התנגדויות לבניה הכוללת הקלות לשימוש לכיתות לימוד וגן

התנגדויות לבניה הכוללת הקלות לשימוש לכיתות לימוד וגן, במקרקעין הידועים כחלקה 47 בגוש 8257, בנתניה (להלן: המקרקעין). עסקינן במוסד של הזרם החרדי אשר הוקם במקרקעין המיועדים למגורים צמודי קרקע בלב נתניה. המקרקעין הינם מגרש בשטח של כ - 1 דונם, המיועד ל-4 יחידות דיור צמודות קרקע או 6 על עמודים, כאשר בפועל מתבקשים כ - 260 מ"ר שטח עיקרי + ממ"ד מתוך כ 600 מ"ר עיקרי המותרים. תמצית טענות העוררים העוררים הינם תושבי השכונה, המתנגדים לשימוש שאושר. העוררים נסמכים בין היתר, על צו הריסה אשר ביצועו נדחה לקיץ 2011 במסגרת הסדר טיעון. העוררים טוענים כי מדובר ברחוב הולנדי, המאופיין בבניה נמוכה של בתים צמודי קרקע. ראשיתו של המבנה לדבריהם, בבניית בניין שאמור היה לשמש אולפנא לבנות, אולם עקב מאמץ משפטי ממושך שלהם, נמשכה התוכנית שהוגשה ואולם הבניין שנבנה לא נהרס. עוד טוענים העוררים כי למרות צו הסגירה, החלה המשיבה להפעיל בספטמבר 2009 גן ילדים וכיתות לימוד לבנות, ולאחר דרישה מהרשות המקומית לסגירת המקום, הוגשה הבקשה נשוא הערר. לפיכך טוענים העוררים כי מדובר במבנה שנבנה שלא כדין, תלוי ועומד נגדו צו הריסה, ולטענתם מדובר במבנה מסוכן. כן טוענים העוררים כי הבקשה מהווה סטייה ניכרת נוכח התנאים הפיזיים של הרחוב, היקף הפעילות ועוד. בנוסף טוענים העוררים כי הבקשה מכילה פיצול מוסווה של יחידות דיור, שכן היתר בניה למגורים ניתן ליחידת דיור אחת, וכי ההחלטה אינה מנומקת והתקבלה כלאחר יד ומבלי לשים לב לבעיות שמעורר השימוש המבוקש, בעיקר במישור התנועה והרעש. לבסוף טענו העוררים, כי הבקשה אינה נסמכת על בדיקה פרוגרמטית לצורכי חינוך במיקום המבוקש, לא נבדק נושא התשתיות, והצורך של תושבי השכונה במוסד כזה בליבה. כן מלינים העוררים על המרחק בין בתיהם לבין המבנה (כשני מטר). תשובת המשיבה 2 המשיבה הבהירה, כי נטשה את הליך שינוי התב"ע שקודם על ידה בשעתו, כי מדובר בפתרון זמני בלבד, וכי במקום שלוש כיתות בית ספר ושלוש כיתות גן שאמורות לקבל פתרון אחר, לאחר שיסתיים הליך של הקצאת קרקע. עוד טענה המשיבה כי רוב המשתמשים הינם תושבי השכונה, וכי בנסיבות שימוש חורג לשנתיים וחצי הינו מידתי. כן הבהירו המשיבים כי הוגשה בקשה לסמל מוסד ומכוח זה על המבנה לעמוד בתקני בטיחות וכי הפעילות בו הינה מ 8:30 עד 13:00 ואין כל פעילות אחר הצהריים. עמדת הועדה המקומית הבקשה להיתר נשוא ערר זה הינה להכשרת מצב קיים במבנה. צו ההריסה נשוא הבנייה ללא היתר והפסקת השימוש החורג נדחה ביצועו לקיץ 2011 וזאת במסגרת הסדר טיעון בין התובעת מגישת כתב האישום ובין העמותה מבקשת ההיתר נשוא הערר. המשיבה 1, לאחר ששמעה את ההתנגדויות לבקשה ובשים לב לעובדה כי אושרה למבקשי ההיתר הקצאת קרקע אליה תועבר הפעילות המבוקשת במתחם נשוא הערר ולאחר שקיבלה את הערת היועצת המשפטית כי האישור מתייחס למצב קיים ולבקש להיתר לשימוש חורג המוגבל לתקופה של 2.5 שנים החליטה לדחות את ההתנגדויות ולאשר את הבקשה. המשיבה 1 תטען כי בשוקלה את הצורך במתן מענה לתקופת הביניים לפעילות המשיבה 1 המפעילה פעילות חינוכית במסגרת מוכר שאינו רשמי ובהעדר החלופה לקיום הפעילות המבוצעת על ידי המשיבה 2 החליטה לאשר את הבקשה, מבלי שנעלם מעיניה כי הבקשה הינה לאישור מצב קיים אך הגבילה את משך הזמן של האישור לשימוש חורג למינימום הנדרש. במהלך הדיון הובהר כי הקצאת הקרקע שאושרה הייתה לישיבה אחרת ששמה דומה וכי טרם הוקצאה קרקע לעמותה המשיבה 2. הועדה המקומית הסבירה כי לא בדקה עמידת הבקשה בקריטריונים של משרד החינוך או משרד התמ"ת לעניין מוסדות חינוך. