תוכנית מתאר - יעוד המגרש עליו מצוי בית כנסת הינו מגורים ג'

לועדה המקומית הוגשה בקשה להרוס את המבנה הקיים ולהקים תחתיו בית כנסת, אולם "כולל" ודירת רב, במבנה של שלוש קומות. סעיף 75 (ה) לתוכנית המתאר החלה במקום - תוכנית בב/ 105-ב (להלן: "תוכנית 105 ב") קובע כי: "אם לא הותר במפורש ברשימת התכליות של האזור, בכחה של הועדה המקומית יהיה להתיר - על פי אשור מיוחד - הקמתם של בנינים צבוריים, או שמוש בבנינים קיימים לבנינים צבוריים, מן הסוגים הבאים: בית כנסת, בית תפילה וכו'; גן או מעון ילדים, טפת-חלב, מרפאה; ....................... " כמו כן קובע סעיף 75 (ז) לתוכנית 105 ב' כי: "(ז) החליטה הועדה המקומית לאשר הקלה כמפורט בסעיפים (ג), (ד), (ה), (ו) כנ"ל, תפרסם הועדה על כך על לוח המודעות במשרדיה ובשני עתונים יומיים הנפוצים בבני-ברק. הרואה עצמו נפגע מהחלטה כזאת, רשאי להגיש התנגדות במכתב רשום לועדה המקומית תוך 7 ימים מיום פרסום ההודעה. הועדה המקומית תדון בהתנגדות והחלטתה תועבר לאשור הועדה המחוזית. החלטת הועדה המחוזית תהיה סופית". לפיכך פרסמה הועדה המקומית הקלה, לעשיית שימוש במגרש הנדון ליעוד של בית כנסת. ההחלטה התקבלה ברוב הדרוש בועדה המקומית והמתחייב מהדרישה ל "רוב מיוחד". העוררת המתגוררת בבנין הגובל, מתנגדת לבניית בית כנסת במקום בטענה, כי המדובר ברחוב צר ללא מוצא אשר משמש למגורים, וכי בניית בית כנסת ו"כולל" במקום יהווה מקור למטרדים שונים; תנועה מוגברת של כלי רכב, כמות גדולה של אנשים אשר יגיעו לבית הכנסת באופן קבוע - מידי יום - ובעיקר בארועים מיוחדים וחגים, בהם כמות האנשים תהיה גדולה בהרבה. עוד נטען כי הפעילות המתקיימת כבר היום במקום מפריעה לה מאוד, וכי בניית בית כנסת ו"כולל" בנפח בנייה גדולה בהרבה מהקיים היום יגביר עוד יותר את מטרדי הרעש והתנועה ממנה היא סובלת כבר היום. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים החלטנו לדחות את הערר. בית כנסת ו"כולל" הינם מוסדות נחוצים בחיי היום-יום של מרבית האוכלוסיה בבני הברק. מוסדות אלה חייבים להמצא מעצם טבעם באזורי מגורים. לפיכך, האיזון בין צרכי הכלל לבין אי הנוחות הנגרמת לפרט מטה את הכף במקרה דנן לטובת אישור ההקלה. כאן המקום לציין, כי על המגרש הנדון ניתן להקים, ללא כל הקלה, 13 דירות מגורים, דבר אשר היה אף הוא מגדיל את כמות כלי הרכב הנכנסים לרחוב סירקין. התנאי שהכניסה הועדה המקומית בהחלטתה לאשר את היתר הבנייה המבוקש, כי החלונות הפונים לכיוון בית העוררת יהיו אטומים וללא פתיחה יקטין באופן משמעותי את הרעש שמקורו בבנין. לנוכח האמור החלטנו לדחות את הערר בכפוף לתנאים כדלקמן: החלונות הפונים לכיוון בית העוררת יהיו בעלי בידוד כפול, ולא יהיו ניתנים לפתיחה. בגבול המגרש יהיו שני מקומות חנייה לפחות. תירשם בספרי המקרקעין הערה לפי סעיף 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) תש"ל - 1969, כי יהיה אסור לעשות שימוש במבנה שיוקם לשם עריכת ארועים כגון חתונות, בר-מצוות, בריתות מילה וכיו"ב, למעט מתן כיבוד קל ("קידוש") לאחר התפילה בשבתות ובחגים ועריכת טקס ברית מילה (להבדיל מ"סעודת המצווה" הנלווית לטקס זה אותה יהיה אסור לקיים בבנין). הועדה המקומית תפעל אצל רשות התמרור העירונית על מנת שתשקול הצבת תמרור "אין כניסה" לרחוב סירקין למי שאינו תושב הרחוב. החלטת הועדה המקומית לעשות שימוש במגרש הנדון לצורך של בית כנסת כמבוקש יקבל את אישור הועדה המחוזית קודם להוצאת היתר הבנייה. תוכנית בניהבניהקרקעותתכנית מתאר