פרגולה שנבנתה לפני הגשת הבקשה להיתר

פרגולה נבנתה לפני להגשת הבקשה להיתר, שהוגשה בעקבות נקיטת הליכי פיקוח הבקשה סורבה לאור הנימוקים הבאים: המצללה חורגת מהשטח המותר. המצללה מהווה חריגה ארכיטקטונית ופגיעה ונטע זר. המצללה שונה באופן מהותי מהמצללות הקיימות במבנים. הבקשה הינה בדיעבד. קיימות חריגות בניה נוספות בחזית אחורית, שנדרש לפרקה, (סגירת מרפסת אחורית). טענות העורר החריגה פורקה. חישוב השטחים הינו כדין (שטח המרפסות 65.62 מ"ר ושטח הפרגולות בכללן 21.40 מ"ר) - דהיינו עומד במגבלה של 1/3 הקבועות בתקנות. מצללות מסוג המצללה נשוא הערר שכיחות במודיעין. אמנם חברת הבניה בנתה מצללות אחרות בבניין בו שוכנת הדירה, אולם נוכח שכיחות המצללות מהסוג הנ"ל במודיעין אין להפלות העורר. אין בעצם הגשת הבקשה בדיעבד כדי לדחות הבקשה. העוררים הונחו על ידי מזכירת הועדה המקומית עצמה להגישה. טענות הועדה המקומית עפ"י תכנית חישוב שטחים שטח מצללה יכול שיהיה 1/3 משטח הגג או מרפסת הגג או עד לשטח של 10 מ"ר לפי הגדול, במקרה דנן 21.84 מ"ר. בדירה כבר אושרה מצללה בגודל 5.5 מ"ר בצירוף המצללה המבוקשת (21.4 מ"ר) עולה השטח הכולל כדי 26.9 מ"ר. בהתאם להנחיות מהנדס העיר עומק המצללה המותר לא יפחת ממטר אחד מקצה המרפסת ואילו כאן חורג כלל מקו המרפסת ועומד על 4.6 מ' לעומת 4.2 מ' עומק המרפסת. חומרי המצללה - בהתאם להנחיות מהנדס העיר בניית מצללות בגגות מותרת ממתכת בלבד ואילו בענייננו מדובר במצללה מעץ גושני. בבניין העוררים ניתנו פתרונות הצללה ע"י הקבלן ומתכנן הבניין באופן הרמוני עם ארכיטקטורת המבנה והמתחם. המצללה שונה בשפתה בצורתה ובנוכחותה מהותית מהמראה הארכיטקטוני שביקש המתכנן לשוות למתחם ולא ניתן לאשרה. דיון והכרעה וועדת הערר דנה בערר, שמעה הצדדים בחנה תמונות שהוצגו לה, הן של המצללה נשוא הערר והן של מצללות אחרות. וועדת הערר אף יצאה להתרשם באופן בלתי אמצעי מהמצללה ומצאה כדלקמן: המבנה ממוקם על ציר שכונתי מרכזי. המצללה המבוקשת חורגת בגודלה ובצורתה. לאורך הרחוב קיימות פרגולות עץ נוספות. הפרגולות שהוקמו ע"י הקבלן בהתאם לתכנית אחידה מפרופיל פלדה דק. סעיף 9 ה' (2) לתכנית מד / במ / 1 החלה על המקרקעין קובע כי יותר קירוי מרפסות בפרגולות עשויות עץ או פלדה פתוחות לפי תכנית אחידה לכל בניין. במבנה זה תוכננו מצללות בהתאם להנחיות מנהל הנדסה, במסגרת היתר הבניה. הנחיות אלה שחולקו גם לתושבי העיר קובעות כי מקום בו מבוקשת בנית מצללה במרפסת, המצללה תיבנה ממתכת בגוון מסוים ועוד שורת הנחיות בהן המצללה נשוא הערר אינה עומדת, ביניהן גם נסיגה מקצה המרפסת. הרציונל העומד בבסיס ההנחיות כמו גם יישומן בענייננו בהיתר הבניה , הינו יצירת מראה אחיד נעים ומסודר לחזות הבניין. המצללה נשוא הערר כמו גם מספר מצללות נוספות (ועל כך להלן) מפירה אחידות זו. לאור האמור כוונת המתכנן והוראותיה הברורות של תכנית בניין עיר, כמו גם הנחיות מהנדס העיר המיושמות בהיתרים בהתאם להוראות אלה, איננו רואים לנכון לקבל הערר. אשר לדוגמאות החורגות האחרות שהובאו ע"י העורר, בתגובתה פירטה הוועדה המקומית ההליכים הננקטים כלפי כל אחת ואחת מהן ונחה דעתנו כי לא מדובר באפליה כלפי העורר בלבד. סיכומם של דברים הערר נדחה. פרגולה