי יש לדרוש תחילה תכנית כזו שכן רובן של הזכויות המוקנות במגרש וניצולן עדיין בחזקת נעלם משמעותי, אשר עשוי להשפיע על התכנון, הניצול וערכם של המגרשים הסמוכים. אשר לדרישת התכנית המקבילה לתסקיר, אנו מסכימים עם הוועדה המקומית כי תכליתו של סעיף זה הינה מזעור נזקים סביבתיים אפשריים, כתוצאה מהשימוש הציבורי, מסקנותיו של תסקיר זה תכליתן במקרה דנן לפרט את מגוון האמצעים בהם יש לנקוט כתוצאה מהתכנון והשימוש המוצעים. יחד עם זאת נוכח אופיו של השימוש הציבורי המבוקש שהינו חיוני ביותר לדעתה של ועדת הערר, יש לטפחו ומכל מקום לא לפגוע בפעילותו הרציפה אנו רואים לנכון לקבוע כדלקמן: ההיתר שהוצא בטל. תנאי להוצאת היתר חדש הינו הכנת תכנית בינוי, למלוא הזכויות שבכוונת המועצה לנצל במגרש ואישורה על ידי הועדה המקומית. הועדה המקומית תאשר תכנית כזו בתוך 30 יום מיום שתונח על שולחנה. יוכן מסמך סביבתי על פי הוראות התב"ע ובהנחיית המשרד להגנת הסביבה והמלצותיו יוטמעו כחלק מתנאי ההיתר. על המועצה להסדיר האמור בהחלטה זו, בפרק זמן של 3 חודשים מיום קבלת החלטה זו. בנסיבות העניין ולפנים משורת הדין אנו קובעים תקופה של 4 חודשים מיום קבלת החלטה זו, אשר תהווה תקופת מעבר עד הסדרת ההליכים על פי הדין כמפורט בהחלטה זו. לפיכך הערר התקבל חלקית.בניההיתר בניה