כתב אישום יזום חלף קנס מנהלי בעבירות לפי חוק עובדים זרים

כתב אישום יזום חלף קנס מנהלי בעבירות לפי חוק עובדים זרים הנחיות היועמ"ש קובעות ביחס להגשת כתב אישום יזום, רשימה בלתי ממצה של שיקולים שיש בהם כדי להצדיק הגשת כתב אישום(ר' סעיף 5.2.6 להנחיות) כך נקבע בהנחיות: "א. הטלת קנס מינהלי על אותו אדם אין בה משום גורם מרתיע במידה מספקת, כיוון שהוא חוזר ועובר עבירות מינהליות מאותו סוג חרף הקנסות המינהליים המוטלים עליו. ב. אותו אדם לא שילם את הקנסות המינהליים שהוטלו עליו בעבר והיה צורך להפעיל הליכי גבייה לגביית הקנסות שהוטלו עליו. ג. נסיבות העבירה חמורות במיוחד." ביום 18.5.08 פרסם היועץ המשפטי מטעם המאשימה הנחיות שנשלחו לממונה על התביעה בתחום עובדים זרים במשרד התמ"ת (צורף כנספח ב' לתגובת המאשימה) . במסמך זה הותוו קריטריונים לנקיטת הליך פלילי יזום חלף קנס מנהלי בעבירות לפי חוק עובדים זרים. בסעיף 2 להנחיות נקבע הכלל לפיו יינקט הליך פלילי יזום, חלף קנס מנהלי, במקרים של ריבוי עבירות (דהיינו, במקרה שבו המעביד שב וביצע עבירה על חוק עובדים זרים, לאחר שכבר הוטלו עליו קנסות מנהליים או כאשר כבר הורשע בעבר בגין ביצוע עבירות על חוק עובדים זרים או על חוקי עבודה אחרים). כמו כן בסעיף 5 להנחיות נקבעו טעמים נוספים העשויים להצדיק הגשת כתב אישום יזום חלף קנס מנהלי, כאשר צוין כי אין מדובר ברשימה סגורה. סעיף 5 קובע כדלקמן- "5. קביעת הנחיות הפנימיות אין בה כדי לגרוע מסמכותו של התובע להגיש, בהתאם לסעיף 15 לחוק העבירות המנהליות התשמ"ו - 1985 ובאישור הממונה על התביעות, כתב אישום בנסיבות המצדיקות זאת בנוסף לאמור בסעיף 2 לעיל, כגון (לא מדובר ברשימה סגורה): א. העסקת עובד זר בתור או-פר, משרת או על העסקה שלא כדין של עובד זר שהגיע לישראל כדין לעבודה בענף הסיעוד על ידי מעסיק שאינו בעל היתר בתחום הסיעוד ושלא במתן טיפול סיעודי לנזקק. ב. העסקת עובד זר בתנאי מגורים מחפירים שאינם מתאימים למגורי אדם. ג. פגיעה חמורה אחרת בזכויות העובדים. ד. ביצוע עבירות ביחס למספר רב של העובדים או במשך תקופה ממושכת. ה. ניכויים משכרו של עו"ז בניגוד לסעיף 2 (ב) (3) (ביטוח רפואי) או בניגוד לסעיף 2 (ב) (4) (מגורים) או בניגוד סעיף 2(ב) (9) (בניגוד לחוק הגנת השכר) לחוק עובדים זרים, ובלבד באם יתקיימות תנאים מצטברים הבאים: 1. שיעור הניכויים שווה או גבוה משיעור הקנס המנהלי שניתן להטיל בגין אותה עבירה. 2. מדובר בעבירה שנעברה לגבי 5 עובדים ויותר. 3. ניכוי אסור בוצע במשך 3 חודשים ויותר".משפט פליליכתב אישוםקנס מנהליקנסעובדים זרים