מה זה תעודת גמר בניה ?

מה זה תעודת גמר בניה ? המונח "תעודת גמר" מוגדר בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות") תש"ל- 1970 כ: "תעודה הניתנת לבעל ההיתר על ידי ועדה מקומית, המעידה כי העבודה נשוא ההיתר הושלמה בהתאם לו". סעיף 21(א) לאותן תקנות קובע כי: "תעודת גמר בחתימת ידו של מהנדס תהא ראיה לקיום תנאי ההיתר". מנוסח הסעיף עולה כי יש לתעודת גמר ערך ראייתי. כך נאמר בין היתר ב(ת"א) 10589/02 מדינת ישראל נ' עמנואל: "העובדה שבתקנות ניתן להוצאת תעודת גמר כתנאי לשימוש ערך ראייתי בלבד אינה שוללת את סמכות הועדה המקומית לתכנון ובנייה לכלול בהיתר הבנייה את התנאי הדורש תעודת גמר כתנאי לשימוש בבניין". לנוכח האמור, משניתנה תעודת גמר לבניין, הדבר מהווה הצהרה מטעם הועדה המקומית, כי על פי בדיקתה הבניין נבנה בהתאם להיתר הבנייה, וכי אין לה טענות בדבר בנייה בסטייה מהיתר. לפיכך, מי שרוכש בית גמור יכול ללמוד מקיומה של תעודת גמר כי במועד סיום בניית הבית היה זה בנוי בהתאם להיתר הבנייה שניתן לבית, ותעודת הגמר מהווה ראייה לכך. עם זאת, על רוכש בית כאמור, הרוצה להיות בטוח כי בבית שהוא עומד לרכוש לא בוצעו עבודות ללא היתר לאחר מתן תעודת הגמר, לבדוק את הבנייה הקיימת במועד הרכישה מול היתר הבנייה של הבית. שאלות משפטיותגמר בניהמסמכיםבניהתעודת גמר בניה