חוזה עבודה בחו"ל לתקופה קצובה של שישה חודשים

חוזה עבודה בחו"ל לתקופה קצובה של שישה חודשים מחודש מאי 2010 - לשכר עבודה, דמי הודעה מוקדמת ודמי חופשה בסכום השווה ל- 134,696 ₪. 2. על פי כתב התביעה, התובע הינו יועץ חקלאי המתמחה בגידול ירקות חממה והקמת חממות, אשר בתקופה הרלוונטית לתביעה התגורר בהונדורס בה הפעיל חווה חקלאית יחד עם רעייתו, הגב' כרמן אסטרדה. 3. הנתבעת הינה חברה בע"מ אשר מרכז עסקיה בישראל העוסקת בהקמת פרויקטים חקלאיים ברחבי העולם. 4. בתביעה נשוא פסק הדין טען התובע כי במועד סמוך לחודש מאי 2010 יצרה הנתבעת עמו קשר, במטרה לשכור את שירותיו כיועץ בתחום מומחיותו בפרויקט חקלאי בו הייתה מעורבת במקסיקו. 5. לטענת התובע הקשר בין הצדדים התנהל מול מנהל הנתבעת מר עימאד אבו מוח בשיחות טלפון ובתכתובות דוא"ל. לגרסת התובע המשא ומתן הבשיל בחודש מאי 2010 לחוזה עבודה לתקופה קצובה של שישה חודשים; ומכוחו הוא זכאי לשכר של 5,000 דולר לחודש ולחופשה של 12 יום לתקופת החוזה הקצובה. 6. בפנינו הוסיף התובע וטען, כי בהסתמך על חוזה העבודה יצא למקסיקו יחד עם רעייתו ושם עסק בהקמת חממה (של 4 דונם) עבור אזרח ותושב מקסיקו בשם קבנייס. 7. על פי הנטען בתביעה, לא שולם לתובע שכר כלל והשכר החוזי בפרט; ולפיכך בתום שלושה חודשי עבודה, יצא התובע את מקסיקו. 8. על סמך חוזה העבודה האמור פנה התובע לנתבעת בחודש נובמבר 2010 בדרישה לתשלום השכר ודמי ההודעה המוקדמת. משלא זכה לתגובה על מכתב הדרישה הגיש את התביעה שבפנינו, בחודש יוני 2011. במסגרת התביעה ביקש התובע לחייב את הנתבעת בתשלום שכר לתקופת החוזה הקצובה, הודעה מוקדמת ודמי חופשה, על יסוד שכר חודשי של 5,000 דולר לחודש, הנקוב בחוזה - שהם שווי ערך לסכום של 134,696 ₪. 9. לדעת הנתבעת דין התביעה להידחות. בהקשר זה טענה הנתבעת, כי לא נעשתה כל פניה לתובע לשכור את שירותיו בכלל, ולצורך קידום הפרויקט במקסיקו בפרט. הנתבעת הכחישה את קיומו של החוזה בין הצדדים עליו מסתמך התובע. היא הכחישה בחוסר ידיעה את הטענות לעניין יציאתו של התובע למקסיקו והעבודה שבוצעה, ככל שבוצעה, בפרויקט הקמת החממות שם - כנטען בפנינו בתביעה. הנתבעת הוסיפה כי לא הייתה מעורבת בהקמת פרויקט חקלאי עם תושב ואזרח מקסיקו בשם קבנייס. 10. יוצא מכאן כי המחלוקת בין הצדדים היא מחלוקת עובדתית. במוקד המחלוקת טענתו של התובע לחוזה עבודה מחייב לתקופה קצובה מחודש מאי 2010, חוזה אשר מכוחו יצא למקסיקו לקידום הפרויקט שבין הנתבעת למר קבנייס. 11. בניסיון לשכנע את בית הדין בגרסה העובדתית לעיל, הציג התובע חוזה עבודה אשר נחזה להיות חתום על ידי הנתבעת ועל ידו, תכתובות דוא"ל, צילומי דרכון ותצהירים - שלו ושל רעייתו. מאידך טענה הנתבעת כי אין בפנינו חוזה עבודה מקורי ואין כל דרך לאמת את חתימתה על העתק החוזה שהציג התובע. הנתבעת הוסיפה כי אף לא אחת מאותן תכתובות דוא"ל נשלחה לתיבת הדוא"ל של מנהל הנתבעת או נענתה מתיבת הדוא"ל של מנהל הנתבעת. כאמור טוענת הנתבעת, כי לא הייתה מעורבת בהקמת פרויקט חקלאי במקסיקו עם מר קבנייס וכלל לא הוכח כי התובע עצמו היה מעורב בפרויקט הקמת החממות. 