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ואף יצאה לשטח על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים, במסגרת זו מצאנו כדלקמן: רחוב בן ציון הינו דרך משולבת דו סטרית. מדרום למקרקעין קיים בית מגורים דו קומתי; החצר הדרום מערבית משמשת כארגז חול מוגבה ולא כחניה; המבנה מצופה בחלקו באבן, גג המבנה המבוקש עשוי איסכורית; המבנה הצפון מערבי הישן כולל מרפסת המיועדת להריסה ולבניית ממ"ד. רחוב שבזי הינו רחוב דו סטרי. רוב השטח הפנוי במגרש מרוצף אבנים משתלבות. בסיורנו נצפו שלוש כיתות גן וארבע כיתות לימוד במקום. ועדת הערר הבהירה לא אחת כי האינטרס הציבורי בקיומם של גני ילדים מחייב אישורם של שימושים חורגים במקרים המתאימים, ובתנאים המתאימים לצורך זה אשר הוכר גם בפסיקה כאינטרס ראשון במעלה. כפי שהבהיר ביהמ"ש כבוד השופט מודריק בעניין עת"מ 14/98 אוסקר נ' לוריא: "תפעול פעוטונים הינו שירות קהילתי חשוב, החייב מטבע ברייתו להימצא בקרבה לסביבות מגורים, העותרים לא הראו מדוע המיקום הספציפי שנדחה מתאים פחות מאזורי מגורים אחרים...". בתי המשפט וועדות הערר הוקיעו לא אחת את הליך הטיעון אשר בבסיסו למעשה עומדת טענת NIMBI, או כפי שהיטיב לתרגם בית המשפט כבוד השופט מודריק בעניין עת"מ 1155/00 משולם צעירי נ' ועדת ערר ואח' "מנגד, בשכונת מגורים, במיוחד שכונה שחתך הגילים של יושביה צעיר, עשוי להתהוות צורך של ממש לקיים פעוטון באחד הבתים (לפעמים יותר מאחד). כל כך מפני שתחום הגילים הצריך לשירותי פעוטון אינו נתון לאחריות גורמי החינוך הממלכתיים או המוניציפליים. לכן, לא יימצאו מבנים יעודיים לפעוטונים ויש הכרח לשכנם - על דרך היתר לשימוש חורג - בבתים פרטיים. צורך הרבים הוא וצורך הפרט נדחה מפניו עד גבול מסויים. מדברים שאמרתי עד הנה יוצא ששיכונו של פעוטון בבניין מגורים פרטי הוא הכרח לא יגונה, אך ברור שבכל מקום שבו ימצא פעוטון כזה את משכנו, שם תהיה הפרעה סביבתית מסויימת. לכן, טענתו של צעירי היא מן הסוג המכונה בלעזNIMBY (NOT IN MY BACK YARD), ובשפת עבר אולי לבא"ש' (לא בחצר האחורית שלי). טענה כזאת, בדרך כלל לא תצלח (ראה למשל: בג"צ 458/98 עיריית ב"ש נ' ממשלת ישראל)". בביקורנו במקום לא התרשמנו ממטרד רעש יוצא דופן, היפוכם של דברים הלימודים התנהלו בגן כמו גם בכיתות, בסדר מופתי. יחד עם זאת איננו סבורים כי ניתן לאפשר הקמת מוסד בהיקף האמור מבלי לדאוג לתשתית תכנונית ופיזית מתאימה. הרחוב קא עסקינן הינו אכן רחוב הולנדי צר ובו צמודי קרקע, המוסד בנוי בחלקו באופן אימפרוביזורי כאשר תנאי הבטיחות (כיבוי אש והג"א) אינם מתקיימים בו גם לעין בלתי מקצועית. דווקא הקרבה לשכנים נובעת מהתקרבות המבנה במגרש השכנים לגבול המגרש. נושא הגבילות למוסדות תכנון קרובים נובע מצירופם של מספר פרמטרים היוצרים במשותף תמונה כוללת. במקרה דנן, שקלול של אותם פרמטרים מביאנו למסקנה כי ניתן לאשר השימוש החורג במתכונתו המבוקשת לתקופה מוגבלת ביותר אשר לא תעלה על שנתיים ימים. גם היתר זה צריך שיהא מוגבל ומותנה כדלקמן: תנאי למתן ההיתר הינו טיפול מיידי בנושא הבטיחות. לעניין זה אנו מוצאים לנכון להורות הועדה המקומית להביא החלטתנו זו לידיעת נציג היועמ"ש, שכן ללא הסדרה כנ"ל אנו סבורים כי אין להפעיל המוסד ולו יום נוסף אחד. בנוסף לקבוע בהחלטת הועדה המקומית יש לקבוע תנאים בהיתר כדלקמן: 2.1. תקופת השימוש החורג תוגבל כדי שנתיים מיום תחילתו בפועל, דהיינו עד סוף חודש ספטמבר 2011 ועד בכלל. במהלך פרק זמן זה תקדם המשיבה 2 פתרון אלטרנטיבי למוסד האמור בין אם באמצעות איתור מקום חלופי ובין אם על ידי הסדרת השימוש לתוכנית בניין עיר ככל שהמוסדות המוסמכים יראו לנכון לקדם תוכנית כזו. 2.2. במקום לא תיערך כל פעילות לאחר השעה 13:30 בצהריים, וכמובן שלא תיערך כל פעילות בימי החופשה ובמועדי וחגי ישראל. 2.3. הצלצול לכיתות יוחלף בצלצול מנגניתי שקט. 2.4. התלמידות תגענה למוסד בהסעה מרוכזת בלבד או ברגל ותפוזרנה בשעות הצהריים באותה דרך. 2.5. מספר התלמידות יותאם לתקן משרד החינוך בנוגע לכיתות הלימוד ולתקן משרד התמ"ת בנוגע לכיתות הגן. תקנים אלה מבוססים בין היתר על נתוני גודל החצר, גודל המבנה ומספר אנשי הצוות. לפיכך הערר מתקבל בחלקו. בניההקלה (תכנון ובניה)