אין לראות במצללה המוקמת במרפסת גג כשטח מקורה

אין לראות במצללה המוקמת במרפסת גג כשטח מקורה תקנה 4(י) לתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתכניות ובהיתרים) תשנ"ב- 1992 קובעת כי: "על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יראו שטח מצללה כשטח מקורה, ובלבד שהמצללה עומדת בתנאים אלה: היא הוקמה בגג או במרפסת גג, בחצר בית מגורים, בחצר בית אבות, בחצר בית ספר או בחצר גן ילדים. שטח המצללה לא עלה על השטחים המפורטים להלן: בגג או במרפסת גג- 1/3 משטח הגג או מרפסת הגג או על פני שטח של 10 מטרים רבועים, הכל לפי הגדול יותר" תקנה זו חלה גם על מצללה אשר נבנית על אחד הגגות אשר נוצרו כתוצאה מדירוגו של בניין מדורג, והמשמש כמרפסת של הקומה שמעליה.קירוימרפסתגגמצללה