12. נקדים אחרית לראשית ודעתנו היא כי התובע לא הוכיח את תביעתו וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן. 13. במישור הזמן, גרסת התובע, מתחלקת לתקופה של לפני חתימת החוזה - המשא ומתן לקראת חתימתו - לתקופת הזמן שלאחר חתימת החוזה. על פי גרסה זו ניהל התובע מגעים עם מנהל הנתבעת בתכתובות של דוא"ל ושיחות טלפון על בסיסם הגיעו הצדדים להסכמה המקבלת ביטוי בחוזה ההעסקה בעקבותיו יצא התובע לקדם את הפרויקט החקלאי במקסיקו, במימון הנתבעת, אצל לקוח/שותף של הנתבעת. 14. לא הוצג בפנינו פלט שיחות טלפון התומך בטענת התובע למשא ומתן שהתקיים בין הצדדים באמצעות הטלפון. כך גם תכתובות הדוא"ל שהציג התובע אינן מועילות לתמיכה בגרסה האומרת כי בין הצדדים התקיים משא ומתן לקראת חתימתו של חוזה עבודה ועל כך נפרט מיד. 15. תכתובת הדוא"ל שצירף התובע לתקופה שלפני חתימת החוזה הן כדלקמן: א. תכתובת דוא"ל מיום 18.4.10, שיזם התובע והנמען לה הוא מנהל הנתבעת ובה תנאי ההתקשרות הבסיסיים (חוזה לשנה, ביטוח בריאות, מגורים וכלכלה, משכורת חודשית וכיוצ"ב) המסומן ת/1. ב. תכתובת דוא"ל מאותו היום ובו תשובת מנהל הנתבעת להצעת החוזה של התובע המסומן ת/2. ג. יאמר מיד תכתובות דוא"ל ת/1 ות/2, הם תכתובות שנשלחו מחשבון התובע אל חשבון התובע, הם אינם ראיה לתכתובת שעברו בין התובע לבין הנתבעת. ד. תכתובת נוספת שהציג התובע היא מ-19.4.10 ומה-20.4.10 (המסומן ת/3) ובה כביכול העלה התובע הצעה נגדית לשכר (5,000 דולר לחודש) בהסכמת הנתבעת לשכר הממוצע. ה. המסומן ת/3 הוא צילום כביכול של מסך מחשב, הוא נעדר פרטים שיש בהם כדי להעיד על העברת הודעת דוא"ל מחשבון התובע לחשבון מנהל הנתבעת, ותשובה שהתקבלה מחשבון מנהל הנתבעת לתובע. כך לדוגמה מה שנחזה להיות הסכמת התובע לשכר של 5,000 דולר לחודש היא תכתובת שנשלחה מכתובת דוא"ל שאיננה של התובע או של הנתבעת (carestro68@yahoo.com), לכתובת הדוא"ל של התובע. תשובת הנתבעת להודעת התובע כביכול כמסכים לשכר של 5,000 דולר לחודש היא מכתובת דוא"ל של התובע, המיועדת למנהל הנתבעת - אך ללא ציון תיבת הדוא"ל של המנהל. ו. פשוט כי לא ניתן ללמוד על הסכמת הנתבעת לחוזה העבודה מהודעת דוא"ל שנשלחה מתיבת הדואר של התובע עצמו. 16. יוצא מכאן כי אין בפנינו כל ראיה, שיש בה כדי לתמוך בטענת התובע למשא ומתן בין הצדדים אשר קדם לחתימת חוזה העבודה. 17. חוזה העבודה הוא מיום 14.5.10. על פי האמור בחוזה העבודה "הצדדים מסכימים על המוסכם וחותמים שני העתקים דומים, אחד לכל צד" סיפא של סעיף 18 לחוזה העבודה המצורף כנספח ב' לכתב התביעה. לטענת התובע חוזה העבודה משקף את ההסכמות שבין הצדדים והוא קודם ליציאתו, ממקום מגוריו בהונדורס- למקום העבודה במקסיקו. 18. על אף שבחוזה העבודה נטען כי לחוזה שני העתקים ומכאן שיש בידי התובע או אמור להיות בידי התובע העתק מקור - מקור כאמור לא הוצג, חרף כל בקשות הנתבעת. 19. חוזה העבודה, איננו משקף את הכשרתו של התובע - בשעה שעל פי החוזה התובע הוא אגרונום, בעוד שאין חולק על העובדה לפיה התובע איננו אגרונום בהכשרתו. 20. על פי חוזה העבודה, אמור התובע להיות מעורב בפרויקט חקלאי, לו שותפה הנתבעת במקסיקו (ראה סעיף 11 לחוזה העבודה). בפועל ולגרסת התובע עצמו, העבודה במקסיקו, איננה במסגרת פרויקט משותף של הנתבעת והגורם המקומי (ראה עדות התובע בעמוד 17 לפרוטוקול מיום 11.9.12 שורות 20-19). 