ערר לאשר בקשה להקמת פנלים פוטוולטאים לייצור חשמל

ערר לאשר את בקשת העורר להקמת פנלים פוטוולטאים לייצור חשמל במקרקעין הידועים כחלקה 4 בגוש 3699, בדרך ירושלים ברחובות (להלן: "המקרקעין"). וכך החליטה הועדה המקומית: "לאשר הבקשה בתנאים: תיקון התוכנית בתיאום עם מינהל ההנדסה. חתימת בעלי הנכס על הבקשה להיתר. חתימת הבעלים על התחייבות כי המערכת הפוטוולטאית תפורק בעת אישור הת.ב.ע. אישור חברת חשמל. אישור מ.מ.י. כל בניה לא תובא בחשבון במסגרת טבלאות האיזון של כל תכנית שחלה על המקרקעין. המצאת האישורים הנדרשים." העורר עורר על התנאי השלישי לדבריו קיים הסכם בינו לבין הועדה המקומית (אותו צירף לערר משנת 98) לפיו יותר לו לבנות חממה במקרקעין בתנאים מסוימים (לרבות תנאי לפירוקה ופנויה אם ישונה ייעוד השטח עליו תימצא) ותנאים נוספים. עוד נכתב באותו הסכם בסעיף 6 בתנאי קיום התחייבויות כוכבי כאמור לעיל, וקיום הוראות כל דין - תיתן הועדה המקומית היתר לכוכבי לחממה לצרכים חקלאיים על שטח השב"צ כמסומן בתכנית רח / 2103 / 4 באופן שלא יפגע בדרכים המסומנים על פי אותה תכנית ועל פי תכנית רח / 2111. יש לציין כי ביום 15/10/07, הופקדה תכנית רח / 2103 / 4 / א' שהינה תכנית בסמכות הועדה המחוזית, המסמנת את אותה חממה כמבנה להריסה. הבקשה נשוא הערר עומדת לכאורה בניגוד לאותה תכנית ומכל מקום על פי הוראות סעיף 97 ב' (1) לחוק, הסמכות ליתן היתר בתחום תכנית מופקדת הועברה לועדה המחוזית, בתנאים המפורטים באותו סעיף. למען הסדר הטוב נצטט את נוסח הסעיף כדלקמן: "97 (ב)(1) הפקידה הועדה המחוזית תכנית שבסמכותה כאמור בסעיף 61א ועוד לא ניתן לה תוקף, לא יינתן כל היתר לפי סעיף 145 לגבי המקרקעין שבתחום התכנית שלא בהתאם לתכנית המופקדת אלא באישור ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית; לא תדון הועדה המחוזית לפי פסקה זו אלא אם כן פורסמה על חשבון המבקש הודעה כאמור בסעיף 149 וניתנה למי שעלול להיפגע מהחלטתה הזדמנות לטעון טענותיו; החלטת הועדה תישלח לצדדים. (2) הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית בדבר מתן היתר לפי סעיף זה, רשאי לערור לועדה המחוזית." איננו סבורים כי מקום בו מייעדת התכנית המופקדת את אותה חממה להריסה ניתן לומר כי בקשה להיתר למתקן פוטוולטאי על גבי אותה חממה היא "בהתאם לתכנית המופקדת", ולפיכך הסמכות לדון בבקשה הינה לועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית על פי סעיף 97 האמור לעיל. אשר על כן ולאור כל האמור אנו דוחים את הערר, העורר מופנה לועדת המשנה של הועדה המחוזית.חשמלערר