נטען כי המחסן חורג מהגובה המותר, ממוקמים בו חלונות גדולים

נטען כי המחסן חורג מהגובה המותר, ממוקמים בו חלונות גדולים בחזיתו והוא נראה כיחידת מגורים לכל דבר ועניין. כמו כן תלוי בו מזגן מבוא ענייננו בערר שהוגש במקורו על החלטת הועדה המקומית נתניה (להלן: "הועדה המקומית") לאשר בהקלה, שינויים ותוספת שטח מגורים לדירה קיימת (להלן: "המקרקעין"). הוועדה המקומית ערכה בשעתו דיון בבקשה מבלי להזמין המתנגדת. נוכח בקשת ב"כ העוררת לדיון חוזר (בשל דיסאינפורמציה בנוגע למועד הדיון בוועדה המקומית), נערך דיון נוסף בו נשמעה ונדחתה התנגדותה של העוררת, וזאת ביום 1.11.06. הערר הוגש ביום 21.11.06, ולפיכך איננו רואים איחור בגשתו. הבקשה כוללת סטייה בקו בניין קדמי וכן בניית מחסן בשטח של כ- 42 מ"ר תוך העברת שטח עיקרי למטרת שטח שירות. הסטייה בקו הבניין הקדמי מבוקשת נוכח יישור קו עם חלקת השכן בחלקה הגובלת במקרקעין ממזרח. עמדת העוררים מדובר בהכשרת מבנה בדיעבד. החריגה מקו הבניין הקדמי אינה כדין. המחסן נבנה בניגוד לתב"ע נת/ 100 לפיה הוא צריך להיות בנוי 3 מ' ממבנה המגורים, בעוד הוא בנוי בפועל במרחק של 1.70 מ' בלבד. המחסן המוצע חורג מהגובה המותר, ממוקמים בו חלונות גדולים בחזיתו והוא נראה כיחידת מגורים לכל דבר ועניין. כמו כן תלוי בו מזגן. שטחו של המחסן אמור להיות 25 מ"ר ובבקשה מצוין מחסן בשטח של 42 מ"ר.הבקשה כוללת הקלה להעברת שטחים להגדלת המחסן. המחסן מהווה הפרעה לאור ואויר לסלון ביתם של העוררים. עמדת המשיב 2 הערר הוגש על ההחלטה הראשונה ולכן אין בפנינו ערר רלוונטי. קיים הסכם בין הדיירים לפיו כל דייר רשאי לבנות כראות עיניו. חלק מהמחסן שייך לשכן. בנוגע למרחק המחסן - התב"ע אינה מחייבת שמירת המרחק לכל אורך המחסן. זכויות הבנייה בחלקה מגיעות כדי 4-5 קומות ולכן גובה המחסן אינו רלוונטי לעניין האור והאוויר. אם בתב"ע אושר קו הבניין הקדמי במגרש הסמוך קו"ח שניתן לאשרו בהקלה. המחסן אמור לשמש לאכסון חפציה של בתו שהתגרשה. עמדת הועדה המקומית היועצת המשפטית התנגדה להחלטת הוועדה המקומית שכן נתבקש אישור קו בניין עם השכן ולא עם רוב הבניינים במקטע, בשונה מהקבוע בתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), התשס"ב - 2002, ולכן לא ניתן לאשרו בהקלה. הדרך הנכונה הינה אישורו של קו הבניין בתב"ע. דיון ועדת הערר ביקרה במקום ומצאה כדלקמן: הבנייה בחזית הקדמית אינה תואמת התב"ע. קו הבניין המבוקש אינו תואם את מרבית הבניינים הבנויים בקטע הרחוב הרלוונטי. קיימת בנייה לאורך הקיר המשותף כולל פתחים לכיוון השכן. המחסן גבוה בכ- 40 ס"מ מגובה המחסנים של השכן. הקיר האטום של המחסן הפונה אל מול חלונות העוררת עשוי בלוקים ללא חיפוי. המחסן משמש ככל הנראה דירת מגורים, המשך רציף לבית קיים. המחסן כולל מזגנים וחלונות מסורגים המתאימים למגורים ולא למחסן. אין זו הפעם הראשונה בה נתקלת ועדה זו