21. על פי הטענה, יצא התובע להונדורס, בכרטיס טיסה אשר מומן על ידי הנתבעת - או מטעמה; לאחר שהגיעו הצדדים להסכמה בכתב. דא עקא, וכרטיס הטיסה מהונדורס למקסיקו לא צורף והטענות לפיהן נשאה הנתבעת בהוצאות הטיסה למקסיקו הועלו בעלמא, ללא כל תמיכה בעדות חיצונית. לגרסת התובע עצמו חוזה העבודה התקבל רק כשהיה במקסיקו (ראה עדות התובע בעמו' 14 לפרוטוקול מיום 11.9.12 שורות 24-23), דהיינו שבמועד יציאתו של התובע מהונדורס - טרם נחתם חוזה העבודה וזאת בניגוד לגרסה של התובע בתביעה ובתצהיר. 22. בהעדר חוזה מקורי - העובדה כי החוזה שהוצג אינו משקף את הכשרתו של התובע, העובדה כי המועד בו נחתם החוזה (לאחר יציאתו של התובע למקסיקו) איננו מתיישב עם גרסת התובע על ציר הזמן ואת ההתקשרות בפועל - לא ניתן להסתמך על עתק החוזה שהוצג בפנינו לביסוס גרסת התביעה. 23. על פי גרסת התובע, בתקופה שלאחר חתימת חוזה העבודה, הוא יצא מטעם הנתבעת למקסיקו, והתקין חממה בהתאם לבקשתה עבור גורם מקומי בשם מר קבנייס. 24. גם כאן אין עדות התומכת בגרסת התובע לעבודה שביצע בפועל במקסיקו אצל הגורם המקומי, מר קבנייס. כך גם אין עדות שקושרת את אותו מר קבנייס לנתבעת - כלקוח או כשותף. 25. בניסיון לבסס את הגרסה, לקשר שהתקיים בין הצדדים, (התובע והנתבעת) במהלך תקופת העבודה במקסיקו, במסגרת חוזה העבודה הנטען, צירף התובע לתצהירו שתי תכתובות דוא"ל נוספות. אחת מ-21.6.10 (ת/7) והשניה מ-24.6.10 (ת/8). התכתובת הראשונה עניינה סוגיות טכניות הנוגעות למבנה החממה ודרישה לתשלום. התכתובת השניה היא תלונה על התנהלות הנתבעת המתייחסת להעדר תקשורת בין הצדדים והיא עמידה בתנאי החוזה. 26. הן התכתובת הראשונה מ-21.6.10 והן התכתובת השניה מ-24.6.10 - שניהם נשלחו לתיבת הדוא"ל של התובע (במאמר מוסגר התכתובת הראשונה נשלחה מתיבת הדוא"ל של התובע, לתיבת הדוא"ל שלו. התכתובת השניה נשלחה מתיבת הדוא"ל של אחד בשם סרג'ו לתיבת הדוא"ל של התובע ושל מה שנחזה להיות כתובת תיבת הדוא"ל של מנהל הנתבעת). רק ברור כי אין בתכתובות הדוא"ל שנשלחה מתיבת הדוא"ל של התובע לתיבת הדוא"ל שלו עצמו - כדי ללמד על קשר שהתקיים בין התובע לנתבעת. כך גם לא ניתן להתבסס על תכתובת דוא"ל אשר לא נשלחה מתיבת הדוא"ל של התובע (התכתובת השניה) ואשר באופן מתמיה ממוענת גם לתיבת הדוא"ל של התובע כדי ללמד על מכתב ששלח התובע לנתבעת. הדברים נכונים בפרט כאשר ניתן באמצעות הדוא"ל לוודא לא רק את משלוח הדוא"ל אלא גם את קבלתו בכתובת המיועדת. 27. אין בדעתנו להתעכב על עדויותיהם ותצהיריהם של התובע ואשתו. נאמר רק כי לא די בעדות בתצהיר, לתמוך בקיומו של חוזה בין תובע שהתגורר בהונדורס, לחברה שמרכז עסקיה בישראל והמתייחסת לעבודה שבוצעה אם בכלל במקסיקו. 28. קל וחומר שאין בידינו להתבסס על תצהירי התובע לצורך קבלת הגרסה העובדתית בכתב התביעה, שעה שתכתובות הדוא"ל שהם מחשבון התובע אל חשבון התובע מעוררים כשלעצמם סימני שאלה. נוסיף עוד כי ההסברים שנתן התובע לתמיהות העולות מהודעות הדוא"ל (תקשורת אינטרנט לקויה במקסיקו, החלפת מחשב וכיוצ"ב טענות) - אין בהן כדי להסיר את התמיהות, שהרי גם הן מתבססות על אמירות של התובע אשר אינן נתמכות בראיה חיצונית. 29. לאור האמור, התביעה נדחית. משנדחתה התביעה, ישלם התובע הוצאות הנתבעת בסך של 5,000 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום. 30. ערעור על פסק הדין הוא בזכות בבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לצד המבקש. חוזה עבודהחוזהעבודה בחו"ל