בקשה לתוספת מרפסת שמש לדירה קיימת בקומה ראשונה

בקשה לתוספת מרפסת שמש לדירה קיימת בקומה ראשונה. מסיור שערכנו במקום עולה כי מדובר במבנן של 10 יח"ד צמודות קרקע במבנה בצורת האות "ח". לכל יח"ד כניסה בקומת הקרקע, חדר דיור ומטבח בקומה א' וחדרי שינה בקומה ב'. בחלק מהיחידות בוצעו תוספות בניה בגג ובחלקן נסגרה קומת הקרקע. הבקשה סורבה במתכונתה הנוכחית. נקבע כי הועדה המקומית תהא מוכנה לדון בבקשה הכוללת פתרון כולל לתוספות מרפסות שמש לכל יחידות הדיור שבחלקה בתיאום אדריכלי אחיד ובהסכמת כלל הדיירים וממנו לגזור ולאשר בקשות פרטניות של כל דייר ודייר. טענות העוררת הבקשה הוגשה במסגרת זכויות בניה קיימות לכיוון החצר הפנימית ואינה חורגת מקו הבניין. בעבר הסכימה העוררת לשינויים שנערכו ע"י המתנגדים (המשיבים 2,3) המשיבים 2 משפחת פיינשטיין ערכו שינוי בעבר לו הסכימה העוררת ושינוי זה שעניינו בתוספת בקומת הקרקע גורע מחזות הבניין המבנן באופן חריג יותר מהמרפסת המבוקשת ולכן אין באפשרותם להתנגד. המשיבים 3 משפחת זבולון התנגדו מהטעם שהמרפסת תחסום להם אוויר ואור. אין שחר לטענה זו כיוון שחלונותיהם פונים דרומה ודירת המבקשת ממערב להם. המשיבים 4 משפ' הרצברג הוסיפו אף הם בעבר תוספת והתנגדו לבקשה מטעם קשריהם עם משפחת פרידמן (המשיבים 5). המשיבים 5 משפ' פרידמן טוענים לפגיעה בפרטיות. המרפסת לא תשנה מהותית את מידת הפרטיות . למען הסר ספק, מוכנים המבקשים להוסיף מחיצה מצד מערב הפונה אל דירתם. 2. טענות המשיבים המשיבים 2 (ה"ה פיינשטיין)- תוספת מרפסת לכל אחד מהשכנים בגודל ובצורה שיחפוץ בה תיצור חוסר אסטטיות, מסכימים לפתרון משותף לכל הדירים. המשיבים 3 (ה"ה זבולון) - דירתם צמודה לדירת המבקשת ממזרח, בנית המרפסת תאפשר מבט ישיר לקומת המגורים שלהם, תחסום אור לחצר האחורית ותמנע אור ושמש מהדירה עצמה ומהגינה, הסגורה מ - 3 עבריה בקירות. המשיבים 4 (ה"ה הרצברג)- טענו כי הבניה מצויה במרחק אפסי מביתם ותשקיף ישירות אל קומת המגורים שלהם. המרפסת תראה כטלאי ותפגע במראה הירוק של החצר האחורית. המשיבים 5 (ה"ה פרידמן)- טענו כי המרפסת שתיבנה בקיר משותף עם מטבחם תמנע אפשרות לתיקון הצנרת העורבת באותו קיר, הדירה צמודה לדירת המבקשת, היציאה מהמרפסת תימצא במגע יד מהחלון של דירתם ותאפשר מבט ישיר לכל קומת המגורים תוך פגיעה חמורה בפרטיות. הטלאי יפגום באסטטיקה של הבניין ובמראה הירוק של החצר, ובנטוע בגינתם. עמדת הועדה המקומית הועדה המקומית פועלת בנושא שינוי חזיתות בתים עפ"י מדיניותה תכנון אחיד לפיו השינוי חייב להיות תואם את כלל המבנה תוך שמירה על סימטריות ומראה ארכיטקטוני אחיד. עמדה זו אומצה ע"י ועדת הערר במספר החלטות בפרט כשהמדובר בבית משותף. * * * * במהלך הדיון שנערך נטען כי קומת הקרקע של העוררת - המבקשת הושכרה לאחר ועל כן היא זקוקה למרפסת הנ"ל. עוד הובהר כי התוספות של יתר הדיירים עניינן במחסנים בקומת הקרקע / בגינה, ואינו בתוספת לבנוי בקומה א'. כן הובהר כי עפ"י תכנית הגגות של רעננה יש אפשרות להוסיף 25 מ"ר בגג, וככל שהדבר דרוש ניתן להתקין מעלון/מעלית לצורך השימוש באותו גג. מסגרת הבקשה לית מאן דפליג הבקשה לא התבקשה מכוח תכנית החלה במקרקעין, אך עם זאת אין חולק כי אינה מעוררת שאלת זכויות במקרקעין. במצב דברים זה, אנו מניחים כי הבקשה התבקשה מכוח תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים ) התשנ"ב - 1992, אשר תוקנו לאחרונה. בזמן הגשת הבקשה, כללו תקנות אלה הוראה לפיה מרפסת שמש כאמור שאינה מקורה אינה מהווה שטח לעניין תקנות אלה. לא מכבר כאמור, תוקנו התקנות ועם כניסתו של התקנון לתוקף גם מרפסת מקורה אינה מהווה תוספת שטח כאמור. ישום לענייננו במצב דברים זה, נוכח התרשמותנו הבלתי אמצעית ממבנן צפוף בעל תכסית אינטנסיבית ביותר, אנו סבורים כי נכון נהגה הועדה המקומית בבקשת פתרון כולל לבניית מרפסות כגון דא על מנת לשמור על חזות אסטטית ככל הניתן. הועדה המקומית תנחה את המבקשת ככל שתתבקש בעקרונות אותה תכנית (גודל המרפסות האפשרי, חומרי הגמר, אלמנטים השומרים על הפרטיות ושיקולים תכנוניים נוספים ככל שתמצא לנכון). יחד עם זאת, איננו רואים לנכון להתנות התכנון בהסכמת כל הדיירים שכן מדובר בזכויות בניה מוקנות עפ"י דין. בכפוף להערתנו הנ"ל הערר נדחה. מרפסתמקרקעין