בפער של ממש בין פרטי הבקשה וביצועה בשטח בתחומי הועדה המקומית נתניה. אחד מתפקידיה של הועדה המקומית הוא לפקח על הבניה בשטחה ולוודא התאמתה לרישוי. קו"ח כאשר מדובר ברישוי בדיעבד והמבוקש כבר בנוי בשטח נשוא הבקשה. בניגוד לדין אנו מוצאים עצמנו נדרשים לפערים משמעותיים כנ"ל וזאת גם במקרה דנן, בו מדובר ככל הנראה ביחידת מגורים החורגת ממידותיה המוצהרות, להכשרתה מבוקש היתר למחסן. ועדת הערר אינה סבורה כי עצימת העיניים בעניין זה עומדת במבחן הסבירות. ועל כגון דא כבר נפסק בעע"ם 3319/05 אלגריה פונטה נ. הועדה המקומית ב"ש ואח' מלפני כב' השופט רובינשטיין: (8)(א) ואולם מוצא אני לנכון להעיר כדלקמן: על ועדת הערר, וגופי התכנון בכלל, לבדוק היטב בהחלטתם האם לא ייגרם עוול לשכן, במקרה זה לשכנה, וכמובן איני קובע עמדה מראש. אין חלקי עם הסבורים כי אין רלבנטיות בהקשר התכנון והבניה לחרות, שלא לומר הפקרות, שנוהגים הבונים בלא היתר בניה או בחריגה הימנו, מתוך הנחה כי כדאי להם אף לעמוד למשפט ולהיקנס ומתוך תקווה, המתגשמת במקרים רבים, כי לא תהרס הבניה הבלתי חוקית. הרלבנטיות הערכית מוצאת ביטוייה בהעלאת רמת הקפדנות והדקדקנות הנדרשת מגוף התכנון, לבדיקה ולשיקול בשבע עיניים, כאשר המדובר במי שכבר התיר לעצמו לזלזל בחוק, ועננה בהקשר זה פרושה על טיעוניו ועל עמדתו. הדבר מתיישב לדעתי גם עם הפסיקה משכבר (ראו בג"צ 60/65 פרסי נ' הועדה המחוזית ירושלים פ"ד י' 1785; כן ראו וינוגרד שם, 928-929)" (הדגשות אינן במקור ו.ע.מ). לעניין זה יובהר כי בראייתנו אין לפסול באורח אוטומטי בקשה לבניה על שום הקדמת הבניה להיתר. יחד עם זאת, מתן הכשר לבנות מחסן בעוד בפועל עסקינן כנראה ביחידת מגורים עלול לשמש כסות ועלה תאנה לעבירה המבוצעת במקרקעין, ואינו מהווה תיאור נכון ונאמן לבנוי בפועל, בניגוד לדין. זאת ועוד, השטח המותר בתכנית לצורך בניית מחסן 25 מ"ר הינו שטח נרחב, אשר יכול לשמש אכסניה נאותה ולמעלה מכך לתכולת דירה, היא המטרה המוצהרת על פי דבריו של המשיב 2 לבניית המחסן. לפיכך, איננו רואים לנכון לאשר העברת שטחים עיקריים למטרת הגדלת המחסן. אשר להקלה בקו בניין קדמי אנו מקבלים את עמדת היועצת המשפטית של הועדה המקומית. גם על פי ממצאי ועדת הערר, הבניה אינה תואמת הקו לפיו בנויים רוב הבנינים באותו קטע הרחוב, ולראיה, בחלקה הסמוכה ננקט הליך של אישור תב"ע לצורך זה. אגב אורחא נציין כי באותה חלקה קיימת הצדקה תכנונית לתב"ע כנ"ל על שום צורתה. מדובר בחלקה לא רגולרית אשר ספק אם ניתן לבנות בה הזכויות המוקנות אלמלא הקלה זו. אנו משאירים בצריך עיון בשאלה אם נכון תכנונית לשנות את קו הבניין גם במקרקעין נשוא ערר זה. לפיכך, הערר מתקבל והחלטת הועדה המקומית לאשר הבקשה מבוטלת. אנו קוראים לוועדה המקומית להקפיד על התאמת הבקשות המוגשות בתחומה לבניית המבוקשת, והדברים מקבלים משנה תוקף מקום בו מדובר בבנייה קיימת. חלוןמחסן